EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Okvir za stvaranje jedinstvenog europskog neba

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 549/2004 o utvrđivanju okvira za stvaranje jedinstvenog europskog neba (Okvirna uredba)

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

 • Dio je paketa zakonodavstva o upravljanju zračnim prometom, kojem je cilj utvrđivanje jedinstvenog europskog neba za osiguravanje optimalne uporabe europskog zračnog prostora da bi se zadovoljile potrebe svih korisnika zračnog prostora.
 • Cilj ove uredbe jest:
  • poboljšati trenutačne sigurnosne standarde i cjelokupnu učinkovitost općeg zračnog prometa u Europi;
  • optimalno iskoristiti kapacitete i
  • svesti kašnjenja na najmanju moguću mjeru.
 • Uredba je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1070/2009 s ciljem plana proširenja odgovornosti Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa na sigurnost upravljanja zračnim prometom. Ovom se izmjenom dopušta Europskoj komisiji da ažurira zakonodavstvo u skladu s tehničkim ili operativnim razvojem, kao i da utvrdi osnovne kriterije i postupke za uporabu određenih funkcija upravljanja mrežom.

KLJUČNE TOČKE

Nacionalna nadzorna tijela

 • Zemlje EU-a moraju zajednički ili pojedinačno imenovati ili osnovati jedno ili više tijela kao svoja nacionalna nadzorna tijela za obavljanje zadaća koje su ovom uredbom dodijeljene tim tijelima.
 • Ta tijela moraju biti neovisna od pružatelja usluga u zračnoj plovidbi.

Odbor za jedinstveno nebo

 • Odbor za jedinstveno nebo osnovan je da bi pomogao Komisiji u upravljanju jedinstvenim europskim nebom i osigurao da se na odgovarajući način vodi računa o interesima svih kategorija korisnika.
 • Sastoji se od dva predstavnika svake zemlje EU-a, a njime predsjedava predstavnik Komisije.

Provedbena pravila

Eurocontrol je uključen u izradu provedbenih pravila koja su u njegovoj nadležnosti, na temelju mandata koje je dogovorio Odbor za jedinstveno nebo.

Preispitivanje učinkovitosti

Uredbom se uvodi mehanizam provjere učinkovitosti za usluge u zračnoj plovidbi i mrežne funkcije. To uključuje:

 • ciljeve učinkovitosti na razini EU-a u ključnim područjima učinkovitosti koji se odnose na sigurnost, okoliš, kapacitet i troškovnu ekonomičnost;
 • nacionalne planove ili planove za funkcionalne blokove zračnog prostora* osiguravanje dosljednosti s ciljevima u cijelom EU-u, i
 • periodični pregled, nadzor i sustavno vrednovanje učinkovitosti usluga u zračnoj plovidbi i mrežnih funkcija.

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/317 utvrđuju se pravila za upravljanje programom performansi za usluge u zračnoj plovidbi i mrežnim funkcijama te pravila koja se odnose na sustave za naplatu iz Uredbe (EZ) br. 550/2004 o uslugama u zračnoj plovidbi – vidjeti sažetak.

Zaštitne mjere

Ova uredba ne sprečava zemlje EU-a da primijene mjere potrebne za zaštitu temeljnih interesa sigurnosne ili obrambene politike.

OTKADA SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 20. travnja 2004.

POZADINA

Prvi paket „jedinstvenog europskog neba” sastoji se od ove okvirne uredbe uz tri tehničke uredbe o pružanju usluga u zračnoj plovidbi (Uredba (EZ) br. 550/2004), organizaciji i upotrebi zračnog prostora (Uredba (EZ) br. 551/2004) i interoperabilnosti Europske mreže za upravljanje zračnim prometom (sada pod Uredbom (EU) 2018/1139, odnosno, drugim povezanim delegiranim ili provedbenim uredbama kojima se stavlja izvan snage i zamjenjuje Uredba (EZ) br. 552/2004). Te su uredbe posebno zamišljene za poboljšanje i jačanje sigurnosti i reorganizaciju zračnog prostora na temelju prometa umjesto državnih granica.

