EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Mrežna baza podataka integrirane carinske tarife (TARIC)

Mrežna baza podataka integrirane carinske tarife (TARIC)

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EEZ) br. 2658/87 – tarifna i statistička nomenklatura i Zajednička carinska tarifa

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Uredbom se utvrđuje pravna osnova za TARIC, integriranu tarifu EU-a, i uvodi zajednički sustav za kodiranje i klasifikaciju dobara, pod nazivom kombinirana nomenklatura (KN), bitna za obradu i objavljivanje trgovinskih statistika EU-a.

KLJUČNE TOČKE

 • TARIC sadrži sve carinske stope i određena pravila EU-a primjenjiva na vanjsku trgovinu. Ne sadržava informacije povezane s nacionalnim porezima, kao što je PDV.
 • KN je rezultat spajanja nomenklatura Zajedničke carinske tarife* i Nimexa (statistička nomenklatura EU-a).
 • TARIC se temelji na KN-u i uključuje dodatne pododjeljke, koji se nazivaju podbrojevi TARIC-a, a rabe se za robu na koju se primjenjuju posebne carinske stope na temelju podrijetla ili gdje se primjenjuju druga pravila trgovinske politike.
 • Svaki podbroj KN ima brojčanu oznaku od osam znamenaka. Prvih šest znamenaka odnosi se na tarifne brojeve i podbrojeve harmoniziranog sustava. Sedma i osma znamenka predstavljaju podbrojeve KN, a deveta i deseta znamenka predstavljaju podbrojeve TARIC-a.
 • U Prilogu I. uredbi utvrđuju se carinske stope i Prilog se redovno ažurira da bi se u obzir uzelo sljedeće:
  • izmjene usuglašene na međunarodnoj razini
  • izmjene u vezi sa statističkim zahtjevima, trgovinskom politikom i tehnološkim i trgovinskim napretkom i
  • potreba za usklađivanjem ili pojašnjavanjem tekstova.
 • Europska komisija objavljuje i upravlja TARIC-om. Ona dodjeljuje brojčane oznake, ažurira TARIC i obavještava zemlje EU-a o izmjenama i dopunama. Zahtjeve za izmjenama i dopunama KN-a mogu podnijeti Komisija, zemlje EU-a ili europski trgovinski savezi.
 • Svake godine, Komisija uredbom donosi cjelokupnu verziju KN-a i carinske stope Zajedničke carinske tarife, a pri tom uzima u obzir izmjene i dopune Vijeća i Komisije. Uredba se objavljuje u Službenom listu najkasnije do 31. listopada, i primjenjuje se od 1. siječnja sljedeće godine.
 • Komisiji pomaže Vijeće za carinsku suradnju koje čine predstavnici zemalja EU-a. Vijeće je odgovorno za ispitivanje svih pitanja o KN-u, TARIC-u ili drugih nomenklatura.

OTKADA SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 10. rujna 1987.

POZADINA

TARIC, integrirana tarifa EU-a, jest baza podataka koja spaja trgovinsko i poljoprivredno zakonodavstvo i carinske tarife. Tako se osigurava ujednačena primjena u zemljama EU-a i pruža jasan pogled na sve mjere koje trebaju poduzeti oni koji uvoze robu u EU ili izvoze robu iz EU-a.

Za više informacija pogledajte:

 • TARIC (Europska komisija).

KLJUČNI POJMOVI

Zajednička carinska tarifa: kombinacija klasifikacije robe i carinskih stopa koje se primjenjuju na svaki razred robe i to na razini cijeloga EU-a.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7.9.1987., str. 1. – 675.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EEZ) br. 2658/87 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/396 od 13. ožujka 2018. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 71, 14.3.2018., str. 36. – 37.)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/507 od 26. ožujka 2018. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 83, 27.3.2018., str. 11. – 12.)

Posljednje ažuriranje 07.02.2019

Top