EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Suradnja EU-a u kaznenim pitanjima – zaštita osobnih podataka (do 2018.)

This summary has been archived and will not be updated. See 'Zaštita osobnih podataka kada se njima koriste policija ili tijela kaznenog prava (od 2018.)' for an updated information about the subject.

Suradnja EU-a u kaznenim pitanjima – zaštita osobnih podataka (do 2018.)

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Okvirna odluka Vijeća 2008/977/PUP – zaštita osobnih podataka obrađenih u okviru policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima

KOJI JE CILJ OVE OKVIRNE ODLUKE?

Njezin je cilj zaštititi temeljna prava i slobode ljudi kada se njihovi osobni podaci obrađuju u svrhu sprečavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenog djela ili izvršavanja kaznenopravne sankcije.

KLJUČNE TOČKE

Područje primjene

 • Ova se okvirna odluka odnosi i na osobne podatke koji se djelomično ili u cijelosti obrađuju automatiziranim sredstvima (korištenjem informacijskom tehnologijom) i osobne podatke koji su dio sustava arhiviranja i obrađuju se neautomatiziranim sredstvima (tj. obrađuju ih ljudi).

Obrada podataka

 • Osobne podatke nadležna tijela Europske unije (EU) mogu prikupljati samo u određene, jasne i zakonite svrhe. Obrada tih podataka dozvoljena je samo u onu svrhu za koju su podaci prikupljeni. Daljnja obrada u neku drugu svrhu dopuštena je samo u određenim uvjetima ili ako postoje određene odgovarajuće mjere zaštite (primjerice, ako se podatke učini anonimnima).
 • U načelu, osobni podaci koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička uvjerenja, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatima ili se odnose na zdravlje ili seksualni život ne mogu se obrađivati. Njihova obrada dopuštena je samo u slučajevima u kojima je to prijeko potrebno i postoje odgovarajuće mjere zaštite.
 • Netočni osobni podaci trebaju se ispraviti i, kad je to moguće, ažurirati ili upotpuniti. Nakon što podaci više nisu potrebni u svrhe u koje su bili prikupljeni, potrebno ih je obrisati, učiniti anonimnima ili, u određenim slučajevima, blokirati. Potrebu za pohranjivanjem osobnih podataka treba redovito provjeravati, s određenim rokovima za njihovo brisanje.
 • Nadležna tijela zemalja EU-a moraju potvrditi da su osobni podaci koji će se prenositi ili staviti na raspolaganje točni, ažurni i potpuni. U svrhu provjeravanja zakonitosti obrade podataka i osiguravanja cjelovitosti i sigurnosti podataka, njihova prenošenja treba evidentirati ili dokumentirati.

Prenošenje podataka

 • Osobni podaci primljeni iz druge zemlje EU-a moraju se obrađivati samo u svrhe za koje su preneseni. U određenim slučajevima, međutim, mogu se obrađivati u druge svrhe, primjerice, sprečavanje, istraživanje, otkrivanje ili progon ostalih kaznenih djela, izvršavanje ostalih kaznenopravnih sankcija ili sprečavanje prijetnje javnoj sigurnosti. Zemlja EU-a koja prima podatke mora poštivati sva specifična ograničenja obrade za razmjenu podataka predviđena pravom zemlje koja prenosi podatke.
 • U određenim okolnostima, zemlja EU-a koja prima osobne podatke može ih prenositi zemljama izvan EU-a ili međunarodnim tijelima. Zemlja EU-a koja je prvotno stavila podatke na raspolaganje mora dati svoje odobrenje. Samo se u hitnim slučajevima podaci mogu prenositi bez prethodnog odobrenja. Osobni podaci također se mogu prenositi privatnim strankama u ekskluzivne svrhe, pod uvjetom da je nadležno tijelo zemlje iz koje su podaci primljeni dalo svoje odobrenje.

Prava subjekta podataka

 • Subjekta podataka potrebno je informirati o svakom prikupljanju ili obradi osobnih podataka koja se na njega odnosi. Međutim, kada su podaci preneseni iz jedne zemlje EU-a u drugu, prva može zahtijevati da druga subjektu ne otkrije bilo kakve informacije.
 • Subjekt podataka može zatražiti potvrdu o tome
  • jesu li njegovi podaci prenošeni,
  • tko su primatelji, koji podaci se obrađuju te
  • potvrdu da su nužne provjere podataka provedene.
 • U određenim slučajevima zemlje EU-a mogu ograničiti pristup subjekta informacijama. Svaka odluka o ograničavanju pristupa mora se subjektu podataka dati u pisanom obliku, zajedno s činjeničnim i zakonskim razlozima odluke. Subjekta podataka također je potrebno obavijestiti o pravu žalbe na takvu odluku.
 • Subjekt podataka može zahtijevati da se osobni podaci vezani uz njega isprave, obrišu ili blokiraju. Bilo koja odbijenica u tom smislu mora biti dostavljena u pisanom obliku, zajedno s informacijom o pravu na ulaganje žalbe ili traženje pravnog lijeka.
 • Svaka osoba koja je pretrpjela štetu kao posljedicu postupka nezakonite obrade osobnih podataka ili bilo koje radnje suprotne ovoj okvirnoj odluci može tražiti naknadu. Ako su prava subjekta podataka prekršena, on ima pravo na pravni lijek.

Zaštita obrade podataka

 • Nadležna tijela moraju poduzeti potrebne sigurnosne mjere za zaštitu osobnih podataka protiv svih nezakonitih oblika obrade. To uključuje slučajni gubitak, mijenjanje i neovlašteno otkrivanje te pristupanje osobnim podacima. Konkretno, posebne mjere treba poduzeti s obzirom na automatiziranu obradu podataka.
 • Nacionalna nadzorna tijela u zemljama EU-a prate i savjetuju o primjeni ove okvirne odluke. U tu svrhu odobrene su im istražne ovlasti, učinkovite ovlasti interveniranja te ovlast pokretanja pravnog postupka. Za bilo kakve povrede odredbi ove okvirne odluke, zemlje EU-a moraju uspostaviti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće sankcije.

Stavljanje izvan snage

Okvirna odluka 2008/977/PUP stavljena je izvan snage Direktivom (EU) 2016/680 koja na snagu stupa 6. svibnja 2018.

OTKAD SE OKVIRNA ODLUKA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 19. siječnja 2009.

POZADINA

Za više informacija pogledajte:

GLAVNI DOKUMENT

Okvirna odluka Vijeća 2008/977/PUP od 27. studenoga 2008. o zaštiti osobnih podataka obrađenih u okviru policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima (SL L 350, 30.12.2008.,str. 60.–71.)

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP (SL L 119, 4.5.2016., str. 89.–131.)

Posljednje ažuriranje 26.10.2016

Top