EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europska agencija za kemikalije (ECHA) – način reguliranja uporabe kemikalija u EU-u

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 1907/2006 o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Uredba REACH (registracija, evaluacija, autorizacija i ograničavanje kemikalija) pruža sveobuhvatan zakonodavni okvir za proizvodnju i uporabu kemikalija u Europi. Prebacuje odgovornost s javnih tijela na industriju kako bi se osigurala sigurnost kemikalija koje se proizvode, uvoze, prodaju i upotrebljavaju u EU-u. Osim toga:

  • promiče alternativne načine ispitivanju na životinjama,
  • stvara jedinstveno tržište za kemikalije,
  • nastoji poticati inovacije i konkurentnost u sektoru,
  • uspostavlja Europsku agenciju za kemikalije (ECHA)

KLJUČNE TOČKE

  • Zakonodavstvo se primjenjuje na sve kemijske tvari: proizvedene, prodane, za pojedinačnu uporabu, u pripravcima ili u proizvodima. Velik broj prisutan je u svakodnevnom životu u obliku sredstava za čišćenje, boja ili u električnim aparatima.
  • Društva moraju u središnjoj bazi podataka registrirati sve kemikalije koje proizvode ili uvoze u količinama od jedne tone godišnje ili više. ECHA mora provjeriti informacije dostavljene pri registraciji.
  • Poduzeća moraju utvrditi rizik povezan s tvarima koje proizvode i stavljaju na tržište u EU-u te upravljati tim rizikom. Moraju pokazati kako sigurno upotrebljavati proizvod i obavijestiti korisnike o svim mjerama upravljanja rizikom koje je potrebno poduzeti kako bi se osigurala sigurna uporaba u cijelom lancu opskrbe.
  • Nacionalna tijela mogu ograničiti proizvodnju ili uporabu određene tvari ako smatraju da se rizicima ne upravlja primjereno.
  • Zakonodavstvo nastoji najopasnije tvari zamijeniti sigurnijim alternativama, tamo gdje su dostupne.
  • Zakonodavstvo se ne primjenjuje na određene skupine tvari (npr. one koje su radioaktivne ili pod carinskim nadzorom) ni na otpad jer su oni već regulirani u skladu s drugim zakonodavstvom.

Europska komisija je 2013. ocijenila prvih pet godina primjene uredbe REACH i zaključila da nije potrebna znatna reforma prije 1. lipnja 2018. kada je rok za registraciju određenih tvari.

OTKAD SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 1. lipnja 2007.

POZADINA

Kemijska industrija jedan je od najvećih proizvodnih sektora EU-a. Ima ključnu ulogu u svakodnevnom životu te u cjelokupnoj konkurentnosti gospodarstva. EU je uspostavio zakonodavstvo koje kemijskoj industriji (kao i široj proizvodnoj industriji koja upotrebljava kemikalije) omogućuje razvoj i inovaciju, dok istodobno osigurava sigurnost proizvoda za ljude i okoliš.

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 136, 29.5.2007., str. 3.–280.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i njezini prilozi uključeni su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba Komisije (EZ) br. 771/2008 od 1. kolovoza 2008. o utvrđivanju pravila za organizaciju i postupak odbora za žalbe Europske agencije za kemikalije (SL L 206, 2.8.2008., str. 5.–13.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba Komisije (EZ) br. 440/2008 od 30. svibnja 2008. o utvrđivanju ispitnih metoda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) (SL L 142, 31.5.2008., str. 1.–739.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba Komisije (EZ) br. 340/2008 od 16. travnja 2008. o naknadama i pristojbama plativima Europskoj agenciji za kemikalije u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) (SL L 107, 17.4.2008., str. 6.–25.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba Komisije (EZ) br. 1238/2007 od 23. listopada 2007. o utvrđivanju pravila za kvalifikacije članova Odbora za žalbe Europske agencije za kemikalije (SL L 280, 24.10.2007., str. 10.)

Posljednje ažuriranje 06.04.2018

Top