EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Nova hrana i sastojci hrane

This summary has been archived and will not be updated. See 'Nova hrana — pravila od 2018' for an updated information about the subject.

Nova hrana i sastojci hrane

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 258/97 o novoj hrani i sastojcima nove hrane

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

 • Njome se nastoje uskladiti pravila za odobravanje nove hrane i sastojaka hrane na razini EU-a.
 • Zahtijeva da testiranja provodi Europska agencija za sigurnost hrane kako bi demonstrirala da ti proizvodi ne predstavljaju rizik za zdravlje ili okolinu.

KLJUČNE TOČKE

Nova hrana i sastojci hrane obuhvaćeni ovom uredbom su oni koji se trenutno još ne koriste za prehranu ljudi.

Nova hrana i sastojci hrane

Ova uredba odnosi se na hranu i sastojke hrane u sljedećim kategorijama:

 • hrana i sastojci hrane s novom ili modificiranom primarnom molekularnom strukturom;
 • hrana i sastojci hrane koji se sastoje od mikroorganizama, gljivica ili algi;
 • hrana i sastojci hrane koji se sastoje od ili su izolirani iz biljaka i sastojci izolirani iz životinja;
 • hrana i sastojci hrane čija su prehrambena vrijednost, metabolizam ili razina nepoželjnih tvari značajno izmijenjeni postupkom proizvodnje.

Uredba se ne primjenjuje na prehrambene aditive, arome, otapala za ekstrakciju ili prehrambene enzime. Genetski modificirani organizmi nisu više obuhvaćeni ovom uredbom, već Uredbom (EZ) br. 1823/2003.

Nadalje, hrana i sastojci hrane obuhvaćeni ovom uredbom ne smiju:

 • predstavljati opasnost za potrošača;
 • zavaravati potrošača;
 • u prehrambenom smislu biti nepovoljni za potrošača.

Postupak ocjenjivanja

Hrana i sastojci hrane navedeni u uredbi moraju proći procjenu EU-a prije njihovog stavljanja na tržište.

U okviru postupka procjene, nadležno tijelo zemlje EU-a koje primi zahtjev mora napraviti početnu procjenu i odrediti je li ili nije potrebna dodatna procjena. Ako niti Europska komisija niti zemlje EU-a ne podnesu prigovor i ako nije potrebna dodatna procjena, zemlja EU-a obavješćuje podnositelja zahtjeva da može staviti proizvod na tržište. U drugim slučajevima potrebna je odluka o odobrenju. Ovu odluku donosi Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) u skladu s mjerama koje je predložila Komisija.

Odlukom se definira opseg odobrenja te se utvrđuju (prema potrebi) uvjeti uporabe, označivanje hrane ili sastojka hrane te njegova specifikacija i posebni uvjeti označivanja.

Bilo koja odluka ili pravilo vezano uz novu hranu ili sastojak hrane koji će vjerojatno imati utjecaj na javno zdravlje mora se uputiti EFSA-i.

Označivanje

Uredbom se propisuju posebni uvjeti koji se odnose na označivanje nove hrane i sastojaka hrane koji su dodani europskim općim zahtjevima o označivanju hrane..

Ne dovodeći u pitanje opće zahtjeve zakonodavstva EU-a u pogledu označivanja hrane, oznake nove hrane i sastojaka hrane moraju navoditi:

 • sve karakteristike ili svojstva hrane kao što su sastav, prehrambena vrijednost ili namjena korištenja hrane;
 • prisutnost materijala koji može imati učinke na zdravlje određenih pojedinaca;
 • prisutnost materijala koji uzrokuje etičke dvojbe.

Postupak obustave

Zemlje EU-a ovlaštene su obustaviti ili ograničiti – privremeno – trgovinu i uporabu na njihovom teritoriju bilo koje nove hrane ili sastojka hrane, ako smatra da njegova uporaba predstavlja opasnost po zdravlje ljudi ili za okoliš. O tome obavještavaju Komisiju, koja poduzima korake u skladu s postupkom vezano uz odobrenja za stavljanje proizvoda na tržište.

Stavljanje izvan snage

Uredba (EU) 2015/2283 stavlja izvan snage Uredbu (EZ) br. 258/97 od 1. siječnja 2018.

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 14. svibnja 1997.

POZADINA

Za više informacija posjetite „Nova hrana” na mrežnoj stranici Europske komisije.

DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 1997. o novoj hrani i sastojcima nove hrane (SL L 43, 14.2.1997., str. 1.-6.)

Naknadne izmjene i dopune Uredbe (EZ) br. 258/97 uključene su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani, o izmjeni Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Komisije (EZ) br. 1852/2001 (SL L 327, 11.12.2015., str. 1.-22.)

Posljednje ažuriranje 18.04.2016

Top