EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Razvrstavanje, pakiranje i označivanje kemikalija i smjesa

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 1272/2008 – razvrstavanje, označivanje i pakiranje tvari i smjesa (zakon o CLP-u)

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Njome se uspostavljaju jedinstvena pravila za razvrstavanje, označivanje i pakiranje kemikalija i smjesa u skladu s Globalno usklađenim sustavom (GHS) Ujedinjenih naroda. U njoj se od društava zahtijeva da na odgovarajući način razvrstavaju, označuju i pakiraju opasne kemikalije prije njihova stavljanja na tržište.

Osnovna područja koja nisu pokrivena ovom uredbom su sljedeća: radioaktivne tvari i smjese, kozmetički proizvodi, lijekovi i određeni medicinski proizvodi, hrana i prijevoz opasnih tereta.

KLJUČNE TOČKE

Razvrstavanje

Tvari i smjese razvrstavaju se u posebne razrede opasnosti (vrsta opasnosti) i kategorije (stupnjevi opasnosti):

 • fizikalno-kemijske opasnosti (npr. zapaljive tekućine);
 • opasnosti za zdravlje (npr. akutna toksičnost);
 • opasnosti za okoliš (npr. za ozonski omotač).

U Prilogu I. utvrđuju se kriteriji za razvrstavanje i označivanje opasnih tvari i smjesa.

Označivanje

Tvari i smjese moraju se označiti sljedećim podatcima:

 • identitetom dobavljača;
 • nazivom tvari ili smjese i/ili identifikacijskim brojem;
 • nazivnom količinom proizvoda u pakiranju;
 • piktogramima opasnosti (grafički prikaz koji kombinira simbol i druge vizualne elemente);
 • oznakama opasnosti za razinu opasnosti („upozorenje” ili „opasnost”);
 • oznakama upozorenja („Opasnost od požara ili projekcije”, „Smrtonosno ako se proguta” itd.);
 • sigurnosnim uputama („Čuvati samo u originalnom spremniku”, „Zaštititi od vlage”, „Čuvati izvan dohvata djece” itd.).

Ambalaža

Ambalaža opasnih tvari i smjesa mora:

 • onemogućivati oslobađanje sadržaja;
 • biti izrađena od materijala koji su otporni u dodiru sa sadržajem;
 • biti čvrsta i postojana, i
 • imati zatvarače koji se mogu hermetički zatvoriti.

U nekim slučajevima, potrebni su zatvarači koji djeci otežavaju otvaranje i taktilna upozorenja.

Usklađivanje

Industrija bi trebala postići konsenzus o razvrstavanju svih tvari. Međutim, za posebno ozbiljne opasnosti, npr. u slučaju tvari koje su kancerogene, mutagene ili toksične za reprodukciju, države EU-a mogu predložiti usklađeno razvrstavanje koje Europska komisija tada učini zakonski obvezujućim.

Obavijest

O razvrstavanju i označivanju u skladu s uredbom REACH bilo koje registrirane ili opasne tvari za prodaju potrebno je obavijestiti Europsku agenciju za kemikalije (ECHA) kako bi je ona uključila u inventar razvrstavanja i označivanja koje Agencija redovito ažurira.

Prilozi

Uredba ima osam priloga:

 • Prilog I. – Zahtjevi razvrstavanja i označivanja za opasne tvari i smjese;
 • Prilog II. – Posebna pravila za označivanje i pakiranje određenih tvari i smjesa;
 • Prilog III. – Popis oznaka upozorenja, dopunskih oznaka upozorenja i dopunskih elemenata označivanja;
 • Prilog IV. – Popis oznaka obavijesti;
 • Prilog V. – Piktogrami opasnosti;
 • Prilog VI. – Usklađeno razvrstavanje i označivanje određenih opasnih tvari;
 • Prilog VII. – Tablica za prijenos iz razvrstavanja prema Direktivi 67/548/EEZ u razvrstavanje prema ovoj Uredbi;
 • Prilog VIII. – Usklađene informacije povezane s hitnim zdravstvenim intervencijama i preventivnim mjerama.

Revizije Uredbe

Od njezina donošenja 2008., Uredba je izmijenjena nekoliko puta, zadnji put Uredbom (EU) 2018/1480. Usklađeno razvrstavanje i označivanje opasnih tvari ažurira se putem „prilagodbe tehničkom napretku (ATP)”, koju Europska komisija donosi svake godine, nakon mišljenja Odbora za procjenu rizika ECHA-e. I druge promjene zakonodavnog teksta mogu se provesti i putem ATP-a, kao što je dodavanje Priloga VIII. Uredbi. Najnoviji pročišćeni tekst Uredbe uključuje 12 prilagodbi tehničkom napretku (ali još ne uključuje Uredbu (EU) 2018/1480).

Većina izmjena koje su donesene odnose se na priloge Uredbe.

OTKADA SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 20. siječnja 2009. Obavezno se primjenjuje na tvari od 1. prosinca 2010., a na smjese od 1. lipnja 2015.

POZADINA

Uredbom se dopunjuje sustav za registraciju, evaluaciju, autorizaciju i ograničavanje kemikalija REACH. Njome se zamjenjuje i stavlja izvan snage Direktiva 67/548/EEZ o kemijskim tvarima i Direktiva 1999/45/EZ o opasnim pripravcima.

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.–1355.)

Sukcesivne izmjene Uredbe (EZ) br. 1272/2008 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba Komisije (EU) 2018/1480 оd 4. listopada 2018. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa za potrebe njezine prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku te o ispravku Uredbe Komisije (EU) 2017/776 (SL L 251, 5.10.2018., str. 1.–12.)

Direktiva 2014/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o izmjeni direktiva Vijeća 92/58/EEZ, 92/85/EEZ, 94/33/EZ, 98/24/EZ i Direktive 2004/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća kako bi se uskladile s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (SL L 65, 5.3.2014., str. 1.–7.)

Uredba Komisije (EZ) br. 440/2010 od 21. Svibnja 2010. o naknadama koje se plaćaju Europskoj agenciji za kemikalije na temelju Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (SL L 126, 22.5.2010., str. 1.-5.)

Posljednje ažuriranje 03.04.2019

Top