EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Plava karta EU-a – ulazak i boravak visokokvalificiranih radnika

Plava karta EU-a – ulazak i boravak visokokvalificiranih radnika

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2009/50/EZ – Uvjeti za ulazak i boravak državljana zemalja izvan EU-a radi visokokvalificiranog zapošljavanja

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

 • Njome se utvrđuju uvjeti za ulazak i boravak visokokvalificiranih* državljana zemalja izvan EU-a, koji žele raditi visokokvalificirani posao u zemlji EU-a (osim Danske, Irske i Ujedinjene Kraljevine (1)), kao i njihovih obitelji.
 • Njome se kreira sustav plave karte EU-a* sustav.

KLJUČNE TOČKE

 • Podnositelji zahtjeva za plavu kartu EU-a trebaju predočiti:
  • valjani ugovor o radu ili obvezujuću ponudu za posao za razdoblje od najmanje godinu dana, nudeći plaću koja iznosi najmanje 1,5 prosječne bruto godišnje plaće u toj zemlji EU-a;
  • dokumentarni dokaz da imaju potrebne kvalifikacije;
  • valjanu putnu ispravu i, ako je to potrebno, vizu;
  • dokaz o zdravstvenom osiguranju.
 • Zemlje EU-a mogu odbiti zahtjev ako nisu ispunjeni prethodni uvjeti ili kada su dokumenti pribavljeni prijevarom, krivotvoreni ili protuzakonito mijenjani.
 • Podnositelj zahtjeva ne smije predstavljati prijetnju za javni poredak, javnu sigurnost ili javno zdravstvo.
 • Zemlje EU-a mogu odrediti broj visokokvalificiranih zaposlenika koje prihvaćaju.
 • Uspješni podnositelji zahtjeva dobivaju plavu kartu EU-a, čije standardno razdoblje valjanosti iznosi između jedne i četiri godine, ovisno o zemlji EU-a u pitanju ili trajanju ugovora o radu, ako je ono kraće od standardnog razdoblja valjanosti s tri dodatna mjeseca.
 • Zahtjev mogu podnijeti pojedinac i/ili njegov poslodavac, ovisno o zemlji EU-a.
 • U prve dvije godine nositelji plave karte EU-a ograničeni su na visokokvalificirane poslove koji ispunjavaju uvjete za prihvat. Nakon toga mogu se prijaviti za ostala visokokvalificirana zaposlenja pod jednakim uvjetima kao i državljani te zemlje ovisno o zemlji EU-a.
 • Nositelji plave karte EU-a i njihove obitelji mogu ulaziti, ponovno ulaziti i boraviti u zemlji koja je izdala plavu kartu EU-a te prolaziti kroz ostale zemlje EU-a.
 • Nositelji plave karte EU-a uživaju ista prava kao i državljani zemlje kad je riječ o uvjetima rada, obrazovanju, priznavanju diploma, socijalnom osiguranju i slobodi udruživanja. Zemlje EU-a mogu ograničiti neka od tih prava, posebice obrazovne stipendije i zajmove.
 • Nacionalna tijela mogu oduzeti plavu kartu EU-a ili je odbiti produljiti ako nositelj više ne ispunjava izvorne uvjete, ako je nezaposlen duže od tri mjeseca ili ako se smatra prijetnjom za javnost.
 • Nakon 18 mjeseci zakonskog boravka nositelj plave karte EU-a može se koristiti nekom olakšicom kako bi dobio potrebnu vizu za preseljenje u drugu zemlju EU-a. Pod uvjetom da ponovno ispunjava uvjete prihvata, može mu se odobriti početak rada prije donošenja odluke o odobrenju vize te mu se članovi obitelji mogu odmah pridružiti.
 • Svake 3 godine Europska komisija izvješćuje o primjeni zakonodavstva. Prvo izvješće objavljeno je u lipnju 2014.

