EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Osuvremenjivanje visokog obrazovanja u EU-u

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Osuvremenjivanje visokog obrazovanja u EU-u

SAŽETAK DOKUMENTA:

Komunikacija Europske komisije (COM(2011) 567 final) – program za osuvremenjivanje sustava visokog obrazovanja EU-a

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA KOMUNIKACIJA?

Ističe ključne prioritete visokog obrazovanja u EU-u. Program je osmišljen kako bi sustavima visokog obrazovanja omogućio veći doprinos ostvarivanju ciljeva strategije za rast Europa 2020.

Nakon komunikacije uslijedila su dva izvješća Europskoj komisiji 2013. i 2014. o poboljšanju kvalitete nastave i učenja u europskim institucijama visokog obrazovanja te o novim načinima podučavanja i učenja u visokom obrazovanju.

KLJUČNE TOČKE

Komunikacija uspostavlja pet ključnih prioritetnih područja za djelovanje zemalja EU-a i institucija visokog obrazovanja te mjere koje će EU poduzeti kako bi podržao njihove napore.

 • 1.

  Povećanje razine postignuća – jedan od ciljeva strategije Europa 2020. jest da do 2020. godine 40 % mladih ljudi mora imati završeno visoko obrazovanje. Također se procjenjuje da će milijun novih radnih mjesta zahtijevati vještine istraživanja visoke razine.

 • Kako bi se to postiglo, komunikacija preporučuje:
  • smanjenje ranog napuštanja školovanja i privlačenje većeg broja ljudi u visoko obrazovanje, posebice kroz obraćanje i financijske potpore učenicima iz skupina u nepovoljnom položaju i odraslima;
  • poboljšanje uvjeta kako bi industrija ulagala u istraživanje i inovacije te razvoj boljih vještina istraživanja kod postojeće radne snage;
  • razvoj jasnih načina prijelaza iz strukovnih i drugih vrsta obrazovanja u visoko obrazovanje i izvan akademske zajednice za istraživače.

Studija iz 2015. utvrdila je stope završavanja i ranoga napuštanja školovanja za visoko obrazovanje u Europi.

 • 2.

  Poboljšanje kvalitete i važnosti visokog obrazovanja

 • Komunikacija preporuča:
  • kurikulume, uključujući osposobljavanje istraživača, kao odgovor na sadašnje i buduće potrebe tržišta rada kroz vještine i projekcije rasta, kao i kroz uključivanje poslodavaca i institucija tržišta rada u njihovo osmišljavanje i provedbu;
  • nove tehnologije koje će se iskoristiti radi učinkovitijih metoda istraživanja te fleksibilniju i personaliziranu nastavu (npr. e-učenje);
  • bolje radne uvjete, uključujući i kontinuirani profesionalni razvoj i uvođenje poticaja za nagrađivanje izvrsnosti za institucije s ciljem privlačenja i zadržavanja vrlo kvalitetnog osoblja u nastavi i istraživanju.
 • 3.

  Poticanje mobilnosti i prekogranične suradnje – europski ministri visokog obrazovanja postavili su za cilj povećati broj studenata koji završavaju dio studija ili osposobljavanja u inozemstvu do 20 % do 2020.

 • Kako bi se to postiglo, komunikacija preporučuje:
  • sustavno uključivanje mobilnosti u kurikulume;
  • poboljšanje priznavanja diploma i bodova ili prenosivost stipendija usporedivom i dosljednom uporabom ECTS sustava i Dodatka diplomi te povezivanjem kvalifikacija u europski kvalifikacijski okvir;
  • poboljšanje pristupa, uvjeta zapošljavanja i mogućnosti napretka za studente, istraživače i nastavnike iz drugih zemalja.
 • 4.

  Jačanje „trokuta znanja” koji povezuje obrazovanje, istraživanje i inovacije

 • Komunikacija preporuča:
  • javne politike za poticanje partnerstva između institucija visokog obrazovanja i poduzeća kroz:
   • strukture nagrada i poticaja za regionalni razvoj,
   • multidisciplinarnost,
   • međuorganizacijsku suradnju, i
   • smanjenje regulatornih i administrativnih prepreka međusektorskim partnerstvima;
  • institucije visokog obrazovanja trebaju koristiti rezultate istraživanja i inovacija u svojoj obrazovnoj ponudi za poticanje razvoja poduzetničkih, kreativnih i inovativnih vještina.
 • 5.

  Poboljšanje upravljanja i financiranja:

 • Komunikacija preporuča:
  • povećanje troškovne učinkovitosti javnih ulaganja u visoko obrazovanje povezivanjem financiranja izvedbi s elementom natjecanja;
  • povećanje ulaganja u visoko obrazovanje diversifikacijom izvora financiranja te olakšavanje pristupa alternativnim izvorima, uključujući i privatno financiranje;
  • ulaganje u profesionalno upravljanje;
  • učiniti sustave financiranja i upravljanja fleksibilnijima za povećanje autonomije institucija visokog obrazovanja i kako bi im se omogućio razvoj vlastitog strateškog smjera.

Doprinos EU-a

EU namjerava podržati napore koje poduzimaju nacionalna tijela i institucije u tih pet područja kroz:

Mjere koje Komisija treba poduzeti uključuju:

 • omogućiti studentima donijeti informiranu odluku korištenjem instrumenta za rangiranje (U-Multirank) sveučilišta na temelju rezultata u pet područja;
 • poboljšanje priznavanja studija u inozemstvu jačanjem Europskog sustava za prijenos i prikupljanje bodova (ECTS);
 • uvođenje instrumenta za jamstvo zajma (Master Loan Erasmus+) za studente koji pohađaju magisterij u drugoj zemlji EU-a;
 • usvajanje Strateškog inovacijskog programa;
 • predlaganje kvalitetnog okvira za pripravnički staž s jednom platformom s ponudama za pripravnički staž u Europi;
 • razvoj odnosa s visokim obrazovanjem u zemljama izvan EU-a (pogledajte komunikaciju o europskom visokom obrazovanju u svijetu iz 2013.);
 • izmjene i dopune direktiva o studentima i istraživačima kako bi EU potonjima bio još privlačniji.

POZADINA

Za više informacija pogledajte:

DOKUMENT

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: Poticanje rasta i radnih mjesta – program za osuvremenjivanje europskog sustava visokog obrazovanja (COM(2011) 567 final od 20.9.2011.)

VEZANI DOKUMENTI

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Rješavanje problema ranog napuštanja školovanja: Ključni doprinos strategiji Europa 2020. (COM(2011) 18 final od 31.1.2011.)

Preporuka Vijeća od 28. lipnja 2011. o politikama za smanjenje ranog napuštanja školovanja (SL C 191, 1.7.2011., str. 1.-6.)

Zaključci Vijeća o smanjenju ranog napuštanja školovanja i promicanju uspjeha u školi (SL C 417, 15.12.2015., str. 36.-40.)

Posljednje ažuriranje 14.06.2016

Top