EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Uredba o VIS-u

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 767/2008 o viznom informacijskom sustavu i razmjeni podataka među državama članicama o vizama za kratkotrajni boravak (Uredba o VIS-u)

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Njome se uspostavlja vizni informacijski sustav (VIS) i uvode postupci i uvjeti za razmjenu viznih podataka u odnosu na zahtjeve za vize za kratkoročni boravak između država članica Europske unije (EU) koje su potpisale Schengenski sporazum i konvenciju.

KLJUČNE TOČKE

Napomena čitatelju: ova je uredba izmijenjena nekoliko puta. U ovom se sažetku uzima u obzir sadržaj Uredbe, kako je izmijenjena, gdje su te izmjene zapravo stupile na snagu.

Svrha

Svrha je VIS-a, izvorno uspostavljenog Odlukom 2004/512/EZ, poboljšati primjenu zajedničke vizne politike, konzularne suradnje i savjetovanja između središnjih viznih tijela:

 • pojednostavnjenjem postupka prijavljivanja za izdavanje vize;
 • sprečavanjem „trgovanja vizama”;
 • pomaganjem u borbi protiv krivotvorenja;
 • pojednostavnjenjem kontrola na vanjskim graničnim prijelazima i na nacionalnim područjima;
 • pomaganjem kod identifikacije osoba koje ne ispunjavaju uvjete za ulazak, boravak ili boravište na nacionalnim područjima;
 • olakšanjem provedbe Uredbe (EU) br. 604/2013 kojom se utvrđuje država članica nadležna za razmatranje zahtjeva za azil državljanina zemlje koja nije članica EU-a (vidjeti sažetak);
 • doprinosom u sprečavanju ugrožavanja unutarnje sigurnosti država članica.

U specifičnim slučajevima, nacionalna tijela i Europol mogu zatražiti pristup podacima unesenima u VIS u svrhu sprečavanja, otkrivanja i istraga terorističkih i kaznenih djelovanja.

U VIS se unose sljedeće kategorije podataka:

 • alfanumerički podaci o podnositelju zahtjeva i vizama koje se traže, izdaju, odbijaju, poništavaju, oduzimaju ili produljuju;
 • fotografije;
 • otisci prstiju;
 • veze s ostalim zahtjevima za izdavanje vize i dosjeima osoba koje zajedno putuju.

Kategorije podataka u zajedničkom repozitoriju podataka o identitetu

Sljedeći se podaci unose u zajednički repozitorij podataka o identitetu (CIR):

 • prezime, ime(na), datum rođenja, spol;
 • prezime pri rođenju (bivše(-a) prezime(-na)), mjesto i zemlja rođenja, sadašnje državljanstvo i državljanstvo pri rođenju;
 • informacije o putnim ispravama, uključujući:
  • vrstu i broj,
  • državu koja izdaje ispravu,
  • nadležno tijelo koje ju je izdalo,
  • datum isteka važenja.

Pristup VIS-u

 • Samo propisno ovlašteno osoblje nadležnih tijela može unositi, mijenjati ili brisati podatke u VIS-u;
 • Podatke u VIS-u može koristiti samo propisno ovlašteno osoblje nadležnih tijela za izdavanje viza i nadležnih tijela koje provode kontrole na prijelazima vanjskih granica, kontrole useljenja i azil.
 • Nadležna tijela s pristupom VIS-u moraju osigurati sljedeće:
  • korištenje VIS-a ograničeno je na ono što je potrebno, prikladno i proporcionalno za izvršavanje njihovih zadataka;
  • pri korištenju VIS-a, ne diskriminiraju se podnositelji zahtjeva za vizu i imatelji vize te se poštuje njihovo ljudsko dostojanstvo i integritet.

Unos podataka tijela nadležnih za vize

 • Tijelo nadležno za vize izrađuje dosje, gdje je zahtjev prihvatljiv, prema Zakoniku o vizama iz Uredbe o izmjeni (EZ) br. 810/2009 (vidjeti sažetak). Unosi podatke navedene u članku 9. Uredbe (EZ) br. 767/2008 u VIS.
 • U slučaju odluke o izdavanju vize, tijelo nadležno za vize unosi druge podatke, na primjer:
  • tijelo koje izdaje vizu;
  • vrsta vize;
  • broj naljepnice vize;
  • područje na koje vlasnik vize ima pravo putovati;
  • datumi početka i isteka važenja vize;
  • broj odobrenih ulazaka na vizi na područje.
 • Potrebno je navesti temelje za donošenje odluke o:
  • odbijanju, poništenju ili povlačenju vize; ili
  • produljenju njezina roka važenja.