Preispitivanje i prijedlog

 • Godine 2016., Europska komisija izdala je prijedlog o stavljanju izvan snage Direktive 2009/50/EZ. Taj prijedlog proizlazi iz preispitivanja direktive koja je usporedno objavljena, čime se zaključuje da su u postojećoj direktivi prisutne mnoge bitne slabosti te da se dosljedno ne primjenjuje unutar EU-a. Osim toga, mnoge zemlje EU-a imaju usporedna pravila i postupke za istu kategoriju visokokvalificiranih radnika. Ova rascjepkanost nije učinkovita jer stvara opterećenje za poslodavce i podnositelje zahtjeva. Nije niti djelotvorna jer određeni broj dozvola koje se izdaju visokokvalificiranim radnicima i dalje su ograničene. Time EU teže privlači i zadržava talente koji su mu potrebni.
 • Prijedlogom se zahtjeva rješavanje nedostataka iz prethodne direktive, kao i proširenje njezina područja djelovanja na korisnike međunarodne zaštite i članove obitelji državljana zemalja izvan EU-a. Predloženi sustav zamijenio bi i usporedne nacionalne sustave namijenjene istoj skupini kao plava karta.
 • Prijedlogom je obuhvaćeno i sljedeće:
  • fleksibilniji uvjeti prihvata (niži prag plaća, kraće minimalno trajanje od 6 mjeseci početnog ugovora; jednostavnija pravila za nedavno diplomirane studente i radnike deficitarnih zanimanja te istovrijednost između stručnog iskustva i formalne osposobljenosti);
  • jednostavniji postupci (brži i fleksibilniji postupci; opcionalni ubrzani postupak za pouzdane poslodavce);
  • šira prava (fleksibilniji pristup tržištu radne snage, uključujući aktivnost samozapošljavanja; neposredno spajanje obitelji; lakši pristup statusu osobe s dugotrajnim boravištem u EU-u);
  • lakše putovanje unutar EU-a (npr. za kratkotrajna poslovna putovanja u EU-u, pristup plavoj karti EU-a u drugoj zemlji EU-a).

OTKADA SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Direktiva se primjenjuje od 19. lipnja 2009. Zemlje EU-a trebale su je uključiti u nacionalno pravo do 19. lipnja 2011.

POZADINA

Za više informacija pogledajte odjeljak „Zakonita migracija i integracija” (Europska komisija).

KLJUČNI POJMOVI

Visokokvalificirani zaposlenik: osoba koja prima plaću i ima posebnu stručnost koju dokazuju visoke stručne kvalifikacije.
Plava karta EU-a: radna i boravišna dozvola koja se naziva „plava karta EU-a”, a koja ovlašćuje imatelja na boravak i rad u zemlji EU-a koja ju je odobrila.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Vijeća 2009/50/EZ od 25. svibnja 2009. o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja radi visokokvalificiranog zapošljavanja (SL L 155, 18.6.2009., str. 17.–29.)

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji na slobodno kretanje i boravište na području države članice, kojom se izmjenjuje Uredba (EEZ) br.1612/68 i stavljaju izvan snage direktive 64/221/EEZ, 68/360/EEZ, 72/194/EEZ, 73/148/EEZ, 75/34/EEZ, 75/35/EEZ, 90/364/EEZ, 90/365/EEZ i 93/96/EEZ (SL L 158, 30.4.2004., str 77.–123.)

Sukcesivne izmjene Direktive 2004/38/EZ uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

Direktiva 2013/32/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o zajedničkim postupcima za priznavanje i oduzimanje međunarodne zaštite (SL L 180, 29.6.2013., str. 60.–95.)

Direktiva (EU) 2016/801 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o uvjetima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studija, osposobljavanja, volonterstva, razmjene učenika ili obrazovnih projekata, i obavljanja poslova au pair (SL L 132, 21.5.2016., str. 21.–57.)

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Direktive 2009/50/EZ o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja radi visokokvalificiranog zapošljavanja („Plava karta EU-a”) (COM(2014) 287 final, 22.5.2014.)

Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o uvjetima ulaska i boravka državljana trećih zemalja radi visokokvalificiranog zapošljavanja (COM(2016) 378 final, 7.6.2016.)

Radni dokument službi Komisije – Procjena učinka – Priložen dokumentu Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja radi zapošljavanja visokokvalificiranih radnika te o stavljanju izvan snage Direktive 2009/50/EZ (SWD(2016) 193 final, 7.6.2016.)

Radni dokument službi Komisije – Sažetak procjene učinka – Priložen dokumentu Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja radi zapošljavanja visokokvalificiranih radnika (SWD(2016) 194 final, 7.6.2016.)

Posljednje ažuriranje 14.09.2017(1) Ujedinjena Kraljevina povlači se iz Europske unije i postaje treća zemlja (država koja nije članica EU-a) od 1. veljače 2020.

Top