EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europska strategija za osobe s invaliditetom (2010.–2020.)

SAŽETAK DOKUMENTA:

Obnovljena posvećenost Europi bez granica za osobe s invaliditetom – COM(2010) 636 završna verzija

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA KOMUNIKACIJA?

Određuje strategiju za osnaživanje osoba s invaliditetom kako bi mogli u potpunosti uživati svoja prava i ravnopravno s drugim ljudima sudjelovati u društvu i gospodarstvu.

Strategija se nadograđuje na Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom (UNCRPD) te dopunjuje strategiju Europa 2020. (strategija EU-a za pametan, održiv i uključiv rast) i Povelju o temeljnim pravima Europske unije iz Lisabonskog ugovora

KLJUČNE TOČKE

U ovoj je strategiji istaknuto osam područja zajedničkog djelovanja između EU-a i zemalja EU-a:

pristupačnost: osiguravanje pristupa robi, uslugama i pomagalima osobama s invaliditetom;

sudjelovanje: osiguravanje osobama s invaliditetom ostvarivanja njihovih prava kao europskih građana;

jednakost: osiguravanje provedbe politika koje promiču jednakost (na razini EU-a i nacionalnoj razini);

zapošljavanje: osiguravanje povećanja broja radnika s invaliditetom na tržištu rada te osiguravanje bolje pristupačnosti radnim mjestima;

obrazovanje i osposobljavanje: osiguravanje da učenici s invaliditetom imaju koristi od pristupačnog obrazovnog sustava i programa cjeloživotnog učenja. Europska komisija već je pokrenula nekoliko inicijativa u odnosu na obrazovanje, kao što je Europska agencija za razvoj obrazovanja za učenike i studente s posebnim potrebama;

socijalna zaštita: rješavanje rasprostranjenih društvenih izazova s kojima se suočavaju osobe s invaliditetom, kao što su nejednakost, rizik od siromaštva i socijalna isključenost. Strukturni fondovi EU-a i nacionalne mjere zemalja EU-a mogu se upotrebljavati kako bi se osigurala socijalna zaštita;

zdravstvo: osiguravanje jednakog i povoljnog pristupa uslugama za (mentalno) zdravlje i njihovim ustanovama;

vanjsko djelovanje: promicanje prava osoba s invaliditetom na međunarodnoj razini.

U cilju najbolje provedbe strategije institucije EU-a i zemlje EU-a moraju surađivati kako bi:

podigli svijest o pitanjima vezanima uz invaliditet;

razvili mogućnost financiranja;

unaprijedili statističke podatke; i

osigurali primjenu UNCRPD-a.

Tijek provođenja UNCRPD-a podnosi se u radnom dokumentu službi Europske komisije iz 2014.

POZADINA

Osamdeset milijuna ljudi u EU-u ima poteškoće (jedna šestina stanovništva) u rasponu od blagih do teških. Ti ljudi, koje invaliditet često sprječava da sudjeluju u društvu i gospodarstvu, imaju stopu siromaštva 70 % višu od prosjeka EU-a.

DOKUMENT

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: Europska strategija za osobe s invaliditetom (2010.–2020.) Obnovljena posvećenost Europi bez granica (COM(2010) 636 završna verzija od 15.11.2010.)

VEZANI DOKUMENTI

Radni dokument službi Komisije: Izvješće o provedbi Konvencije o pravima osoba s invaliditetom (CRPD) Ujedinjenih naroda od strane Europske Unije. (SWD(2014) 182 završna verzija od 5.6.2014.)

Posljednje ažuriranje 13.10.2015

Top