EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Znak za okoliš

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 66/2010 o znaku za okoliš EU-a

KOJI JE CILJ OVE UREDBE?

 • Odnosi se na znak za okoliš Europske unije (EU) koji je dobrovoljni program dodjele znaka za okoliš.
 • Transparentnim ekološkim kriterijima potrošačima omogućuje donijeti svjesne izbore bez ugrožavanja kvalitete proizvoda.

KLJUČNE TOČKE

 • Znak za okoliš EU-a može se dodijeliti proizvodima i uslugama koji imaju manji utjecaj na okoliš od ostalih proizvoda u istoj skupini. Mjerila za dodjelu znaka osmišljena su uporabom znanstvenih podataka o cijelom životnom ciklusu proizvoda, od razvoja proizvoda do njegova odlaganja.
 • Znak se može dodijeliti svoj robi i uslugama koje se distribuiraju, troše ili upotrebljavaju na tržištu EU-a u zamjenu za plaćanje ili besplatno, pod uvjetom da su ekološka mjerila jasno utvrđena. Ne odnosi se na lijekove za ljudsku ili veterinarsku uporabu, ili na medicinske proizvode.
 • Sustav je uvela Uredba (EEZ) br. 880/92, a izmijenjen je i dopunjen Uredbom (EZ) br. 1980/2000. Cilj ove Uredbe (EZ) br. 66/2010 jest poboljšati pravila o dodjeli, upotrebi i primjeni znaka.

Mjerila za dodjelu

 • Oznaka se dodjeljuje uzimajući u obzir europske ekološke i etičke ciljeve. Također promiče prijelaz EU-a na kružno gospodarstvo podupiranjem i održive proizvodnje i potrošnje. Posebice:
  • utjecaj robe i usluga na klimatske promjene, prirodu i biološku raznolikost, potrošnju energije i resursa, stvaranje otpada, onečišćenje, emisije i ispuštanje opasnih tvari u okoliš;
  • zamjena opasnih tvari sigurnijim tvarima;
  • trajnost i ponovna uporabivost proizvoda;
  • konačni utjecaj na okoliš, uključujući zdravlje i sigurnost potrošača;
  • usklađenost sa socijalnim i etičkim standardima kao što su međunarodni standardi rada;
  • uzimanje u obzir mjerila utvrđena za druge znakove na nacionalnim i regionalnim razinama;
  • smanjenje pokusa na životinjama.
 • Znak se ne smije dodijeliti proizvodima koji sadrže tvari koje su prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 svrstane među toksične, opasne za okoliš, kancerogene ili mutagene, ili tvari koje podliježu regulatornom okviru za upravljanje kemikalijama.

Nadležna tijela

 • Zemlje EU-a moraju imenovati jedno ili više tijela odgovorno za postupak označivanja na nacionalnoj razini. Njihovo djelovanje mora biti transparentno, a njihove aktivnosti otvorene za uključivanje svih zainteresiranih strana.
 • Posebno su odgovorna za redovite provjere usklađenosti proizvoda s mjerilima za dodjelu znaka. Njihova nadležnost uključuje zaprimanje pritužbi, informiranje javnosti, praćenje lažnog oglašavanja i zabranu proizvoda.

Postupak dodjele i uporaba znaka

 • Kako bi dobili znakove gospodarski subjekti poslat će zahtjev:
  • jednoj ili više zemalja EU-a koja će ga tada poslati nadležnom nacionalnom tijelu;
  • zemlji izvan EU-a koja će ga tada poslati u zemlju gdje je proizvod stavljen na tržište.
 • Ako proizvod zadovoljava mjerila za dodjelu znaka, nadležno tijelo sklopit će ugovor s operaterom kojim se uspostavljaju uvjeti za uporabu i oduzimanje znaka. Operator tada može staviti znak na proizvod. Uporaba znaka podliježe plaćanju naknade prilikom podnošenja zahtjeva te godišnje naknade.
 • Europska komisija izradila je katalog proizvoda kojima je dodijeljen znak.

Odbor Europske unije za znak za okoliš (EUEB)

Odlukom Komisije iz 2010. godine (Odluka 2010/709/EU) osniva se EUEB. Njegove članove imenuje Komisija. Sastoji se od predstavnika zemalja EU-a i Europskog gospodarskog prostora te određenih europskih organizacija koje predstavljaju, primjerice, potrošače, poduzeća i ekološka pitanja. Komisija se savjetuje s EUEB-om prilikom razvoja ili revizije mjerila i zahtjeva za dodjelu znaka.

Ekološka mjerila

 • Komisija je donijela niz odluka o uspostavljanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a različitim vrstama proizvoda; za nekoliko njih je razdoblje važenja isteklo krajem prosinca 2016.
 • Komisija je također donijela Uredbu (EU) br. 782/2013 kojom se zamjenjuje Prilog III. Uredbe (EZ) br. 66/2010 te izmjenjuju maksimalne dopuštene nagrade za financiranje procjene i obrade zahtjeva proizvođača proizvoda za dodjelu znaka za okoliš.

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 19. veljače 2010.

POZADINA

Za više informacija pogledajte:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 66/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o znaku za okoliš EU-a (SL L 27, 30.1.2010., str. 1.-19.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EZ) br. 66/2010 uključene su u originalni dokument. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Odluka Komisije 2010/709/EU od 22. studenoga 2010. o osnivanju Odbora Europske unije za znak zaštite okoliša (SL L 308, 24.11.2010., str. 53)

Uredba Komisije (EU) br. 782/2013 od 14. kolovoza 2013. o izmjeni Priloga III. Uredbe (EU) br. 66/2010 Europskog parlamenta i Vijeća o znaku za okoliš EU-a (SL L219, 15.8.2013., str. 26.-27.)

Odluka Komisije (EU) 2016/2003 od 14. studenoga 2016. o izmjeni odluka 2009/300/EZ, 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU i 2012/721/EU radi produljenja razdoblja važenja ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za određene proizvode (SL L 308, 16.11.2016., str. 59.–61.)

Posljednje ažuriranje 31.01.2017

Top