EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europska suradnja u području mladih (2010.–2018.)

Europska suradnja u području mladih (2010.–2018.)

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Rezolucija o obnovljenom sustavu za europsku suradnju u području mladih

ČEMU SLUŽI OVA REZOLUCIJA?

Njome se utvrđuje obnovljeni okvir za poboljšanu suradnju među zemljama EU-a u području mladih za razdoblje od 2010. do 2018. Nastavlja se na prvi okvir donesen 2002. za razdoblje 2002.–2009.

KLJUČNE TOČKE

Glavni cilj ovog obnovljenog okvira ili EU strategije za mlade jest poboljšati učinkovitost suradnje i mjera koje se već provode te omogućiti dodatne pogodnosti za mlade ljude u EU-u.

Ova strategija ima dva glavna cilja:

 • pružiti više i jednake mogućnosti za mlade ljude u obrazovanju i na tržištu rada,
 • potaknuti mlade ljude da aktivno sudjeluju u društvu.

Te ciljeve trebalo bi ostvariti promicanjem dijaloga između mladih i tvoraca politika kako bi se povećalo aktivno građanstvo, poduprla socijalna integracija i osiguralo uključivanje mladih ljudi u razvoj politika EU-a.

S tim se ciljem u osam posebnih područja potiču posebne inicijative, koje ciljaju na mlade ljude i inicijative uključivanja:

 • obrazovanje i osposobljavanje,
 • zapošljavanje i poduzetništvo,
 • zdravlje i dobrobit,
 • sudjelovanje mladih ljudi u demokratskim procesima EU-a i u društvu u kontekstu posebnog strukturiranog dijaloga EU-a,
 • dobrovoljne aktivnosti,
 • socijalno uključivanje,
 • mladi i svijet s mjerama koje su usmjerene pomaganju mladim ljudima da se angažiraju izvan EU-a ili da se više uključe u područja poput klimatskih promjena, međunarodne suradnje i ljudskih prava,
 • stvaralaštvo i kultura.

Uloga zemalja EU-a i Europske komisije

Rezolucijom se pozivaju Europska komisija i zemlje EU-a da donesu mjere koje doprinose postizanju ciljeva Strategije za mlade. Mjere se u takvim područjima moraju primjenjivati u obliku otvorene metode koordinacije koja zahtijeva političku predanost zemalja EU-a i posebne metode rada.

Glavni instrumenti provedbe Strategije EU-a za mlade su sljedeći:

 • uzajamno učenje između zemalja EU-a,
 • usmjerenost na utemeljenost na dokazima,
 • praćenje i izvješćivanje,
 • dijalog s mladima i
 • mobilizacija programa EU-a poput programa Erasmus+.

Strategija EU-a za mlade također potiče uzimanje u obzir pitanja mladih u područjima drugih politika koje imaju utjecaj na živote mladih ljudi, primjerice zapošljavanje mladih (uključujući program Jamstvo za mlade) i socijalno uključivanje (platforma EU-a za borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti).

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Rezolucija Vijeća od 27. studenoga 2009. o obnovljenom okviru za europsku suradnju u području mladih (2010.–2018.) (SL C 311, 19.12.2009., str. 1.–11.).

VEZANI DOKUMENTI

Rezolucija Vijeća i predstavnika vlada država članica, koji su se sastali unutar Vijeća, o planu rada Europske unije za mlade za razdoblje od 2016. do 2018. (SL C 417, 15.12.2015., str. 1.–9.)

Rezolucija Vijeća i predstavnika vlada država članica, koji su se sastali unutar Vijeća, od 20. svibnja 2014. o pregledu procesa strukturiranog dijaloga, uključujući socijalno uključivanje mladih (SL C 183, 14.6.2014., str. 1.–4.).

Rezolucija Vijeća i predstavnika vlada država članica, koji su se sastali unutar Vijeća, od 20. svibnja 2014. o planu rada Europske unije za mlade za razdoblje od 2014. do 2015. (SL C 183, 14.6.2014., str. 5.–11.).

Posljednje ažuriranje 23.11.2017

Top