EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kaznena djela i primjenjive kazne – trgovina drogom

Kaznena djela i primjenjive kazne – trgovina drogom

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Okvirna odluka Vijeća 2004/757/PUP – minimalne odredbe povezane s kaznenim djelima i sankcijama u području trgovine drogom

ČEMU SLUŽI OVA ODLUKA?

Njome se nastoji suzbiti trgovina drogom kako bi se ograničila opskrba i konzumacija droga (definirano u „Ključnim točkama” u nastavku).

Njome se utvrđuju minimalna pravila koja se moraju poštovati i minimalne kazne koje se moraju primjenjivati u zemljama EU-a.

U njoj se navode kažnjiva djela povezana s trgovinom drogom i obvezuju zemlje EU-a da poduzmu mjere protiv osoba umiješanih u tu trgovinu.

Okvirnu odluku izmijenila je Direktiva (EU) 2017/2103 s ciljem smanjivanja dostupnosti novih psihoaktivnih tvari* uvođenjem sredstava za poduzimanje učinkovitijeg djelovanja na razini EU-a. Izmjena u cijelosti stupa na snagu od 23. studenoga 2018.

KLJUČNE TOČKE

Kaznena djela

U Okvirnoj odluci od svake zemlje EU-a zahtijeva se da poduzme potrebne mjere za sankcioniranje svih namjernih djelovanja povezanih s trgovinom drogom i prekursorima*.

U ovoj odluci „droga” je definirana kao tvar koja je obuhvaćena Jedinstvenom konvencijom Ujedinjenih naroda (UN) o drogama iz 1961., kako je izmijenjena Protokolom iz 1972. ili Konvencijom UN-a o psihotropnim tvarima iz 1971. Kada izmjena Okvirna odluke u studenome 2018. stupi na snagu, definicija droge uključivat će svaku tvar s popisa u prilogu izmijenjene odluke.

Aktivnosti povezane s trgovinom drogom uključuju proizvodnju, izradu, ekstrakciju, prodaju, prijevoz, uvoz i izvoz. Posjedovanje i kupnja droge u smislu obavljanja aktivnosti povezanih s trgovinom drogom također su uzete u obzir, kao i proizvodnja, prijevoz i distribucija prekursora. Poticanje na trgovinu drogom, pomaganje i supočinjenje takve aktivnosti te pokušaj trgovine drogom također se smatraju kaznenim djelima.

Međutim, ta Okvirna odluka ne pokriva aktivnosti povezane s trgovinom drogom za osobnu potrošnju.

Uključivanje novih psihoaktivnih tvari u definiciju „droge” (primjenjivo od 23. studenoga 2018).

Direktivom (EU) 2017/2103 uvodi se postupak za uključivanje novih psihoaktivnih tvari u definiciju „droge”. Europskoj komisiji dodijeljena je ovlast za donošenje delegiranih akata kako bi se popisu u prilogu dodale nove psihoaktivne tvari. Time će se zamijeniti dosadašnja praksa navođenja novih psihoaktivnih tvari Provedbenom odlukom Vijeća (EU) 2017/2170 na temelju Odluke Vijeća 2005/387/PUP.

Razmatrajući dodavanje nove tvari na popis, Komisija mora u obzir uzeti:

  • jesu li opseg ili obrasci njezine uporabe te njezina dostupnost i potencijal za raspačavanje unutar EU-a znatni te
  • je li štetnost za zdravlje koju njezino uzimanje može prouzročiti povezana s:
    • njezinom akutnom ili kroničnom toksičnosti i
    • mogućnošću zlouporabe ili uzrokovanja ovisnosti opasno po život.

Usto, Komisija mora procijeniti je li društvena šteta prouzročena novom psihoaktivnom tvari pojedincima i društvu velika te jesu li kriminalne aktivnosti, uključujući organizirani kriminal, u vezi s novom psihoaktivnom tvari sustavne, uključuju li znatnu nezakonitu dobit ili za sobom povlače velike ekonomske troškove.

Kako bi podržao Komisijino donošenje odluka, Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) pripremit će izvješće o procjeni rizika kojim će se obuhvatiti svi ti elementi.

Usporedo s donošenjem Direktive (EU) 2017/2103, EU je donio Uredbu (EU) 2017/2101 kojom se izmenjuje Uredba (EZ) br. 1920/2006 u pogledu razmjene informacija i sustava ranog upozoravanja o novim psihoaktivnim tvarima te o postupku procjene njihovog rizika. Uredba u cijelosti stupa na snagu 23. studenoga 2018.

