EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sporazum između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o prijenosu podataka o financijskim porukama

 

SAŽETAK DOKUMENATA:

Sporazum između EU-a i SAD-a o obradi i prijenosu podataka o financijskim porukama iz EU-a SAD-u za potrebe Programa za praćenje financiranja terorizma

Odluka 2010/412/EU o sklapanju Sporazuma između EU-a i SAD-a o obradi i prijenosu podataka o financijskim porukama iz EU-a SAD-u za potrebe Programa za praćenje financiranja terorizma

ČEMU SLUŽE OVAJ SPORAZUM I ODLUKA?

U cilju sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona terorizma ili financiranja terorizma, Sporazum između EU-a i SAD-a odnosi se na prijenos:

 • poruka o financijskim plaćanjima koje se odnose na financijske transakcije i s njima povezane podatke od imenovanih pružatelja* u EU-u i Ministarstvu financija SAD-a,
 • relevantnih informacija iz Programa za praćenje financiranja terorizma (Terrorist Finance Tracking Program – TFTP) Ministarstva financija SAD-a tijelima nadležnim za izvršavanje zakona, tijelima javne sigurnosti ili tijelima za borbu protiv terorizma zemalja EU-a, ili Europolu ili Eurojustu.

Odlukom se sklapa sporazum u ime EU-a.

KLJUČNE TOČKE

 • Za dobivanje potrebnih podataka iz EU-a, Ministarstvo financija SAD-a podnosi zahtjev i šalje sve dodatne dokumente imenovanom pružatelju u SAD-u. U isto vrijeme ono šalje primjerak tih dokumenata Europolu, koji provjerava je li zahtjev u skladu sa zahtjevima Sporazuma i na odgovarajući način obavještava imenovanog pružatelja. Nakon što se potvrdi usklađenost zahtjeva, on će imati obvezujući pravni učinak, a imenovani pružatelj treba poslati tražene podatke Ministarstvu financija SAD-a.
 • Ministarstvo financija SAD-a mora osigurati da se pri obradi dostavljenih podataka primjenjuju određene zaštitne mjere, posebice u odnosu na zaštitu osobnih podataka. Podaci se mogu obrađivati samo u svrhu sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona terorizma ili financiranja terorizma. Oni moraju biti zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja i gubitka te od svih neovlaštenih oblika obrade. Pretraživanje dostavljenih podataka može se izvršiti samo ako već postoje informacije ili dokazi koji ukazuju na to da bi predmet pretraživanja mogao biti povezan s terorizmom ili njegovim financiranjem. Sva pretraživanja i razlozi za njih moraju biti zabilježeni.
 • Ministarstvo financija SAD-a mora izbrisati podatke koji nisu bili izdvajani:
  • a više nisu potrebni za borbu protiv terorizma, na temelju procjene koja se provodi (najmanje) jednom godišnje,
  • koji su poslani bez zahtjeva za njima,
  • najkasnije 20. srpnja 2012., ako su primljeni prije 20. srpnja 2007.,
  • najkasnije pet godina nakon primitka, ako su primljeni nakon 20. srpnja 2007.
 • Izdvojeni podaci mogu se čuvati samo onoliko dugo koliko je potrebno da se ispuni svrha u koju su zatraženi. Sporazumom su utvrđene i zaštitne mjere kojima se ograničavaju daljnji prijenosi izdvojenih podataka.
 • Ministarstvo financija SAD-a mora dostaviti informacije iz TFTP-a koje mogu pridonijeti mjerama EU-a protiv terorizma koje su dostupne nadležnim tijelima dotičnih zemalja EU-a i, prema potrebi, Europolu i Eurojustu. Slično tome, ako se smatra da su SAD-u potrebne dodatne informacije za borbu protiv terorizma, one se moraju vratiti. Da bi se olakšala ta razmjena informacija, Ministarstvu financija SAD-a mogu se delegirati ovlasti časnika za vezu Europola.
 • Relevantno nacionalno tijelo EU-a, Europol ili Eurojust mogu zatražiti od Ministarstva financija SAD-a pretraživanje podataka dobivenih putem TFTP-a i prijenos relevantnih informacija ako postoji razlog da se vjeruje da su osoba ili subjekt povezani s terorizmom ili njegovim financiranjem kako je utvrđeno Direktivom (EU) 2017/541 o borbi protiv terorizma i Direktivom (EU) 2015/849 o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca.
 • Tijekom trajanja Sporazuma, Europska komisija ispitat će raspoložive mogućnosti za uspostavu sustava EU-a koji je istovrijedan TFTP-u SAD-a. Nakon uspostave europskog sustava bit će potrebno preispitati i eventualno izmijeniti ovaj Sporazum i osigurati da se sustavi nadopunjavaju.
 • Neovisni nadzornici nadziru usklađenost s ograničenjima i zaštitnim mjerama Sporazuma. Oni imaju ovlasti pregledavanja i preispitivanja dostavljenih podataka i blokiranja njihova pretraživanja te zahtijevanja dodatnih pojašnjenja u vezi s povezanošću s terorizmom. Jednog od tih nadzornika imenuje Komisija.
 • Osoba ima pravo, putem nacionalnog nadležnog tijela za zaštitu podataka, zahtijevati potvrdu da su njezini osobni podaci obrađeni u skladu s pravima na zaštitu podataka iz Direktive (EU) 2016/680 o zaštiti osobnih podataka kada se njima koriste policija i tijela kaznenog prava. Objavljivanje tih informacija može se odbiti ili ograničiti ako je to potrebno radi borbe protiv terorizma ili zaštite javne ili nacionalne sigurnosti. U takvim slučajevima osoba će dobiti pismeno obrazloženje, zajedno s informacijom o mogućnosti traženja upravne i sudske pravne zaštite u SAD-u. Osoba ima i pravo zahtijevati ispravak, brisanje ili blokiranje netočnih ili pogrešno obrađenih osobnih podataka. Da bi se održala točnost informacija koje su primljene ili prenesene na temelju ovog Sporazuma, svaka strana može dopuniti, izbrisati ili ispraviti podatke. Ministarstvo financija SAD-a pruža informacije o TFTP-u na javnoj internetskoj stranici, uključujući i pravo na pravnu zaštitu.

