EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Pristup elektroničkim komunikacijskim mrežama

This summary has been archived and will not be updated. See 'Europski zakonik elektroničkih komunikacija' for an updated information about the subject.

Pristup elektroničkim komunikacijskim mrežama

Ova Direktiva usklađuje način na koji države članice uređuju pristup i međusobno povezivanje elektroničkih komunikacijskih mreža i pripadajuće opreme. Utemeljuje regulatorni okvir za odnose između davatelja mreža i usluga iz kojih će proizići održivo tržišno natjecanje i interoperabilnost usluga elektroničkih komunikacija.

DOKUMENT

Direktiva 2002/19/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o pristupu i međusobnom povezivanju elektroničkih komunikacijskih mreža i pripadajuće opreme (Direktiva o pristupu).

SAŽETAK

Zajedno sa 4 druge direktive („okvirna”, „o ovlaštenju”, „o univerzalnoj usluzi” i „o privatnosti i elektroničkim komunikacijama”) Direktiva o pristupu čini dio telekomunikacijskoj paketa, koji definira regulatorni okvir čiji je cilj sektor elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga učiniti konkurentnijim.

„Telekomunikacijski paket” izmijenjen je 2009. godine direktivama o „boljem donošenju zakona” i „pravima građana” kao i osnivanjem Tijela europskih regulatora u elektroničkim komunikacijama (BEREC).

Primjena

Direktiva se primjenjuje na sve oblike javnih komunikacijskih mreža koje prenose javno dostupne elektroničke komunikacijske usluge. One uključuju nepokretne i pokretne telekomunikacijske mreže, mreže koje se koriste za zemaljsko radiodifuzijsko emitiranje, mreže kabelske televizije, satelitske i internetske mreže koje se koriste za prijenos govora, telefaksa, podataka i slika.

Opće načelo

Zemlje EU-a moraju osigurati da ne postoje ograničenja koja sprečavaju poduzeća u istoj zemlji EU-a ili u različitim zemljama EU-a da međusobno pregovaraju o sporazumima o pristupu mrežama i/ili međusobnom povezivanju, što podliježe pravilima o tržišnom natjecanju iz Ugovora.

Opće načelo omogućuje da na tržištima na kojima i dalje postoje velike razlike u pregovaračkoj moći među poduzećima bude prikladno utvrditi okvir na temelju unutarnjih tržišnih načela i pravila tržišnog natjecanja koji će poslužiti kao instrument za regulaciju tržišta.

Prihvaćanjem tehnološki neutralnog pristupa ciljevi su:

utemeljiti okvir koji će poticati konkurentnost i učinkovito ulaganje u mrežnu infrastrukturu, omogućujući odgovarajući pristup i međusobno povezivanje mreža te funkcionalnu povezanost usluga u interesu krajnjih korisnika;

osigurati da bilo koje usko grlo na tržištu ne ograničava nastajanje inovativnih servisa koji korisnicima mogu koristiti.

Prava i obveze operatora

Direktiva utvrđuje temeljno pravo prema kojemu operatori javnih komunikacijskih mreža imaju pravo i, kad to budu tražila druga za to ovlaštena poduzeća, obvezu da pregovaraju o međusobnom povezivanju kako bi osigurali interoperabilnost usluga diljem Europske unije.

NRT-ovi su odgovorni za provođenje redovitih analiza tržišta kako bi utvrdili ima li jedan operator ili njih više značajnu snagu na tržištu u pitanju. Kada se nakon analize tržišta utvrdi da određeni operator ima značajnu snagu na predmetnom tržištu, NRT-ovi će operatoru, ovisno o okolnostima, nametnuti jednu ili više od sljedećih obveza:

1.

obveze transparentnosti u vezi s međusobnim povezivanjem i/ili pristupom koje od operatora zahtijevaju da određene informacije, kao što su računovodstvene informacije, tehničke specifikacije ili obilježja mreže, daju na uvid javnosti u obliku referentne ponude, ako je to moguće;

2.

obveze nediskriminacije osiguravaju da operatori primjenjuju istovjetne uvjete u istovjetnim okolnostima prema poduzećima koja obavljaju istovjetne usluge, uključujući zabranu davanja prednosti njihovim vlastitim uslugama;

3.

