EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) – osiguravanje sigurne hrane i hrane za životinje u EU-u

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) – osiguravanje sigurne hrane i hrane za životinje u EU-u

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 178/2002 – opća načela i uvjeti zakona o hrani, osnivanje Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanje postupaka u područjima sigurnosti hrane

Uredba (EU) 2019/1381 – transparentnost i održivost procjene rizika EU-a u prehrambenom lancu

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

 • Poznata kao uredba o općim propisima o hrani, jača pravila o sigurnosti hrane i hrane za životinje u EU-u.
 • Također se uspostavlja Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA), koja pruža podršku znanstvenom ispitivanju i ocjenjivanju hrane i hrane za životinje.
 • Uredbom nije obuhvaćena proizvodnja na poljoprivrednim gospodarstvima za osobnu uporabu ili postupanje s hranom kod kuće.

KLJUČNE TOČKE

 • Hrana opasna za zdravlje ili neprikladna za prehranu ne smije se stavljati u prodaju. U obzir se uzimaju sljedeći čimbenici:
  • normalni uvjeti u kojima potrošač rabi hranu,
  • informacije koje su dane potrošaču,
  • učinak na zdravlje, kratkoročan i dugoročan,
  • kumulativni toksični učinci,
  • posebna zdravstvena osjetljivost određene kategorije potrošača kada je hrana namijenjena toj kategoriji potrošača.
 • Ako je nesigurna hrana dio jedne proizvodne partije, smatra se da je sva hrana iz te serije nesigurna.
 • Zakonodavstvo u području hrane primjenjuje se u svim fazama prehrambenog lanca, od proizvodnje, prerade, prijevoza i distribucije do opskrbe. Poduzeća za poslovanje s hranom moraju posebno:
  • jamčiti sljedivost hrane, hrane za životinje i životinje za proizvodnju hrane u svim fazama proizvodnje i distribucije,
  • odmah povući hranu ili hranu za životinje s tržišta, ili tražiti povrat proizvoda koji su već dostavljeni, ako se smatraju štetnima za zdravlje,
  • obavijestiti odgovarajuća tijela i potrošače, ako je to potrebno.
 • EFSA omogućuje znanstvenu i tehničku podršku Europskoj komisiji i zemljama EU-a u svim područjima koja utječu na sigurnost hrane. Također je odgovorna za koordinaciju procjene rizika, identifikaciju rizika u nastajanju i davanje savjeta za upravljanje krizom.
 • Kada se utvrdi rizik nakon analize rizika za zdravlje, zemlje EU-a i Komisija mogu donijeti privremene mjere predostrožnosti u skladu s visokom razinom zaštite zdravlja.
 • Sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF), koji uključuje zemlje EU-a, Komisiju i EFSA-u, omogućuje razmjenu informacija:
  • o mjerama za ograničavanje stavljanja hrane na tržište ili njezino povlačenje s tržišta,
  • o radnjama poduzetima radi sprečavanja, ograničavanja ili nametanja određenih uvjeta stavljanja na tržište ili eventualne uporabe hrane ili hrane za životinje,
  • o odbijanju partije uvezene hrane.
 • Te informacije trebaju prema potrebi biti dostupne javnosti.
 • Kada hrana ili hrana za životinje predstavlja ozbiljan i nezaustavljiv rizik za zdravlje ili okoliš, hitne zaštitne mjere Komisije mogu uključivati zabranu stavljanja na tržište ili uvoz proizvoda. Zemlje EU-a mogu poduzeti slične mjere ako Komisija ne poduzme radnju.
 • Zajedno s EFSA-om i zemljama EU-a, Komisija mora sastaviti opći plan upravljanja krizom kojim bi se obuhvatile situacije u kojima su standardne hitne zaštitne mjere nedovoljne. Kada se utvrdi takav slučaj, Komisija mora odmah uspostaviti jedinicu za krizne situacije kako bi se utvrdile mogućnosti zaštite zdravlja ljudi.
 • Cilj EU-a je i zaštititi potrošače od prijevare ili zavaravajućih postupaka u trgovini hranom, kao što je patvorenje hrane (primjerice konjsko mesu u proizvodima od goveđeg mesa) te potrošačima pružiti osnovu na kojoj će moći donijeti informirane odluke u vezi s hranom.

