Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Zakon EU-a o gospodarenju otpadom

Go to the summaries’ table of contents

Zakon EU-a o gospodarenju otpadom

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2008/98/EZ o otpadu

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Ovom se direktivom utvrđuje pravni okvir obrade otpada u EU-u. Osmišljena je radi zaštite okoliša i zdravlja ljudi naglašavanjem važnosti odgovarajućeg gospodarenja otpadom, tehnika oporabe i zbrinjavanja radi smanjenja pritisaka na resurse i poboljšanja njihove uporabe.

KLJUČNE TOČKE

  • Zakonodavstvom se utvrđuje hijerarhija otpada: sprečavanje, ponovna uporaba, recikliranje, oporaba u druge svrhe, poput energetske oporabe, i zbrinjavanje.
  • Potvrđuje se načelo „Onečišćivač plaća” prema kojemu troškove gospodarenja otpadom mora snositi izvorni proizvođač otpada.
  • Uvodi se načelo „šire odgovornosti proizvođača”. To može uključivati teret proizvođača da prihvaća i odlaže proizvode vraćene nakon uporabe.
  • Razlikuje otpad i nusproizvode*.
  • Gospodarenje otpadom provodi se na način kojim se ne ugrožava voda, zrak, tlo, biljke ili životinje, ne uzrokuje neugodnosti u pogledu buke ili neugodnih mirisa i koji je bez štetnih utjecaja na krajolik ili mjesta od posebnog interesa.
  • Proizvođači ili posjednici otpada moraju ga sami obrađivati ili ga predati službenom operateru. Zahtijevaju dozvolu i periodički se provodi inspekcijski nadzor.
  • Nadležna nacionalna tijela moraju izraditi planove gospodarenja otpadom i programe za sprečavanje nastanka otpada.
  • Posebni uvjeti primjenjuju se na opasan otpad, otpadna ulja i biootpad.
  • Uvodi ciljeve recikliranja i oporabe koje treba postići do 2020. za otpad iz kućanstva (50 %) i građevinski otpad (70 %).
  • Zakonodavstvom nisu obuhvaćene određene vrste otpada poput radioaktivnih elemenata, deaktiviranih eksploziva, fekalija, otpadnih voda i strvina životinja.

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 12. prosinca 2008. Zemlje EU-a trebale su uključiti direktivu u svoje nacionalno pravo do 12. prosinca 2010.

KLJUČNI POJMOVI

* Nusproizvod: rezultat proizvodnog procesa koji nije bio primarni cilj tog procesa. Za razliku od otpada, mora se moći kasnije upotrebljavati. Direktivom se Europskoj komisiji dopušta utvrđivanje kriterija koje tvari moraju zadovoljiti kako bi se nusproizvodi razlikovali od otpada.

POZADINA

Proizvodnja otpada nekada je bila neizbježan i nepovoljan nusproizvod ekonomske aktivnosti i rasta. Zahvaljujući modernoj tehnologiji i pozornoj poljoprivredi, ta je ciklična veza razbijena.

DOKUMENT

Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva. (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.–30.)

Sukcesivne izmjene i dopune Direktive 2008/98/EC uključene su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Odluka Komisije 2014/955/EU od 18. prosinca 2014. o izmjeni Odluke 2000/532/EZ o popisu otpada u skladu s Direktivom 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 370, 30.12.2014., str. 44. – 86.)

Direktiva (EU) 2015/1127 od 10. srpnja 2015. o izmjeni Priloga II. Direktivi 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 184, 11.7.2015., str. 13.–15.). Pogledajte ispravak.

Posljednje ažuriranje 24.02.2016

Top