Korištenje VIS-a

VIS koriste:

 • nadležna tijela za izdavanje viza koja obrađuju zahtjeve i donose odluke u vezi s tim zahtjevima;
 • međusobno središnja nadležna tijela za izdavanja viza radi savjetovanja i zahtjeva za ispravama;
 • nadležna tijela za izdavanje viza u svrhe izvješćivanja i statističkih podataka (bez da se pritom identificiraju pojedinačni podnositelji zahtjeva).

Pristup drugih tijela VIS-u

 • Uredbom o izmjeni (EU) 2017/2226 o uspostavi sustava ulaska u EU i izlaska iz EU-a (EES) (vidjeti sažetak) ostvarene su učinkovitije i brže granične kontrole putem sigurnog komunikacijskog kanala između središnjih sustava EES-a i središnjeg VIS-a. Izravno ostvarivanje uvida u podatke između EES-a i VIS-a moguće je samo ako je to predviđeno i Uredbom (EZ) br. 767/2008 i Uredbom (EU) 2017/2226.
 • Nadležna tijela za vize koja koriste VIS mogu ostvariti uvid u EES iz VIS-a:
  • tijekom obrade zahtjeva za izdavanje viza i donošenja odluka o njima;
  • radi preuzimanja i izvoza podataka u vezi s vizom izravno iz VIS-a u EES u slučaju ako je viza poništena, oduzeta ili produljena.
 • Granična tijela koja koriste EES mogu ostvariti uvid u VIS iz EES-a radi:
  • preuzimanja podataka u vezi s vizom izravno iz VIS-a te njihova uvoza u EES;
  • provjere vjerodostojnosti i važenja vize;
  • provjere jesu li državljani zemalja koje nisu članice EU-a, koji su izuzeti od obveze posjedovanja vize i čiji osobni dosje nije zabilježen u EES-u, bili prethodno registrirani u VIS-u;
  • ako se identitet nositelja vize provjerava pomoću otisaka prstiju, provjere identiteta nositelja vize pretraživanjem VIS-a pomoću otisaka prstiju.
 • Tijela nadležna za provedbu kontrola na području država članica mogu pretraživati podatke s isključivom svrhom provjere identiteta imatelja vize i/ili vjerodostojnosti vize i/ili toga jesu li ispunjeni uvjeti za ulazak, boravak ili boravište.
 • Nacionalna tijela nadležna za azil mogu imati pristup podacima u isključive svrhe:
  • određivanja države članice nadležne za obradu zahtjeva za azil; i
  • obrade zahtjeva za azil.

Rad VIS-a

 • Od lipnja 2018. Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima (eu-LISA) odgovorna je za operativno upravljane Središnjim VIS-om i nacionalnim sučeljima koji se spajaju na nacionalne sustave država članica.
 • Operativno upravljanje VIS-om sastoji se od svih zadaća potrebnih za 24-satni rad VIS-a sedam dana u tjednu. Zadaće uključuju rad na održavanju i tehničkim razvojima koji su potrebni radi osiguravanja operativne kvalitete rada sustava na zadovoljavajućoj razini.
 • Svaka država članica EU-a odgovorna je za:
  • razvoj, organizaciju, rad i održavanje svog nacionalnog sustava te upravljanje njime;
  • osiguranje sigurnosti podataka prije i tijekom prijenosa na nacionalno sučelje te, u tu svrhu, donošenje sigurnosnog plana;
  • upravljanje pristupom VIS-u od strane propisno ovlaštenog osoblja svojih nadležnih nacionalnih tijela;
  • preuzimanje troškova koji proizlaze iz njihova nacionalnog sustava.
 • Podaci u VIS-u ne smiju se priopćiti zemljama koje nisu članice EU-a ili međunarodnim organizacijama osim ako to nije ključno za potvrdu identiteta državljanina zemlje koja nije članica EU-a u pojedinačnim slučajevima.

