EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ambalaža i ambalažni otpad

Ambalaža i ambalažni otpad

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Direktivom 94/62/EZ utvrđuju se pravila EU-a o ambalaži i ambalažnom otpadu.

Direktivom 94/62/EZ nastoji se:

 • uskladiti nacionalne mjere za gospodarenje ambalažom i ambalažnim otpadom, i
 • poboljšati kvalitetu okoliša sprječavanjem i smanjenjem utjecaja ambalaže i ambalažnog otpada na okoliš.

Direktiva (EU) 2018/852 zadnja je izmjena Direktive 94/62/EZ i sadržava ažurirane mjere namijenjene:

 • sprječavanju proizvodnje ambalažnog otpada i
 • promidžbi ponovne uporabe, recikliranja i drugih načina oporabe ambalažnog otpada, umjesto njegova konačnog zbrinjavanja, doprinoseći pritom prijelazu na kružno gospodarstvo*.

KLJUČNE TOČKE

Područje primjene

Direktiva obuhvaća svu ambalažu stavljenu na europsko tržište i sav ambalažni otpad, bez obzira na to upotrebljava li se ili ispušta na industrijskoj, komercijalnoj, uredskoj, trgovinskoj, uslužnoj razini, na razini kućanstva ili bilo kojoj drugoj razini, neovisno o korištenom materijalu.

Mjere

Izmijenjena direktiva od zemalja EU-a zahtijeva da poduzmu mjere, kao što su nacionalni programi, poticaji putem programa proširene odgovornosti proizvođača i druge ekonomske instrumente, kako bi se spriječilo stvaranje ambalažnog otpada i kako bi se smanjio utjecaj ambalaže na okoliš.

Zemlje EU-a trebale bi potaknuti povećanje udjela ponovno uporabljive ambalaže* stavljene na tržište i sustave za ponovnu uporabu ambalaže na za okoliš siguran način bez ugrožavanja sigurnosti hrane ili sigurnosti potrošača. To može uključivati:

 • primjenu sustava povrata pologa
 • ciljeve
 • ekonomske poticaje
 • minimalni postotak ambalaže stavljene na tržište koja se može ponovo uporabiti svake godine za svaku vrstu ambalaže itd.

Zemlje EU-a također moraju poduzeti potrebne mjere za ispunjavanje ciljeva za recikliranje koji se razlikuju ovisno o ambalažnom materijalu. Za tu svrhu one moraju primjenjivati nova pravila izračuna za obavještavanje o novim ciljevima za recikliranje koje je potrebno postići do 2025. i 2030.

Ciljevi

Do 31. prosinca 2025. najmanje 65 % ukupnog ambalažnog otpada mora biti reciklirano po težini. Ciljevi za recikliranje po materijalima:

 • 50 % plastike
 • 25 % drveta
 • 70 % neobojenih metala
 • 50 % aluminija
 • 70 % stakla i
 • 75 % papira i kartona.

Do 31. prosinca 2030. najmanje 70 % ukupnog ambalažnog otpada mora biti reciklirano po težini. To uključuje:

 • 55 % plastike
 • 30 % drveta
 • 80 % neobojenih metala
 • 60 % aluminija
 • 75 % stakla i
 • 85 % papira i kartona.

Osnovni zahtjevi

Zemlje EU-a moraju osigurati da ambalaža koja se stavlja na tržište ispunjava osnovne zahtjeve sadržane u Prilogu II. Direktivi, a to su:

 • ograničavanje mase i obujma ambalaže na najmanju primjerenu razinu kako bi se ipak zadovoljila potrebna razina sigurnosti, higijene i prihvatljivosti za ambalažirani proizvod i za potrošače;
 • svođenje sadržaja opasnih tvari i materijala u ambalažnom materijalu i njegovim dijelovima na najmanju moguću mjeru;
 • izrada ambalaže koja se može oporabiti ili obnoviti, što može uključivati izradu materijala za recikliranje ili organskog recikliranja, kao i izradu za uporabu otpada za energetske svrhe.

Izmijenjenom direktivom pojašenjena je razlika između ambalaže koja se može obnoviti kompostiranjem i biorazgradivog ambalažnog otpada te je utvrđeno da se oksorazgradiva plastična ambalaža (plastična ambalaža s aditivima koji uzrokuju njezino razbijanje na mikroskopske čestice i pridonose prisutnosti mikroplastike u okolišu) ne smatra biorazgradivom ambalažom.

Europska komisija trenutačno ispituje kako ojačati osnovne zahtjeve radi poboljšanja dizajna ambalaže za ponovnu uporabu i promicanja visokokvalitetnog recikliranja, kao i jačanja provedbe osnovnih zahtjeva.

Sustavi za oporabu ambalaže

Zemlje EU-a trebaju osigurati uspostavu sustava za povrat i/ili skupljanje uporabljene ambalaže i/ili ambalažnog otpada, kao i za ponovnu uporabu ili oporabu, uključujući recikliranje ambalaže i/ili skupljenog ambalažnog otpada.

