EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Higijenska pravila za hranu životinjskog podrijetla

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 853/2004 o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

 • Njome se utvrđuju pravila Europske unije (EU) o higijeni hrane životinjskog podrijetla, kao što su meso, proizvodi ribarstva i mliječni proizvodi, a kojih se moraju pridržavati subjekti u poslovanju s hranom.
 • Nadopunjuje Uredbu (EZ) br. 852/2004 kojom se utvrđuju opća pravila o higijeni hrane (vidjeti sažetak).

KLJUČNE TOČKE

Glavna svrha Uredbe jest utvrditi posebne higijenske zahtjeve za hranu životinjskog podrijetla, što je detaljno navedeno u njezinu Prilogu III. (vidjeti u nastavku).

Opće obveze subjekata u poslovanju s hranom

 • Subjekti u poslovanju s hranom moraju upotrebljavati samo pitku vodu (ili „čistu vodu” u nekim okolnostima) za uklanjanje površinskog onečišćenja, osim ako je Europska komisija odobrila alternative.
 • Proizvodi moraju biti pripremljeni i s njima se mora rukovati u objektima koji su barem upisani u registar, ali često i odobreni.
 • Proizvodi moraju imati oznaku zdravstvene ispravnosti ili drugu odobrenu identifikacijsku oznaku, kako je opisano u Prilogu II.
 • Proizvodi koji ne potječu iz EU-a moraju ispunjavati barem zahtjeve EU-a, utvrđene popisom odobrenih zemalja i objekata. Dodatno, proizvodima moraju biti priložene svjedodžbe.
 • U Finskoj i Švedskoj primjenjuju se posebna pravila vezana uz salmonelu za neka mesa, perad i jaja.

U Prilogu III. utvrđuju se posebna pravila za svaku kategoriju proizvoda.

Meso, uključujući domaće papkare i kopitare (goveđe, svinjske, ovčje i kozje vrste); perad i lagomorfe (ptice/kuniće iz uzgoja, zečeve i glodavce); divljač iz uzgoja i iz prirode; mljeveno meso, mesne pripravke i strojno otkošteno meso; i mesne proizvode. Pravila uključuju zahtjeve za:

 • prijevoz živih životinja u klaonicu;
 • klaonice i rasjekavaonice;
 • higijenu klanja i higijenu tijekom rasijecanja i otkoštavanja;
 • prisilno klanje (izvan klaonice) i klanje na poljoprivrednom gospodarstvu;
 • zahtjeve glede temperature tijekom prerade i pohrane;
 • izobrazbu lovaca glede zdravlja i higijene;
 • postupanje sa slobodno živućom divljači (krupnom i sitnom).

Žive školjke kao što su kamenice, dagnje, školjke, srčanke i jakobove kapice. Posebni zahtjevi u Prilogu III. uključuju:

 • prodaju u otpremnom centru;
 • označavanje identifikacijskom oznakom i deklaraciju s datumom;
 • prilaganje registracijske isprave s informacijama o pročišćivanju (ako je to primjenjivo);
 • izlov u proizvodnim područjima koja su službeno razvrstana u razrede;
 • pročišćivanje samo odobrenim postupcima obrade;
 • zaštitu od drobljenja, ogrebotina ili vibracija;
 • neizlaganje ekstremnim temperaturama; i
 • zadovoljavanje minimalnih zdravstvenih normi u pogledu razina biotoksina.

Proizvodi ribarstva, morske i slatkovodne ribe, uključujući rakove i mekušce, neovisno o tome jesu li divlji ili iz uzgoja. Pravila se primjenjuju na odmrznute neprerađene proizvode ribarstva i svježe proizvode ribarstva. Među ostalim, proizvodi moraju zadovoljiti zahtjeve glede:

 • ribarskih plovila, brodova hladnjača i brodova tvornica;
 • higijenskog i pažljivog rukovanja te postupaka povezanih s iskrcavanjem;
 • kontrole parazita;
 • kuhanja, hlađenja, uklanjanja ljuske ili ljušture rakova i mekušaca;
 • zdravstvenih normi i svježine;
 • toksina štetnih za ljude; i
 • pakiranja, ambalažiranja, skladištenja i prijevoza.

Sirovo mlijeko i mliječni proizvodi moraju potjecati od životinja:

 • koje su dobrog zdravlja;
 • koje ne pokazuju simptome zaraznih bolesti prenosivih na ljude putem mlijeka; i
 • iz stada koja su slobodna od bruceloze i tuberkoloze.

Postoje i zahtjevi za:

 • prostore i opremu;
 • higijenu tijekom mužnje, skupljanja i prijevoza;
 • temperaturu i toplinsku obradu; i
 • pakiranje, ambalažiranje, označivanje i identifikacijsku oznaku.

Jaja i proizvodi od jaja moraju se:

 • održavati čistima, suhima, u okruženju bez mirisa, zaštićena od udaraca i izravne sunčeve svjetlosti;
 • skladištiti i prevoziti na temperaturi koja je prikladna za optimalno očuvanje;
 • isporučiti potrošaču u roku od 21 dan od nesenja.

Objekti moraju biti uređeni i opremljeni tako da osiguravaju odvojeno obavljanje sljedećih poslova:

 • pranja, sušenja i dezinfekcije prljavih jaja, ako se ti poslovi obavljaju;
 • razbijanja jaja, skupljanja njihova sadržaja i uklanjanja dijelova ljuske i membrana; i
 • svih ostalih poslova.

Dodatni zahtjevi za proizvode od jaja uključuju sljedeće:

 • jaja se ne smiju rabiti ako nisu čista i suha;
 • napuknuta jaja moraju se preraditi što je moguće prije;
 • jaja koja nisu dobivena od kokoši, purica ili biserki moraju se obrađivati i prerađivati odvojeno;
 • sadržaj jaja za ljudsku potrošnju ne smije se dobiti centrifugiranjem ili drobljenjem jaja.

Ostala hrana životinjskog podrijetla

U Prilogu III. također se nalaze pravila koja se primjenjuju na:

 • žablje krake i puževe;
 • topljenu životinjsku mast i čvarke (ostaci topljenja koji sadrže proteine);
 • obrađene želuce, mjehure i crijeva;
 • želatinu;
 • kolagen; i
 • visokorafinirani kondroitin-sulfat, hijaluronsku kiselinu, druge hidrolizirane proizvode od hrskavice, hitosan, glukozamin, sirila, želatine od ribljeg mjehura i aminokiseline.

Delegirane i provedbene ovlasti Komisije

Uredbom se Komisiji daje ovlast da je prilagodi donošenjem delegiranih akata kada to opravdavaju nove znanstvene informacije ili stečeno praktično iskustvo.

OTKAD SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 1. siječnja 2006.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (SL L 139, 30.4.2004., str. 55.–205.).

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EZ) br. 853/2004 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) (SL L 95, 7.4.2017., str. 1.–142.).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba Komisije (EZ) br. 2074/2005 od 5. prosinca 2005. o utvrđivanju provedbenih mjera za određene proizvode na temelju Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća i za organizaciju službenih kontrola na temelju Uredbe (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, odstupanju od Uredbe (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni uredbi (EZ) br. 853/2004 i (EZ) br. 854/2004 (SL L 338, 22.12.2005., str. 27.–59.).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane (SL L 139, 30.4.2004., str. 1.–54.).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 15.11.2021

Top