Sigurnost podataka, odgovornost i zaštita

 • Država članica koja je unijela podatak u VIS mora osigurati njegovu sigurnost prije i tijekom prijenosa na nacionalno sučelje. Svaka država mora osigurati sigurnost podataka primljenih iz VIS-a te donijeti sigurnosni plan u odnosu na svoj nacionalni sustav.
 • Svaka osoba ili država članica koja je pretrpjela štetu zbog nezakonitog postupka obrade ili bilo koje druge radnje koja nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 767/2008 ima pravo na naknadu štete od države članice odgovorne za pretrpljenu štetu.
 • Svaka zemlja i eu-LISA moraju voditi evidenciju o svim postupcima obrade podataka u okviru VIS-a, kao i evidenciju o propisno ovlaštenom osoblju za unos i preuzimanje podataka.
 • Svaka država članica mora od nacionalnog nadzornog tijela, uspostavljenog u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 (vidjeti sažetak), zatražiti nadzor zakonitosti obrade osobnih podataka od strane te države. Europski nadzornik za zaštitu podataka nadzire aktivnosti agencije eu-LISA.

Primjena

Ova se uredba kao schengenski instrument primjenjuje na države članice uz iznimku Irske. Danska je odlučila primijeniti Uredbu, kao i Island, Norveška i Švicarska.

Nedavne izmjene Uredbe (EZ) br. 767/2008

S ciljem rješavanja sigurnosnih izazova te promjene migracijskih obrazaca, u tijeku su napori kojima se razne informacijske sustave EU-a želi učiniti interoperabilnima. Uredba (EZ) br. 767/2008 stoga se mijenjala nekoliko puta da bi se taj rad uzeo u obzir – iako se ove promjene neće primijeniti do datuma koji još treba odlučiti; to neće biti prije 2023. Izmjene su sljedeće.

 • Uredba (EU) 2019/817 o interoperabilnosti informacijskih sustava EU-a u području pravosuđa, slobode i sigurnosti (vidjeti sažetak).
 • Uredba (EU) 2021/1134 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 767/2008, kao i dva usko vezana dokumenta, Zakonik o vizama (Uredba (EZ) br. 810/2009 – vidjeti sažetak) i Zakonik o schengenskim granicama (Uredba (EU) 2016/399 – vidjeti sažetak). Njome se, između ostalog, jačaju provjere podobnosti koje se poduzimaju prije donošenje odluke o odobrenju izdavanja vize.
 • Uredba (EU) 2021/1152 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 767/2008 u pogledu interoperabilnosti VIS-a s Europskim sustavom za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja uspostavljenim Uredbom (EU) 2018/1240 (vidjeti sažetak).

OTKAD SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

 • Primjenu Uredbe (EZ) br. 767/2008 trebala je odrediti Europska komisija u skladu s člankom 48. stavkom 3. VIS je stupio na snagu 11. listopada 2011.
 • Članci 26., 27., 32., 45., 48. stavci 1., 2. i 4. te članak 49. primjenjuju se od 2. rujna 2008.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 767/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o viznom informacijskom sustavu (VIS) i razmjeni podataka među državama članicama o vizama za kratkotrajni boravak (Uredba o VIS-u) (SL L 218, 13.8.2008., str. 60.–81.).

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EZ) br. 767/2008 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2018/1726 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. studenoga 2018. o Agenciji Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1987/2006 i Odluke Vijeća 2007/533/PUP i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1077/2011 (SL L 295, 21.11.2018., str. 99.–137.).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) 2018/1240 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. rujna 2018. o uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS) i izmjeni uredaba (EU) br. 1077/2011, (EU) br. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 i (EU) 2017/2226 (SL L 236, 19.9.2018., str. 1.–71.).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.–88.).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama) (SL L 77, 23.3.2016., str. 1.–52.).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) br. 604/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva (SL L 180, 29.6.2013., str. 31.–59.).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EZ) br. 810/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uspostavi Zakonika Zajednice o vizama (Zakonik o vizama) (SL L 243, 15.9.2009., str. 1.–58.).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Odluka Vijeća 2004/512/EZ od 8. lipnja 2004. o uspostavi viznog informacijskog sustava (VIS) (SL L 213, 15.6.2004., str. 5.–7.).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 03.08.2023

Top