Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Višejezičnost - prednost i obveza

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Višejezičnost - prednost i obveza

Europska komisija ovom komunikacijom naglašava vrijednost jezične raznolikosti u EU-u. Navodi korake koje je potrebno poduzeti kako bi višejezičnost bila integrirana u politike EU-a, sa svrhom ostvarenja „Barcelonskog cilja” (Europljani bi trebali moći komunicirati na dva jezika uz svoj materinji).

DOKUMENT

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Višejezičnost: prednost za Europu i zajednička obveza (COM(2008) 566 završna verzija od 18.9.2008.).

SAŽETAK

Europska komisija ovom komunikacijom naglašava vrijednost jezične raznolikosti u EU-u. Navodi korake koje je potrebno poduzeti kako bi višejezičnost bila integrirana u politike EU-a, sa svrhom ostvarenja „Barcelonskog cilja” (Europljani bi trebali moći komunicirati na dva jezika uz svoj materinji).

ŠTO RADI OVA KOMUNIKACIJA?

  • Predlaže iskorištavanje postojećih programa i inicijativa za promicanje učenja jezika, procjenu jezičnih vještina te daljnji razvoj kurikuluma za tumače i prevoditelje.
  • Jača mobilnost studenata i radnika, daje informacije o rezultatima studija o jezičnim vještinama, njeguje kreativnost i inovacije u učenju jezika i pruža platformu za relevantne dionike u razmjeni najboljih praksi.
  • Potiče korištenje titlova i promiče cirkuliranje europskih radova; podupire projekte koji uključuju jezične i komunikacijske tehnologije i prekograničnu administrativnu suradnju u svrhe smanjenja jezičnog jaza.
  • Potiče promicanje europskih jezika u državama koje nisu članice EU-a, u svrhu jačanja gospodarskih i kulturnih veza.

KLJUČNE TOČKE

  • Višejezičnost je važna za socijalnu koheziju i mobilnost radnika. To je ključna točka u Rezoluciji Vijeća iz 2008. koja naglašava europsku strategiju za višejezičnost.
  • Potrebno je više se usredotočiti na odrasle i osobe koje nisu imale formalno obrazovanje, a koje najvjerojatnije znaju jedan jezik. Ideja je dio načela „Cjeloživotnog učenja” formuliranog u Preporuci Vijeća iz 2012., a kojom se države EU-a pozivaju na pružanje građanima radnih prilika koje se temelje na informalnim iskustvima.
  • Načelo cjeloživotnog učenja također je ključni element u programu Erasmus+ koji obuhvaća trenutne programe EU-a za sport, obrazovanje, mlade i osposobljavanje i nudi većem broju Europljana priliku da žive u inozemstvu i tamo stječu vještine.
  • Jezični jaz u EU-u može se smanjiti putem medija, novih tehnologija i prevoditeljskih usluga.
  • Važnost učenja jezika i procjene jezičnih vještina ponavlja se u Zaključcima Vijeća iz 2014. o višejezičnosti i razvoju jezičnih kompetencija.

KLJUČNI POJMOVI

Program cjeloživotnog učenja (LLP) je program pomoću kojeg Europljani mogu učiti u bilo kojem životnom razdoblju. Dio je programa Erasmus+.

Dodatne informacije dostupne su na mrežnoj stranici Glavne uprave Europske komisije za obrazovanje i kulturu.

VEZANI DOKUMENTI

Rezolucija Vijeća od 21. studenog 2008. o europskoj strategiji za višejezičnost (2008/C 320/01) (Službeni list C 320 od 16.12.2008., str. 1.-3.).

Preporuka Vijeća od 20. prosinca 2012. o vrednovanju neformalnog i informalnog učenja (2012/C 398/01) (Službeni list C 398 od 22.12.2012., str. 1.-5.).

Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i o stavljanju izvan snage Odluka br. 1719/2006/EZ, br. 1720/2006/EZ i br. 1298/2008/EZ (Službeni list L 347 od 20.12.2013., str. 50.-83.).

Zaključci Vijeća od 20. svibnja 2014. o višejezičnosti i razvoju jezičnih kompetencija (2014/C 183/06) (Službeni list C 183 od 14.6.2014., str. 26.-29.).

Posljednje ažuriranje 19.12.2014

Top