Odgovornost proizvođača

 • Do kraja 2024. zemlje EU-a trebale bi osigurati da su programi odgovornosti proizvođača* uspostavljeni za svu ambalažu. Programi odgovornosti proizvođača omogućuju financiranje ili financiranje i organizaciju povrata i/ili skupljanja uporabljene ambalaže i/ili ambalažnog otpada te njegovo usmjeravanje na najprikladniju opciju gospodarenja otpadom, kao i ponovnu uporabu ili recikliranje skupljene ambalaže i ambalažnog otpada.
 • Ti će programi morati biti u skladu s minimalnim zahtjevima utvrđenima Okvirnom direktivom o otpadu 2008/98/EZ (vidjeti sažetak). Programi bi trebali pomoći poticanju ambalaže koja je dizajnirana, proizvedena i komercijalizirana na način koji promiče ponovnu uporabu ambalaže ili visokokvalitetno recikliranje i na najmanju moguću mjeru svodi utjecaj ambalaže i ambalažnog otpada na okoliš.

Sustavi informiranja i obavješćivanje

 • Provedbenim aktom, odnosno Odlukom 2005/270/EZ utvrđuju se oblici, kao i pravila za izračun, provjeru i izvještavanje podataka koje zemlje EU-a moraju svake godine dostaviti Komisiji radi praćenja provedbe Direktive 94/62/EZ.
 • Odlukom (EU) 2019/665 mijenja se Odluka 2005/270/EZ kojom se uvode nova pravila kako bi se uskladila s novim pravilima Direktive 94/62/EZ o izračunu ostvarenja ciljeva recikliranja koji se odnose na:
  • mogućnost uzimanja u obzir (do najviše 5 % cilja recikliranja) ponovno uporabljive prodajne ambalaže (članak 5. stavak 2.),
  • mogućnost uzimanja u obzir popravka drvene ambalaže radi ponovne uporabe (u članku 5. stavku 3.),
  • izračun količine metala u ambalažnom otpadu koji se odvajaju od pepela s rešetke ložišta nakon spaljivanja (članak 6.a),
  • kompozitna ambalaža, koja se više ne smije prijavljivati prema glavnom materijalu, nego prema materijalu sadržanom u ambalaži, uz moguća odstupanja za materijale koji čine manje od 5 % ukupne mase ambalažne jedinice.
 • Cilj novih pravila izračuna je osigurati da se za izračun cilja recikliranja smije upotrebljavati samo otpad koji ulazi u postupak recikliranja ili otpad koji je postigao kraj statusa otpada, a općenito, mjerenje otpada mora se provoditi na ulazu u postupak recikliranja.
 • Odluka predviđa poboljšani sustav kontrole kvalitete prijavljenih podataka (podatci izravno od gospodarskih subjekata, uporaba elektroničkih registara), osiguravajući time bolju sljedivost prijavljenih podataka, uključujući otpad koji se izvozi na recikliranje u treće zemlje izvan EU-a.
 • Odlukom (EU) 2019/665 također se uvode promjene koje se odnose na oblike dostavljanja podataka u skladu s člankom 12. Direktive 94/62/EZ. Oblici bi trebali uzeti u obzir podatke o ponovno uporabljivoj ambalaži koja se prvi put stavlja na tržište i o broju ciklusa uporabe ambalaže na godišnjoj razini, što je nužno za određivanje udjela ponovno uporabljive ambalaže u usporedbi s ambalažom za jednokratnu uporabu. Budući da se ponovno uporabljiva prodajna ambalaža može uzeti u obzir u kontekstu ciljeva recikliranja, potrebno je utvrditi razliku između ponovno uporabljive prodajne ambalaže i druge ponovno uporabljive ambalaže.

OTKADA SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

 • Direktiva 94/62/EZ primjenjuje se od 31. prosinca 1994. i trebala je stupiti na snagu u zemljama EU-a do 30. lipnja 1996.
 • Direktiva o izmjeni (EU) 2018/852 primjenjuje se od 4. srpnja 2018. i trebala je stupiti na snagu u zemljama EU-a do 5. srpnja 2020.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Kružno gospodarstvo: kružno gospodarstvo svodi na najmanju moguću mjeru unos resursa, otpad, emisije i ispuštanje energije. Može se postići kroz dugotrajan dizajn, održavanje, popravak, ponovnu uporabu i recikliranje. U suprotnosti je s linearnim gospodarstvom koje vadi resurse, upotrebljava ih, a zatim ih odbacuje.
Ponovno uporabljiva ambalaža: ambalaža koja je osmišljena, dizajnirana i stavljena na tržište tako da tijekom svog životnog vijeka ostvari više putova na način da se ponovno puni ili ponovno uporabi u istu svrhu u koju je osmišljena.
Programi proširene odgovornosti proizvođača: sustavi uspostavljeni kako bi se osiguralo da proizvođači snose financijsku odgovornost ili financijsku i organizacijsku odgovornost za gospodarenje fazom otpada u životnom vijeku proizvoda. Prilagođavanjem naknada koje proizvođači plaćaju za stavljanje ambalaže na tržište, sustavi proširene odgovornosti proizvođača omogućuju proizvođačima i zemljama EU-a da potiču izradu proizvoda i njihovih komponenata koji više poštuju okoliš.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 94/62/EZ od 20. prosinca 1994. o ambalaži i ambalažnom otpadu (SL L 365, 31.12.1994., str. 10.–23.)

Sukcesivne izmjene Direktive 94/62/EZ uključene su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.–30.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Odluka Komisije 2005/270/EZ od 22. ožujka 2005. o utvrđivanju formata u odnosu na sustav baza podataka na temelju Direktive 94/62/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o ambalaži i ambalažnom otpadu (SL L 86, 5.4.2005., str. 6.–12.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 15.06.2020

Top