Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ambalaža i ambalažni otpad

Ambalaža i ambalažni otpad

 

SAŽETAK DOKUMENATA:

Direktiva 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu

Direktiva (EU) 2018/852 o izmjeni Direktive 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Direktivom 94/62/EZ utvrđuju se pravila EU-a o ambalaži i ambalažnom otpadu.

Direktivom (EU) 2018/852 izmijenjena je Direktiva 94/62/EZ i sadržava ažurirane mjere namijenjene:

 • sprječavanju proizvodnje ambalažnog otpada i
 • promidžbi ponovne uporabe, recikliranja i drugih načina oporabe ambalažnog otpada, umjesto njegova konačnog zbrinjavanja, doprinoseći pritom prijelazu na kružno gospodarstvo*.

Direktivom 94/62/EZ nastoji se doprinijeti:

 • poboljšanju kvalitete okoliša;
 • zaštiti zdravlja ljudi;
 • zaštiti resursa;
 • jamčenju funkcioniranja unutarnjeg tržišta i ograničavanju tržišnog natjecanja u EU-u.

KLJUČNE TOČKE

Područje primjene

Izmijenjena direktiva obuhvaća svu ambalažu stavljenu na europsko tržište i sav ambalažni otpad, bez obzira na to upotrebljava li se ili ispušta na industrijskoj, komercijalnoj, uredskoj, trgovinskoj, uslužnoj razini, na razini kućanstva ili bilo kojoj drugoj razini, neovisno o korištenom materijalu.

Mjere

Zemlje EU-a moraju poduzeti mjere, kao što su nacionalni programi, poticaji putem programa proširene odgovornosti proizvođača i druge ekonomske instrumente, kako bi se spriječilo stvaranje ambalažnog otpada i kako bi se smanjio utjecaj ambalaže na okoliš.

Zemlje EU-a trebale bi potaknuti povećanje udjela ponovno uporabljive ambalaže* koja se stavlja na tržište i sustava koji omogućuju ponovnu uporabu ambalaže ne ugrožavajući higijenu hrane. One mogu uključivati:

 • primjenu sustava povrata pologa
 • ciljeve
 • ekonomske poticaje
 • minimalni postotak ambalaže stavljene na tržište koja se može ponovo uporabiti svake godine za svaku vrstu ambalaže itd.

Zemlje EU-a također moraju poduzeti potrebne mjere za ispunjavanje određenih ciljeva za recikliranje koji se razlikuju ovisno o ambalažnom materijalu i za tu svrhu primjenjuju nova pravila izračuna.

Ciljevi

Do 31. prosinca 2025., najmanje 65 % masenog udjela ukupnog ambalažnog otpada mora biti reciklirano. Ciljevi za recikliranje za svaki materijal su kako slijedi:

 • 50 % plastike
 • 25 % drveta
 • 70 % neobojenih metala
 • 50 % aluminija
 • 70 % stakla i
 • 75 % papira i kartona.

Do 31. prosinca 2030., najmanje 70% ambalaže mora biti reciklirano. To uključuje:

 • 55 % plastike
 • 30 % drveta
 • 80 % neobojenih metala
 • 60 % aluminija
 • 75 % stakla i
 • 85 % papira i kartona.

Osnovni zahtjevi

Zemlje EU-a moraju osigurati da ambalaža koja se stavlja na tržište ispunjava osnovne zahtjeve sadržane u Prilogu II. Direktivi, a to su:

 • ograničenje mase i količine ambalaže na minimum kako bi se zadovoljila potrebna razina sigurnosti, higijene i prihvatljivosti za potrošače;
 • smanjenje sadržaja opasnih tvari i materijala u ambalažnom materijalu i njegovim dijelovima;
 • dizajn ambalaže koja se može oporabiti ili obnoviti.

Biorazgradiva ambalaža: oksorazgradiva* plastična ambalaža ne smije se smatrati se biorazgradivom.

Europska komisija trenutno ispituje kako ojačati osnovne zahtjeve radi poboljšanja dizajna ambalaže za ponovnu uporabu i promicanja visokokvalitetnog recikliranja, kao i jačanja provedbe osnovnih zahtjeva.

Sustavi za oporabu ambalaže

Zemlje EU-a trebaju osigurati uspostavu sustava za povrat i/ili skupljanje uporabljene ambalaže i/ili ambalažnog otpada, kao i za ponovnu uporabu ili oporabu, uključujući recikliranje ambalaže i/ili skupljenog ambalažnog otpada.

Odgovornost proizvođača

Do 2025. godine zemlje EU-a trebale bi osigurati da su programi odgovornosti proizvođača* uspostavljeni za svu ambalažu. Programi odgovornosti proizvođača omogućuju povrat i/ili skupljanje uporabljene ambalaže i/ili ambalažnog otpada te njegovo usmjeravanje na najprikladniju opciju gospodarenja otpadom, kao i ponovnu uporabu ili recikliranje skupljene ambalaže i ambalažnog otpada. Ti će programi morati biti u skladu s minimalnim zahtjevima utvrđenima Okvirnom direktivom o otpadu (2008/98/EZ). Programi bi trebali pomoći poticanju ambalaže koja je dizajnirana, proizvedena i komercijalizirana na način koji dopušta njezinu ponovnu uporabu ili oporabu i koji ima minimalan utjecaj na okoliš.

OTKADA SE OVA DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Direktiva 94/62/EZ primjenjuje se od 31. prosinca 1994. i trebala je stupiti na snagu u zemljama EU-a do 30. lipnja 1996.

Direktiva (EU) 2018/852 primjenjuje se od 4. srpnja 2018. i trebala je stupiti na snagu u zemljama EU-a do 5. srpnja 2020.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Kružno gospodarstvo: kružno gospodarstvo svodi na najmanju moguću mjeru unos resursa, otpad, emisije i ispuštanje energije. Može se postići kroz dugotrajan dizajn, održavanje, popravak, ponovnu uporabu i recikliranje. To je u suprotnosti s linearnim gospodarstvom koje vadi resurse, upotrebljava ih, a zatim ih odbacuje.
Ponovno uporabljiva ambalaža: ambalaža koja je osmišljena, dizajnirana i stavljena na tržište tako da tijekom svog životnog vijeka ostvari više putova na način da se ponovno puni ili ponovno uporabi u istu svrhu u koju je osmišljena.
Oksorazgradiv: oksorazgradiva ambalaža je plastična ambalaža s aditivima koji uzrokuju raspadanje u mikroskopske čestice. Može pridonijeti prisutnosti mikroplastike u okolišu.
Programi odgovornosti proizvođača: sustav koji je uspostavio proizvođač kako bi se osiguralo da snosi dio odgovornosti za smanjenje dijela utjecaja proizvodnje na okoliš, stavljanje na tržište i zbrinjavanje svojih proizvoda.

GLAVNI DOKUMENTI

Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 94/62/EZ od 20. prosinca 1994. o ambalaži i ambalažnom otpadu (SL L 365, 31.12.1994., str. 10.–23.)

Sukcesivne izmjene Direktive 94/62/EZ uključene su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

Direktiva (EU) 2018/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu (SL L 150, 14.6.2018., str. 141.–154.)

VEZANI DOKUMENT

Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008, str. 3.–30.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 06.11.2018

Top