EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Proizvodnja i označivanje ekoloških proizvoda

Proizvodnja i označivanje ekoloških proizvoda

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Uspostavlja pravni okvir za ekološke proizvode. Sadrži osnovne ciljeve i opća načela ekološkog uzgoja i ilustrira pravila proizvodnje, označivanja, kontrole i trgovine sa zemljama koje nisu članice EU-a.

Usklađivanjem pravila proizvodnje, označivanja i kontrole ekoloških proizvoda, nastoji osigurati

 • pošteno tržišno natjecanje među proizvođačima i
 • veće povjerenje potrošača u te proizvode.

KLJUČNE TOČKE

Područje primjene

Okvirom se uređuju:

 • poljoprivredni proizvodi (uključujući proizvode akvakulture), prerađeni ili neprerađeni i namijenjeni za ljudsku prehranu;
 • hrana za životinje;
 • vegetativni reprodukcijski materijal (npr. korijenje i presadnice) sjeme za uzgoj;
 • kvasci koji se koriste kao hrana ili hrana za životinje.

Ciljevi i načela

Ciljevi su usmjereni na održivu poljoprivredu i kvalitetu proizvodnje koja mora zadovoljiti potrebe potrošača.

Opća načela obuhvaćaju, primjerice, posebne proizvodne metode, korištenje prirodnih resursa i stroga ograničenja upotrebe kemijski sintetiziranih inputa.

Također uspostavlja posebna načela vezana uz uzgoj, preradu ekološke hrane i ekološke hrane za životinje.

Pravila proizvodnje

U skladu s općim pravilima ekološke proizvodnje, genetski modificirani organizmi (GMO) zabranjeni su u svim oblicima. Pravila označivanja hrane omogućavaju subjektima osigurati poštivanje ove zabrane. Primjena ionizirajućeg zračenja također je zabranjena.

Oni koji žele koristiti obje vrste poljoprivredne proizvodnje (ekološka i neekološka) moraju osigurati da su životinje i zemlja za te dvije aktivnosti odvojeni.

Ekološka proizvodnja bilja mora zadovoljavati određena pravila vezana uz:

 • obradu tla kojom se moraju očuvati život u tlu i prirodna plodnost tla;
 • sprječavanje štete koja se mora temeljiti na prirodnim metodama, ali može koristiti ograničeni broj proizvoda za zaštitu bilja koje je odobrila Europska komisija (članak 16. Uredbe);
 • sjeme i materijal za razmnožavanje bilja koji moraju biti proizvedeni korištenjem ekoloških metoda;
 • proizvode za čišćenje za koje je potrebno zatražiti odobrenje Komisije.

Divlje biljke sakupljene u nekim područjima također se klasificiraju kao ekološki proizvodi ako zadovoljavaju određene uvjete vezane uz njihovu berbu i podrijetlo (tj. mjesto gdje su sakupljene nije bilo obrađeno neodobrenim proizvodima tijekom zadnje tri godine). Morske alge također se mogu smatrati ekološkim proizvodom sve dok njihovo područje proizvodnje i sakupljanja zadovoljava određene uvjete.

Ekološka stočarska proizvodnja mora zadovoljavati određena pravila vezana uz:

 • podrijetlo životinja – rađaju se i uzgajaju na ekološkim poljoprivrednim gospodarstvima;
 • gospodarenje stokom i prakse skrbi koje se, između ostalog, odnose na određene značajke držanja životinja;
 • metode uzgoja životinja, općenito prirodne;
 • hrana za životinje koja mora biti ekološka;
 • sprječavanje bolesti;
 • čišćenje i dezinfekcija, uključujući isključivu uporabu proizvoda koje je odobrila Komisija.

Slična pravila odnose se na životinje iz akvakulture.

Komisija odobrava korištenje ograničenog broja proizvoda i tvari u ekološkom uzgoju. Ti proizvodi mogu se koristiti za njegu biljaka, hranu za životinje i čišćenje prostorija koje se koriste za stočarsku i ratarsku proizvodnju. Komisija također može odrediti određene granice i uvjete za korištenje tih proizvoda.