Više informacija potražite na:

KLJUČNI POJMOVI

Funkcionalni blok zračnog prostora: blok zračnog prostora koji se temelji na operativnim zahtjevima, a ne na nacionalnim granicama, gdje su zračna plovidba i srodne usluge usmjerene na učinkovitost i optimizirane da bi se u svaki funkcionalni blok zračnog prostora uvela poboljšana suradnja između pružatelja usluga u zračnoj plovidbi ili, prema potrebi, integriranog pružatelja usluga.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 549/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o utvrđivanju okvira za stvaranje jedinstvenog europskog neba (Okvirna uredba) (SL L 96, 31.3.2004., str. 1.–9.)

Sukcesivne izmjene Uredbe (EZ) br. 549/2004 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/903 od 29. svibnja 2019. kojom se postavljaju ciljevi performansi na razini Unije za mrežu za upravljanje zračnim prometom za treće referentno razdoblje koje počinje 1. siječnja 2020. i završava 31. prosinca 2024. godine (SL L 144, 3.6.2019., str. 49.–55.)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/317 od 11. veljače 2019. o utvrđivanju programa performansi i sustava utvrđivanja naknada u okviru jedinstvenog europskog neba i stavljanju izvan snage provedbenih uredaba (EU) br. 390/2013 i (EU) br. 391/2013 (SL L 56, 25.2.2019., str. 1.–67.)

Uredba (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2018. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa i izmjeni uredbi (EZ) br. 2111/2005, (EZ) br. 1008/2008, (EU) br. 996/2010, (EU) br. 376/2014 i direktiva 2014/30/EU i 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 552/2004 i (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3922/91 (SL L 212, 22.8.2018., str. 1.–122.)

Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/259 od 13. veljače 2017. o određenim revidiranim ciljevima izvedbe i odgovarajućim mjerama uključenima u planove na nacionalnoj razini ili na razini funkcionalnog bloka zračnog prostora dostavljenim u skladu s Uredbom (EZ) br. 549/2004 Europskog parlamenta i Vijeća koji nisu odgovarajući u odnosu na ciljeve izvedbe na razini Unije za drugo referentno razdoblje te o utvrđivanju obveza za korektivne mjere (SL L 38, 15.2.2017., str. 76.–85.)

Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/348 od 2. ožujka 2015. o usklađenosti određenih ciljeva uključenih u planove na nacionalnoj razini ili na razini funkcionalnog bloka zračnog prostora dostavljenih u skladu s Uredbom (EZ) br. 549/2004 Europskog parlamenta i Vijeća s ciljevima performansi na razini Unije za drugo referentno razdoblje (SL L 60, 4.3.2015., str. 55.–67.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Provedbena odluka Komisije 2014/132/EU od 11. ožujka 2014. kojom se postavljaju ciljevi performansi na razini Unije za mrežu za upravljanje zračnim prometom i granične vrijednosti za upozoravanje za drugo referentno razdoblje od 2015. do 2019. godine (SL L 71, 12.3.2014., str. 20.–23.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 409/2013 od 3. svibnja 2013. o definiciji zajedničkih projekata, uspostavi upravljanja i utvrđivanju poticaja za potporu provedbi europskoga glavnog plana upravljanja zračnim prometom (SL L 123, 4.5.2013., str. 1.–7.)

Uredba (EZ) br. 551/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o organizaciji i korištenju zračnog prostora u jedinstvenom europskom nebu (Uredba o zračnom prostoru) (SL L 96, 31.3.2004., str. 20.–25.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EZ) br. 550/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004 o provedbi usluga zračne plovidbe u jedinstvenom europskom nebu (Uredba o pružanju usluga) (SL L 96, 31.3.2004., str. 10.–19.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 08.05.2020

Top