obveze zasebnog računovodstva prema određenim djelatnostima u vezi s međusobnim povezivanjem i/ili pristupom;

4.

obveze pristupa i uporabe posebne mrežne opreme. Od operatora se može tražiti:

da trećim strankama daju pristup određenim elementima mreže i/ili opremi, uključujući razmotani pristup lokalnoj petlji;

da s poduzećima koja traže pristup pregovaraju u dobroj vjeri;

da ne ukinu već dopušteni pristup opremi;

da dopuste otvoreni pristup tehničkim sučeljima, protokolima ili drugim ključnim tehnologijama koje su prijeko potrebne za interoperabilnost usluga;

da osiguraju zajedničko korištenje prostora ili druge oblike zajedničke uporabe objekata;

da omoguće pristup pridruženim uslugama, kao što su one povezane s utvrđivanjem identiteta, lokacije i prisutnosti;

5.

obveze u vezi s pokrivanjem troškova i nadzorom cijene, uključujući obveze za troškovnu usmjerenost cijena i obveze koje se odnose na sustave praćenja troškova.

Kada neuspjesi na tržištu postoje unatoč primjeni ovih obveza, NRT-ovi mogu, kao zadnju nadu, od vertikalno integriranog poduzeća zatražiti da svoje aktivnosti povezane s veleprodajnom opskrbom pristupnih proizvoda i usluga prenese na samostalni poslovni subjekt.

Taj funkcionalno samostalan subjekt mora nuditi pristupne proizvode i pružati usluge svim poduzećima, uključujući i druge poslovne subjekte unutar matične tvrtke, pod jednakim rokovima, odredbama i uvjetima, uključujući i one koji se odnose na razinu cijena i usluga, te pomoću jednakih sustava i postupaka.

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Direktiva 2002/19/EZ

24.4.2002.

24.7.2003.

SL L 108, 24.4.2002., str. 7-20.

Zakon(i) o izmjenama i dopunama

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Direktiva 2009/140/EZ

19.12.2009.

25.5.2011.

SL L 337, 18.12.2009., str. 37.-69.

IZMJENE I DOPUNE PRILOGA

Prilog II. - Minimalni popis stvari koje treba uključiti u referentnu ponudu za pristup veleprodajnoj infrastrukturi mreže, uključujući zajednički ili potpuno izdvojeni pristup lokalnoj petlji na fiksnoj lokaciji koji će objaviti nadležni operatori značajne tržišne snage (SMP).

Direktiva 2009/140/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. Studenog 2009. o izmjeni Direktive 2002/21/EZ o zajedničkom regulatornom okviru za elektroničke komunikacijske mreže i usluge, Direktive 2002/19/EZ o pristupu i međusobnom povezivanju elektroničkih komunikacijskih mreža i pripadajuće opreme te Direktive 2002/20/EZ o ovlaštenju u području elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (SL L 337, 18. prosinca 2009., str. 37.-69.).

Ispravak Direktive 2009/140/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. Studenog 2009. o izmjeni Direktive 2002/21/EZ o zajedničkom regulatornom okviru za elektroničke komunikacijske mreže i usluge, Direktive 2002/19/EZ o pristupu i međusobnom povezivanju elektroničkih komunikacijskih mreža i pripadajuće opreme te Direktive 2002/20/EZ o ovlaštenju u području elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (SL L 241, 10. rujna 2013., str. 8.-9.).

VEZANI DOKUMENTI

Smjernice Komisije o analizi tržišta i procjeni značajne tržišne snage unutar regulatornog okvira Zajednice za elektroničke komunikacijske mreže i usluge (SL C 165, 11. srpnja 2002., str. 6.-13.).

U sklopu regulatornog okvira o komunikacijskim uslugama, ovim se smjernicama utvrđuju načela na kojima nacionalna regulatorna tijela moraju bazirati svoju analizu tržišta kako bi jamčila uspješno natjecanje.

Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera u vezi s europskim jedinstvenim tržištem elektroničkih komunikacija i ostvarenju „Povezanog kontinenta” te o izmjeni direktiva 2002/20/EZ, 2002/21/EZ i 2002/22/EZ i uredbi (EZ) br. 1211/2009 i (EU) br. 531/2012 (COM(2013) 627 final od 11. rujna 2013. - nije objavljeno u Službenom listu).

Posljednje ažuriranje 10.09.2015

Top