EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Mreža časnika za vezu zaduženih za imigraciju

This summary has been archived and will not be updated. See 'Mreža časnika za vezu zaduženih za imigraciju' for an updated information about the subject.

Mreža časnika za vezu zaduženih za imigraciju

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 377/2004 o uspostavi mreže časnika za vezu zaduženih za imigraciju

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Cilj joj je uspostaviti formalnu suradnju uspostavom mreža časnika za vezu zaduženih za imigraciju*.

KLJUČNE TOČKE

Mnoge države članice EU-a šalju imigracijske časnike za vezu svojim konzularnim tijelima u trećim zemljama. Uloga imigracijskih časnika za vezu uključuje održavanje izravnih kontakata s vlastima u državi primateljici kako bi se olakšala razmjena informacija kao što su:

 • tokovi ilegalnih imigranata* iz države primateljice ili u tranzitu kroz državu primateljicu;
 • putovi kojima se kreću ti tokovi imigranata;
 • postojanje i djelatnosti zločinačkih organizacija uključenih u krijumčarenje imigranata;
 • mogući čimbenici koji mogu utjecati na novi razvoj i trendove u vezi s tim nezakonitim migracijskim tokovima;
 • metode koje se koriste za krivotvorenje osobnih ili putnih isprava;
 • utvrđivanje prostora za pomoć vlastima u trećim zemljama u sprečavanju tih tokova ilegalnih imigranata;
 • načini optimizacije olakšavanja povratka i repatrijacije ilegalnih imigranata u države njihova podrijetla.

Države članice EU-a moraju obavještavati jedna drugu, Vijeće i Europsku komisiju o upućenim imigracijskim časnicima za vezu.

Imigracijski časnici za vezu upućeni u iste zemlje uspostavljaju lokalne mreže u okviru kojih, posebno:

 • razmjenjuju informacije i praktična iskustva, posebice putem redovitih sastanaka;
 • usklađuju stajališta koja zauzimaju u odnosu prema komercijalnim prijevoznicima;
 • pohađaju zajedničke specijalističke tečajeve i organiziraju informativne tečajeve za konzularno osoblje država članica u državi primateljici;
 • utvrđuju zajednički pristup s obzirom na načine prikupljanja informacija;
 • uspostavljaju kontakte sa sličnim mrežama u državi primateljici i u susjednim trećim zemljama.

Sastanci se održavaju ili na inicijativu države članice EU-a koja predsjedava Vijećem ili na inicijativu drugih država članica. U njima sudjeluju predstavnici Komisije i Europske granične i obalne straže, osim ako operativne potrebe zahtijevaju održavanje sastanaka u njihovoj odsutnosti.

Države članice mogu, na bilateralnoj ili multilateralnoj razini, dogovoriti da imigracijski časnici za vezu koje je neka država članica poslala zastupaju interese jedne ili više drugih država članica. One mogu dogovoriti i da međusobno podijele određene zadatke.

Na kraju svakog semestra, država članica EU-a koja predsjedava Vijećem EU-a sastavlja izvješće za Europski parlament, Vijeće i Komisiju o djelatnostima imigracijskih časnika za vezu u državama i regijama od posebnog interesa za EU s obzirom na imigraciju. Ovo izvješće sastavlja se u skladu s obrascem iz Odluke Komisije 2005/687/EZ. Na temelju tog izvješća Komisija zatim sastavlja godišnji sažetak razvoja mreža imigracijskih časnika za vezu.

Ocjenjivanje i predložena preinaka Uredbe

Komunikacija Komisije o provedbi Europskog migracijskog programa iz 2017. potvrdila je potrebu za revizijom Uredbe. To je uslijedilo nakon ocjenjivanja vanjskih savjetnika koji su izradili svoje završno izvješće u kolovozu 2017. Ocjenjivanjem je zaključeno da:

 • Imigracijski časnici za vezu ostaju visoko relevantni u vanjskom kontekstu s obzirom na pristup EU-a u rješavanju problema nezakonitih migracija; ali
 • Uredba je imala ograničen i uglavnom neizravan utjecaj u smislu jačanja umrežavanja među imigracijskim časnicima za vezu država članica EU-a raspoređenih na istoj lokaciji i poboljšanja koordinacije stajališta EU-a u odnosu na države primateljice.

Također je sugerirano da dodana vrijednost na europskoj razini imigracijskih časnika za vezu raspoređenih u trećim zemljama nije u potpunosti ostvarena.

Komisija je stoga izdala prijedlog preinake Uredbe u svibnju 2018.

OTKADA SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 5. siječnja 2004.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Imigracijski časnik za vezu: predstavnik jedne od država članica EU-a, kojeg je na rad u inozemstvo poslalo relevantno nadležno tijelo radi uspostave i održavanja kontakata s tijelima države primateljice s ciljem doprinosa mjerama u području migracije uključujući suzbijanje ilegalne imigracije.
Ilegalni imigranti: kretanje osoba u novo mjesto prebivališta ili tranzita koje se odvija izvan regulatornih normi država pošiljateljica, tranzita i primateljica.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Vijeća (EZ) br. 377/2004 od 19. veljače 2004. o uspostavi mreže časnika za vezu zaduženih za imigraciju (SL L 64, 2.3.2004., str. 1.–4.)

Sukcesivne izmjene, dopune i ispravci Uredbe (EZ) br. 377/2004 uključeni su u originalni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi mreže časnika za vezu zaduženih za imigraciju (preinaka) (COM(2018) 303 final, 16.5.2018.)

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o provedbi Europskog migracijskog programa (COM(2017) 558 final, 27.9.2017.)

Uredba (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o europskoj graničnoj i obalnoj straži i o izmjeni Uredbe (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 863/2007 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Vijeća (EZ) br. 2007/2004 i Odluke Vijeća 2005/267/EZ (SL L 251, 16.9.2016., str. 1.–76.)

Odluka Komisije 2005/687/EZ od 29. rujna 2005. o formatu izvješća o aktivnostima mreža časnika za vezu u području poslova imigracije te o stanju u zemlji domaćinu u vezi s nezakonitom imigracijom (SL L 264, 8.10.2005., str. 8.–15.)

Posljednje ažuriranje 16.01.2019

Top