EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Agencije za suradnju energetskih regulatora u EU-u

This summary has been archived and will not be updated. See 'Agencija za suradnju nacionalnih energetskih regulatora' for an updated information about the subject.

Agencije za suradnju energetskih regulatora u EU-u

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 713/2009 – osnivanje Agencije za suradnju energetskih regulatora

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

 • Njome se utvrđuje Agencija za suradnju energetskih regulatora* (Agencija), njezina misija i zadatci organizirani u godišnjim radnim programima.
 • Agencija dopunjuje i na razini EU-a koordinira radom nacionalnih energetskih regulatora.
 • Ima središnju ulogu u razvoju mreže diljem EU-a i tržišnih pravila za električnu energiju i plin u okviru ukupnih ciljeva energetske politike EU-a.

KLJUČNE TOČKE

Agencija:

 • izdaje neobvezujuća mišljenja i preporuke operatorima prijenosnog sustava*, regulatornim tijelima, Europskom parlamentu, Vijeću i Europskoj komisiji;
 • donosi obvezujuće pojedinačne odluke u posebnim slučajevima i pod određenim uvjetima o pitanjima prekogranične infrastrukture;
 • Komisiji dostavlja nacrt smjernica za uporabu kao osnovu za sastavljanje kodova mreža (pravila);
 • pruža okvir u kojemu nacionalna regulatorna tijela mogu surađivati;
 • koordinira inicijative regionalne i prekogranične infrastrukture u područjima kao što su dodjeljivanje kapaciteta i ubiranje pristojbi od korisnika;
 • prati rad Europskih mreža operatora prijenosnog sustava* (ENTSO);
 • prati tržišta električne energije i prirodnog plina u EU-u, osobito maloprodajne cijene i pristup mreži, uključujući električnu energiju proizvedenu od obnovljivih izvora energije;
 • njome upravlja ravnatelj koji se inicijalno imenuje na pet godina. Ravnatelj priprema godišnji radni program za sljedeću godinu i može uspostaviti radne skupine za savjetovanje o regulatornim aktivnostima Agencije;
 • može osnivati stručne skupine za pružanje ad hoc savjeta o razvoju regulatorne politike;
 • ima Upravni odbor, Odbor regulatora i Odbor za žalbe;
 • ima proračun koji se financira iz subvencije EU-a, pristojbi, dobrovoljnih nacionalnih priloga i ostavština, donacija ili bespovratnih sredstava;
 • pod određenim okolnostima, može pozdraviti sudjelovanje zemalja koje nisu članice EU-a u svojem radu.

Agencija je 2011. godine prema Uredbi (EU) br. 1227/2011 (znana kao REMIT – Uredba o cjelovitosti i transparentnosti tržišta energije) dobila dodatne zadatke. Cilj joj je povećanje transparentnosti i stabilnosti tržišta energije EU-a te rješavanje trgovanja povlaštenim informacijama i manipulacije tržištem.

Agenciji je 2013. Uredbom (EU) br. 347/2013 o smjernicama za transeuropsku energetsku infrastrukturu dana dodatna uloga utvrđivanja i praćenja projekata od zajedničkog interesa.

Agencija može osnovati stručne skupine na ad hoc bazi kako bi pružile podršku u razvoju politike. Trenutačno postoje tri stručne skupine usmjerene na:

 • provedbu Uredbe REMIT;
 • nadzor veleprodajnog tržišta energije;
 • informacijsku tehnologiju (IT) za provedbu REMIT-a.

POZADINA

Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER), agencija EU-a, osnovana je u sklopu Trećeg paketa energetskih propisa EU-a kako bi se dodatno unaprijedilo stvaranje unutarnjeg energetskog tržišta i za električnu energiju i za prirodni plin.

Agencija je službeno pokrenuta u ožujku 2011., a sjedište joj je u Ljubljani, Slovenija.

KLJUČNI POJMOVI

* Energetski regulatori: tijela koja imenuju zemlje EU-a kako bi osigurale pravilno funkcioniranje svojih energetskih tržišta, tj. da dobavljači energije ispunjavaju svoje obveze te da se potrošačima isporučuje pouzdana usluga po poštenoj cijeni.

* Operator prijenosnog sustava (TSO): subjekt koji, služeći se fiksnom infrastrukturom, nacionalno ili regionalno prenosi energiju, poput prirodnog plina ili električne energije.

DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 713/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o osnivanju Agencije za suradnju energetskih regulatora (SL L 211 od 14. 8. 2009., str. 1.–14.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EZ) br. 713/2009 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) br. 1227/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije (SL L 326, 8.12.2011., str. 1.–16.)

Uredba (EU) br. 347/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o smjernicama za transeuropsku energetsku infrastrukturu te stavljanju izvan snage Odluke br. 1364/2006/EZ i izmjeni uredaba (EZ) br. 713/2009, (EZ) br. 714/2009 i (EZ) br. 715/2009 (SL L 115, 25.4.2013., str. 39.–75.). Vidjeti pročišćenu verziju.

Posljednje ažuriranje 28.10.2015

Top