Gospodarstva koja započinju s novom ekološkom poljoprivrednom aktivnosti moraju poštivati prijelazno razdoblje – prijelazna faza tijekom koje je potrebno poštivati ekološke prakse. Uredba propisuje pravila za to prijelazno razdoblje.

Ekološki prerađena životinjska hrana mora sadržavati ekološke sirovine i ne smije se obrađivati korištenjem kemijskih otapala. Prerađena hrana mora uglavnom sadržavati sastojke poljoprivrednog podrijetla. Drugi sastojci dozvoljeni su ako je zatraženo odobrenje Komisije. Ekološki kvasac mora se proizvoditi iz ekološki supstrata i drugih odobrenih sastojaka.

Komisija može odobriti izuzeća iz odredbi vezano uz ciljeve, pravila proizvodnje i označivanje. Ta izuzeća moraju biti ograničena vremenom i odnositi se na određene pojedinačne slučajeve.

Označivanje

Označivanje, oglašavanje ili promidžbeni materijali mogu sadržavati pojmove kao što su „eko” i „bio” u opisu ekološkog proizvoda, njegovih sastojaka ili sirovina.

Oznaka ekološkog proizvoda mora biti jasno vidljiva na pakiranju i sadržavati uputu na kontrolno tijelo koje odobrava proizvod u pitanju.

Od 1. srpnja 2010. obavezno je korištenje logotipa EU-a na ekološkim proizvodima kao i podrijetlo sirovina korištenih u proizvodu. Ono mora biti prikazano u istom vidnom polju kao i logotip EU-a.

Kontrole

Usklađenost s odredbama ove uredbe zajamčena je sustavom kontrola na temelju Uredbe (EZ) br. 882/2004 i preventivnih i kontrolnih mjera koje je izradila Komisija. Taj sustav jamči sljedivost hrane u skladu s Uredbom (EZ) br. 178/2002.

Procjena rizika od kršenja određuje vrstu i učestalost kontrola. Njih će organizirati nadležna tijela koja imenuju zemlje EU-a. U određenim uvjetima ta tijela dužnosti kontrole mogu prenijeti na akreditirana tijela, ali ostaju odgovorna za nadzor provedenih kontrola i odobrenje izuzeća. Zemlje EU-a moraju redovito obavještavati Komisiju o popisu nadležnih tijela i kontrolnih tijela.

Nadležna tijela također moraju kontrolirati aktivnosti svakog subjekta uključenog u prodaju ekološkog proizvoda prije njegovog stavljanja na tržište.

Nakon te kontrole subjekt dobiva potvrdu da zadovoljava ovu uredbu. Ako primijeti nepravilnosti, nadležno tijelo mora osigurati da oznaka proizvoda u pitanju ne sadrži upute na ekološku proizvodnju.

Trgovina sa zemljama izvan EU-a

Proizvodi iz zemalja koje nisu članice EU-a također se mogu prodavati na tržištu EU-a kao ekološki proizvodi sve dok zadovoljavaju ovu uredbu i ako su bili predmetom kontrole. Tu kontrolu mogu izvršiti ili tijelo koje priznaje EU ili akreditirano kontrolno tijelo.

Prodaja i statistički nadzor

Prodaju ekološkog proizvoda ne smiju ni na koji način sprječavati bilo koja nadležna tijela zemlje EU-a osim onog koje je ispitivalo proizvod.

Komisija provodi aktivnosti statističkog nadzora na temelju podataka koje joj šalju zemlje EU-a. Regulatorni odbor za ekološku proizvodnju Komisiji pomaže pri definiranju politika za ekološku proizvodnju.

Stavljanje izvan snage

Uredba (EU) 2018/848 stavlja izvan snage i zamjenjuje Uredbu (EZ) br. 834/2007 s učinkom od 1. siječnja 2021.

OTKAD SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 1. siječnja 2009.

POZADINA

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91 (SL L 189 od 20.7.2007., str. 1.–23.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EZ) br. 834/2007 uključene su u originalni dokument. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 (SL L 150, 14.6.2018., str. 1.–92.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba Komisije (EZ) br. 889/2008 od 5. rujna 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu (SL L 250, 18.9.2008., str. 1.–84.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 24.09.2018

Top