EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Mreže za transport prirodnog plina

Mreže za transport prirodnog plina

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 715/2009 o uvjetima za pristup mrežama za transport prirodnog plina

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Njome se propisuju pravila za pristup:

 • mrežama za transport* prirodnog plina;
 • skladištu plina i
 • terminalima za ukapljeni prirodni plin.

Cilj je tih pravila nadvladati prepreke za natjecanje na tržištu EU-a za prirodni plin te osigurati njegovo neometano funkcioniranje.

KLJUČNE TOČKE

Uredbom se utvrđuje sljedeće:

 • kako se određuju tarife (isključivo za pristup mrežama);
 • usluge koje će se nuditi;
 • raspodjela kapaciteta operatorima transportnih sustava* za plin;
 • zahtjevi o transparentnosti (kao što su pravila o objavi kako dolaze do tarifa i o strukturi tarifa; i
 • pravila uravnoteživanja* i naknade za neravnotežu na tržištu.

Certificiranje operatora transportnih sustava

Nacionalna regulatorna tijela moraju obavijestiti Europsku komisiju o odlukama povezanima s certificiranjem operatora transportnih sustava. Komisija ima dva mjeseca da dostavi svoje mišljenje nacionalnom regulatornom tijelu. Tijelo tada donosi konačnu odluku u pogledu certificiranja operatora transportnog sustava. Objavljuju se odluka i mišljenje Komisije.

Stvaranje Europske mreže operatora transportnih sustava za plin (ENTSOG)

Operatori transportnog sustava za plin morali su Komisiji i Agenciji za suradnju energetskih regulatora (ACER) do 3. ožujka 2011 dostaviti nacrt statuta za ENTSOG, popis članova i nacrt poslovnika.

Zadaci ENTSOG-a u vezi s mrežnim kodeksima

Komisija se mora konzultirati s ACER-om i ENTSOG-om kako bi utvrdila godišnji popis prioriteta za razvoj niza pravila (znanih pod nazivom mrežni kodeksi). Ti se kodeksi razvijaju s pomoću neobvezujuće smjernice koje Komisiji predaje ACER. Kodeksi se posebice odnose na:

 • pravila u vezi s dodjelom kapaciteta i upravljanjem zagušenjem;
 • pravila u vezi s interoperabilnosti među operatorima transportnih sustava;
 • pravila uravnoteživanja;
 • transparentnost pravila;
 • usklađene tarifne strukture za transport.

Zadatci ENTSOG-a

ENTSOG je odgovoran za donošenje:

 • zajedničkih instrumenata za upravljanje;
 • desetogodišnjeg plana razvoja mreže;
 • preporuka o usklađivanju tehničke suradnje između operatora transportnih sustava EU-a;
 • godišnjeg programa rada;
 • godišnjeg izvješća;
 • godišnjih ljetnih i zimskih prognoza opskrbe.

Troškovi i tarife

Regulatorna tijela utvrđuju tarife ili metodologije za njihov izračun. Zemlje EU-a mogu donositi odluke u vezi s tarifama, kao što su dogovori o postupcima aukcije.

Usluge za pristup trećih strana

 • Operatori transportnih sustava svoje usluge moraju pružati svim korisnicima mreže, bez diskriminacije.

  Detaljna pravila o raspodjeli utvrđena su u Mrežnom kodeksu o mehanizmu raspodjele kapaciteta.

 • Operatori ukapljenim prirodnim plinom i sustavom skladišta plina također moraju svoje usluge pružati bez diskriminacije te ih moraju uskladiti s uporabom međusobno povezanih mreža za transport plina. Zemlje EU-a mogu odlučiti o tome hoće li pristup sustavu skladišta plina biti reguliran ili će se o njemu pregovarati.

Upravljanje zagušenjem

 • Svi sudionici na tržištu moraju imati pristup maksimalnom kapacitetu mreže kao i sustavima skladišta plina i terminalima za UPP.
 • Operatori transportnih sustava moraju prakticirati i objavljivati transparentne postupke upravljanja zagušenjem* kojima se osigurava da je prekogranična trgovina prirodnim plinom na nediskriminirajućoj osnovi.

OTKADA SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 3. ožujka 2011. Ovom je uredbom izvan snage stavljena Uredba (EZ) br. 1775/2005. od 3. ožujka 2011.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Transport: prijenos plina podzemnim plinovodima s područja proizvodnje krajnjim potrošačima.
Operator transportnih sustava: tijelo koje fiksnom infrastrukturom prenosi energiju kao što je prirodni plin na nacionalnoj ili regionalnoj razini,
Uravnoteživanje: izjednačene količine zaprimljenog i dostavljenog plina u društvo ili povučenog iz društva. Uravnoteživanje se može postizati svakodnevno, mjesečno ili sezonski, pri čemu se kazne općenito određuju za preveliku neravnotežu.
Upravljanje zagušenjem: do zagušenja dolazi kada transportni sustav nije dovoljan za prijenos snage u skladu s tržišnim željama. Upravljanje zagušenjem osigurava upotrebu dostupne snage bez narušavanja ograničenja sustava.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uvjetima za pristup mrežama za transport prirodnog plina i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1775/2005 (SL L 211, 14.8.2009., str. 36.–54.)

Naknadne izmjene Provedbene uredbe (EZ) br. 715/2009 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba Komisije 2017/459 od 16. ožujka 2017. o uspostavljanju mrežnih pravila za mehanizme raspodjele kapaciteta u transportnim sustavima za plin i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 984/2013 (SL L 72, 17.3.2017., str. 1.–28.)

Uredba Komisije (EU) 2017/460 od 16. ožujka 2017. o uspostavljanju mrežnih pravila o usklađenim strukturama transportnih tarifa za plin (SL L 72, 17.3.2017., str. 29.–56.)

Uredba Komisije (EU) 2015/703 od 30. travnja 2015. o uspostavi mrežnih pravila interoperabilnosti i razmjene podataka (SL L 113, 1.5.2015., str. 13.–26.)

Uredba Komisije (EU) br. 312/2014 od 26. ožujka 2014. o uspostavljanju mrežnih pravila o uravnoteženju plina transportnih mreža (SL L 91, 27.3.2014., str. 15.–35.)

Posljednje ažuriranje 05.07.2018

Top