Odgovornost pravnih osoba

Zemlje EU-a moraju poduzeti mjere da bi osigurale da se pravne osobe (primjerice poslovni subjekti) mogu smatrati odgovornima za kaznena djela povezana s trgovinom drogama i prekursorima, kao i za pomaganje, supočinjenje, poticanje ili pokušaj takvih aktivnosti. Koncept pravnih osoba kako se ovdje upotrebljava ne uključuje države ni tijela javnog prava koja izvršavaju svoje ovlasti ili javne međunarodne organizacije.

Organizacija je odgovorna ako je kazneno djelo počinio pojedinac koji ima vodeću poziciju u okviru te organizacije. Smatra se odgovornom za nedostatak nadzora ili kontrole. Međutim, odgovornost pravnih osoba ne isključuje vođenje kaznenog postupka protiv pojedinaca (fizičke osobe).

Sankcije

Zemlje EU-a moraju poduzeti potrebne mjere kako bi osiguralo da se kaznena djela mogu kazniti učinkovitim, proporcionalnim i odvraćajućim sankcijama.

Ako je kazneno djelo počinjeno u cijelosti ili djelomično na državnom području zemlje EU-a, ta zemlja mora poduzeti mjere, pod uvjetom da je počinitelj njezin državljanin ili da je kazneno djelo počinjeno za korist pravne osobe s poslovnim nastanom na njezinu državnom području.

Najveće kazne za kaznena djela povezana s trgovinom drogom moraju biti od najmanje jedne do najviše tri godine kazne zatvora.

Međutim, najveće kazne moraju se povećati na kazne zatvora od najmanje 5 do 10 godina u slučajevima u kojima kazneno djelo:

  • uključuje velike količine droge;
  • uključuje takve droge koje su vrlo štetne za zdravlje;
  • bude počinjeno u okviru kriminalne organizacije.

Zemlje EU-a moraju poduzeti mjere i za oduzimanje tvari koje su predmet kaznenih djela.

Međutim, sankcije se mogu smanjiti ako počinitelj prekine nezakonite radnje i pruži upravnim ili pravosudnim tijelima informacije koje će pomoći u identificiranju drugih počinitelja.

Sankcije za pravne osobe moraju uključivati novčane kazne za kaznena i druga djela. Mogu se nametnuti i ostale sankcije, uključujući stavljanje poslovne jedinice pod sudski nadzor ili privremeno ili trajno zatvaranje.

OTKADA SE OVA ODLUKA PRIMJENJUJE?

Odluka se primjenjuje od 12. studenoga 2004.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Nova psihoaktivna tvar: tvar u čistom obliku ili pripravku koja nije obuhvaćena Jedinstvenom konvencijom Ujedinjenih naroda o opojnim drogama iz 1961., kako je izmijenjena Protokolom iz 1972., ili Konvencijom Ujedinjenih naroda o psihotropnim tvarima iz 1971., ali može predstavljati rizik za zdravlje ili društvo sličan onom koji predstavljaju tvari obuhvaćene tim konvencijama.
Prekursor: svaka tvar s popisa koja je utvrđena u zakonodavstvu EU-a, a koja proizvodi učinke vezane za obveze koje proizlaze iz članka 12. Konvencije Ujedinjenih naroda za borbu protiv nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima od 20. prosinca 1988.

GLAVNI DOKUMENT

Okvirna odluka Vijeća 2004/757/PUP od 25. listopada 2004. o utvrđivanju minimalnih odredaba vezanih za elemente kaznenih djela i sankcija u području nezakonite trgovine drogom (SL L 335, 11.11.2004., str. 8.–11.)

Sukcesivne izmjene i dopune Okvirne odluke Komisije 2004/757/PUP uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Provedbena odluka Vijeća (EU) 2017/2170 od 15. studenoga 2017. o podvrgavanju tvari N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]furan-2-karboksamida (furanilfentanila) kontrolnim mjerama (SL L 306, 22.11.2017., str. 19.–20.)

Direktiva (EU) 2017/2103 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. studenoga 2017. o izmjeni Okvirne odluke Vijeća 2004/757/PUP kako bi se nove psihoaktivne tvari obuhvatile definicijom „droge” te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2005/387/PUP (SL L 305, 21.11.2017., str. 12.–18.)

Uredba (EU) 2017/2101 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. studenoga 2017. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1920/2006 u pogledu razmjene informacija i sustava ranog upozoravanja o novim psihoaktivnim tvarima te o postupku procjene njihovog rizika (SL L 305, 21.11.2017., str. 1.–7.)

Uredba (EZ) br. 1920/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o Europskom centru za praćenje droga i ovisnosti o drogama (preinačena) (SL L 376, 27.12.2006., str. 1.–13.)

Posljednje ažuriranje 20.02.2018

Top