EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Očuvanje divljih ptica

Očuvanje divljih ptica

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2009/147/EZ o očuvanju divljih ptica

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

 • Cilj direktive je očuvati sve divlje ptice u EU postavljanjem pravila za njihovu zaštitu, očuvanje, upravljanje i nadzor.
 • Direktiva se primjenjuje na ptice, njihova jaja, gnijezda i staništa.
 • Njome se kodificira zakon izvorno usvojen 1979 (Direktiva 79/409/EEZ).
 • Direktiva 2009/147/EZ izmijenjena je 2019. godine Uredbom (EU) 2019/1010 koja usklađuje i pojednostavljuje obveze izvješćivanja u području zakonodavstva povezanoga s okolišem.

KLJUČNE TOČKE

Mjere za ugrožene vrste

Zemlje EU moraju poduzeti mjere za održavanje ili vraćanje populacija ptičjih vrsta na razinu koja je u skladu s ekološkim, znanstvenim i kulturnim zahtjevima, uzimajući u obzir gospodarske i rekreacijske potrebe.

Mjere za sve ptičje vrste

Moraju se utvrditi mjere za očuvanje, održavanje ili ponovnu uspostavu dovoljne raznolikosti i veličine staništa* za sve ptičje vrste.

Ove mjere mogu obuhvaćati:

 • stvaranje zaštićenih područja;
 • održavanje i upravljanje staništima unutar i izvan zaštićenih zona; i
 • ponovno uspostavljanje uništenih biotopa*, i stvaranje novih.

Posebne mjere

 • Određene vrste, navedene u Prilogu I, kao i migratorne vrste koje se redovito javljaju, a nisu navedene u Prilogu I, podliježu posebnim mjerama koje se tiču njihova staništa kako bi im se osigurao opstanak i razmnožavanje na njihovom području raširenosti.
 • Zemlje EU moraju klasificirati najprimjerenija područja po broju i veličini kao posebna zaštićena područja za očuvanje tih vrsta u okviru morskih i kopnenih područja gdje se primjenjuje ova direktiva. Posebna pozornost posvećuje se močvarnim područjima. Posebna zaštićena područja dio su mreže zaštićenih područja Natura 2000, zajedno s posebnim područjima očuvanja koja su određena Direktivom o staništima.
 • Od zemalja EU se zahtijeva da poduzmu odgovarajuće korake kako ne bi došlo do:
  • pogoršanja stanja staništa određene vrste; i
  • uznemiravanja vrste za koju je izvršena klasifikacija posebnog zaštićenog područja, u slučaju da takvo uznemiravanje značajno utječe na ciljeve ove direktive.
 • Zemlje EU moraju pristati na planove ili projekte tek nakon što su sigurne da neće negativno utjecati na predmetna posebno zaštićena područja, na temelju odgovarajuće procjene svih posljedica na ciljeve očuvanja za to područje.

Opće mjere zaštite

 • Ovom direktivom uspostavlja se i opća zaštita za sve vrste divljih ptica u EU. Sljedeće su aktivnosti posebno zabranjene:
  • namjerno uništavanje ili hvatanje divljih ptica;
  • namjerno oštećivanje njihovih gnijezda i jaja;
  • izuzimanje i posjedovanje njihovih jaja;
  • namjerno uznemiravanje koje ugrožava njihovo očuvanje; i
  • držanje ptica koje pripadaju vrstama čiji lov je zabranjen;
 • izuzeća od gornjih pravila moguća su pod određenim uvjetima.

Izlovljavanje ptica

 • Neke vrste, čiji populacijski broj to dozvoljava, popisane u Prilogu II. smiju se izlovljavati, ako se pri tome poštuju određena načela:
  • broj izlovljenih ptica ne smije ugroziti zadovoljavajuću populacijsku razinu, uz osiguranje mudrog korištenja;
  • vrste se ne smiju izlovljavati tijekom razdoblja razmnožavanja i podizanja mladunčadi;
  • migracijske vrste ne smiju se izlovljavati u razdoblju njihova povratka na područje za razmnožavanje; i
  • metode za masovno ili neselektivno ubijanje trebaju biti zabranjene;
 • izuzeća od gornjih pravila moguća su pod određenim uvjetima.

Istraživanje

Zemlje EU-a trebaju promicati istraživanje u svrhu upravljanja, zaštite i mudrog korištenja divljih ptica u Europi (npr. za uspostavljanje nacionalnih popisa vrsta kojima prijeti izumiranje).

Izvješćivanje

 • Uredba (EU) 2019/1010, koja se primjenjuje od 26. lipnja 2019., zahtijeva od zemalja EU-a da svakih 6 godina podnesu izvješće Europskoj komisiji o mjerama koje su poduzele u cilju primjene Direktive 2009/147/EZ, i njihovim glavnim učincima.
 • To izvješće mora biti dostupno javnosti i mora sadržavati posebice:
  • informacije o statusu i trendovima divljih ptičjih vrsta zaštićenih ovom direktivom;
  • prijetnje i pritiske koji se na njih vrše;
  • mjere poduzete za njihovo očuvanje; i
  • doprinos mreže posebnih zaštićenih područja ostvarenju ciljeva ove direktive.
 • Komisija određuje format ovog izvješća provedbenim aktima.
 • Svakih 6 godina, Komisija uz pomoć Europske agencije za okoliš priprema i objavljuje cjelovito izvješće na temelju informacija koje je dobila od zemalja EU-a.

OD KADA SE OVA DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 15. veljače 2010. Direktiva 2009/147/EZ kodificira i zamjenjuje Direktivu 79/409/EEZ i njene naknadne izmjene.

POZADINA

Dodatne informacije potražite ovdje:

KLJUČNI POJMOVI

Stanište: prirodno područje ili vrsta okoliša u kojem normalno živi određena životinjska ili biljna vrsta.
Biotop: područje ujednačenih okolišnih uvjeta koji pružaju životni prostor za specifičan spoj životinja i biljaka.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica (kodificirana verzija) (SL L 20, 26.1.2010., str. 7.–25.)

Naknadne izmjene Direktive 2009/147/EZ ugrađene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2019/1010 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o usklađivanju obveza izvješćivanja u području zakonodavstva povezanoga s okolišem te o izmjeni uredaba (EZ) br. 166/2006 i (EU) br. 995/2010 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva 2002/49/EZ, 2004/35/EZ, 2007/2/EZ, 2009/147/EZ i 2010/63/EU Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 338/97 i (EZ) br. 2173/2005 te Direktive Vijeća 86/278/EEZ (SL L 170, 25.6.2019., str. 115.–127.)

Posljednje ažuriranje 28.05.2020

Top