Uredba (EU) 2019/1381 o transparentnosti i održivosti procjene rizika EU-a u prehrambenom lancu izmjenjuje uglavnom Uredbu (EZ) br. 178/2002. Njome se nastoji učiniti sljedeće:

 • Osigurati više transparentnosti: Javnost će imati automatski pristup svim studijama i informacijama podnesenima u prilog svakom zahtjevu upućenom EFSA-i, npr. za sve studije koje podupiru zahtjev za davanje odobrenja subjekta u poslovanju s hranom na samom početku procesa procjene rizika. Opravdane povjerljive informacije neće se objavljivati. Također će se provesti savjetovanja s dionicima i širom javnosti o tim dostavljenim studijama. Povratne informacije omogućit će EFSA-i pristup najširoj mogućoj bazi dokaza prije nego što pruži svoje znanstvene savjete.
 • Povećati neovisnost i pouzdanost dostavljenih znanstvenih studija: EFSA će biti obaviještena o svim studijama, kada se one naruče, s obzirom na budući postupak prijave u fazi prije podnošenja zahtjeva. To će zajamčiti da poduzeća koja se prijave za odobrenja dostave sve relevantne podatke i ne uskraćuju nepovoljne studije. EFSA će također pružiti opće savjete podnositeljima zahtjeva, posebno malim i srednjim poduzećima, prije podnošenja dosjea. Komisija može zatražiti od EFSA-e da naloži dodatne studije za potrebe provjere u iznimnim okolnostima ozbiljnih kontroverzi ili proturječnih rezultata. Komisija će također obavljati misije za utvrđivanje činjenica radi provjere usklađenosti laboratorija s primjenjivim standardima za provođenje studija dostavljenih EFSA-i. Ishod misija za utvrđivanje činjenica bit će predstavljen u sažetom izvješću.
 • Ojačati upravljanje i znanstvenu suradnju: Zemlje EU-a, civilno društvo i Europski parlament bit će uključeni u upravljanje EFSA-om tako da budu pravilno predstavljeni u svom upravnom vijeću. Zemlje EU-a poticat će znanstveni kapacitet EFSA-e za razvoj, na primjer, zajedničkim projektima i razmjenom najboljih praksi te će poduzimati promidžbene aktivnosti kako bi osigurale zapošljavanje najboljih neovisnih stručnjaka u radu EFSA-e.
 • Razviti sveobuhvatno obavješćivanje o riziku: opći plan obavješćivanja o riziku donijet će se provedbenim aktom koji će osigurati sveobuhvatan okvir obavješćivanja o riziku tijekom procesa analize rizika, u kombinaciji s otvorenim dijalogom svih zainteresiranih strana.

OTKADA SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Uredba (EZ) br. 178/2002 primjenjuje se od 21. veljače 2002.

Nova pravila sadržana u Uredbi o izmjeni (EU) 2019/1381 primjenjuju se od 27. ožujka 2021.

POZADINA

Uredbom (EU) 2019/1381 također se izmjenjuje još osam sektorskih akata (tj. akata o određenim povezanim sektorima) u pogledu aspekata transparentnosti:

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENTI

Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1.2.2002., str. 1.–24.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EZ) br. 178/2002 uključene su u izvorni dokument. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

Uredba (EU) 2019/1381 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o transparentnosti i održivosti procjene rizika EU-a u prehrambenom lancu i o izmjeni uredbi (EZ) br. 178/2002, (EZ) br. 1829/2003, (EZ) br. 1831/2003, (EZ) br. 2065/2003, (EZ) br. 1935/2004, (EZ) br. 1331/2008, (EZ) br. 1107/2009 i (EU) 2015/2283 te Direktive 2001/18/EZ (SL L 231, 6.9.2019., str. 1.–28.)

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2017/745 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2017. o medicinskim proizvodima, o izmjeni Direktive 2001/83/EZ, Uredbe (EZ) br. 178/2002 i Uredbe (EZ) br. 1223/2009 te o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 90/385/EEZ i 93/42/EEZ (SL L 117, 5.5.2017., str. 1.–175.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani, o izmjeni Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Komisije (EZ) br. 1852/2001 (SL L 327, 11.12.2015., str. 1.–22.)

Uredba (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (SL L 309, 24.11.2009., str. 1.–50.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EZ) br. 1331/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o uspostavi zajedničkog postupka odobravanja prehrambenih aditiva, prehrambenih enzima i prehrambenih aroma (SL L 354, 31.12.2008., str. 1.–6.)

Uredba (EZ) br. 1935/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom i stavljanju izvan snage direktiva 80/590/EEZ i 89/109/EEZ (SL L 338, 13.11.2004., str. 4.–17.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje (SL L 268, 18.10.2003., str. 29.–43.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje (SL L 268, 18.10.2003., str. 1.–23.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 22.10.2019

Top