OTKAD SE OVAJ SPORAZUM I ODLUKA PRIMJENJUJU?

Odluka se primjenjuje od 13. srpnja 2010. Sporazum je stupio na snagu 1. kolovoza 2010. na razdoblje od pet godina. Nakon toga se automatski produljuje za dodatno razdoblje od jedne godine, osim ako jedna stranka ne obavijesti drugu o svojoj namjeri da ga ne produlji.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Imenovani pružatelji: pružatelji usluga izvještavanja o međunarodnim financijskim plaćanjima.

GLAVNI DOKUMENTI

Sporazum između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o obradi i slanju podataka o izvješćima u vezi s financijskim plaćanjima iz Europske unije Sjedinjenim Američkim Državama za potrebe programa za praćenje financiranja terorističkih djelatnosti (SL L 195, 27.7.2010., str. 5.–14.)

Odluka Vijeća 2010/412/EU od 13. srpnja 2010. o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o obradi i slanju podataka o izvješćima u vezi s financijskim plaćanjima iz Europske unije Sjedinjenim Američkim Državama za potrebe Programa za praćenje financiranja terorističkih djelatnosti (SL L 195, 27.7.2010., str. 3.–4.)

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva (EU) 2017/541 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o suzbijanju terorizma i zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP i o izmjeni Odluke Vijeća 2005/671/PUP (SL L 88, 31.3.2017., str. 6.–21.)

Sukcesivne izmjene Direktive (EU) 2017/541 uključene su u originalni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

Radni dokument službi Komisije: Zajedničko izvješće o provedbi Sporazuma između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o obradi i slanju podataka o izvješćima u vezi s financijskim plaćanjima iz Europske unije Sjedinjenim Američkim Državama za potrebe programa za praćenje financiranja terorističkih djelatnosti – Priložen dokumentu – Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o zajedničkoj reviziji provedbe Sporazuma između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o obradi i prijenosu podataka o financijskim porukama iz Europske unije u Sjedinjene Američke Države za potrebe Programa za praćenje financiranja terorizma (SWD (2017) 17 final)

Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP (SL L 119, 4.5.2016., str. 89.–131.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Informacije o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o obradi i prijenosu podataka o financijskim transakcijama iz Europske unije Sjedinjenim Američkim Državama za potrebe Programa za praćenje financiranja terorističkih djelatnosti (SL L 195, 27.7.2010., str. 15.)

Posljednje ažuriranje 21.01.2019

Top