EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Potrošački krediti (do 2026.)

 

SAŽETAK DOKUMENATA:

Direktiva 2008/48/EZ o ugovorima o potrošačkim kreditima

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

 • Njome se usklađuju pravila Europske unije (EU) u pitanjima kredita odobrenih potrošačima koji se zadužuju za financiranje nabave roba i usluga (praznici, roba, novi automobili itd.).
 • Njome se želi otvoriti tržište potrošačkih kredita EU-a i istodobno poboljšati transparentnost uvjeta ugovora i razina zaštite potrošača.
 • Direktivu je izvan snage stavila Direktiva (EU) 2023/2225 (vidjeti sažetak), iako će se i dalje primjenjivati do 20. studenoga 2026.

KLJUČNE TOČKE

Direktiva se ne primjenjuje na ugovore o kreditima:

 • koji su osigurani hipotekom, a uređeni su Direktivom 2014/17/EU o ugovorima o potrošačkim kreditima koji se odnose na stambene nekretnine;
 • u cilju stjecanja zemljišta ili imovine, a koji su uređeni Direktivom 2014/17/EU;
 • koji obuhvaćaju iznose niže od 200 EUR ili više od 75 000 EUR. Međutim, Direktiva se najkasnije do 21. ožujka 2016. (datuma do kada je Direktiva 2014/17/EU trebala stupiti na snagu u državama članicama EU-a) trebala početi primjenjivati i na ugovore o kreditu bez osiguranja namijenjene obnovi stambene nekretnine za iznose više od 75 000 EUR.

Oglas za kredit koji sadržava aspekte koji se odnose na troškove tog kredita (npr. kamatnu stopu) mora pružiti standardne informacije temeljene na reprezentativnom primjeru koji, među ostalim, sadržava:

 • kamatnu stopu i detalje troška;
 • iznos kredita;
 • efektivnu kamatnu stopu koja u obliku postotka predstavlja sve obavezne troškove u svrhu dobivanja kredita (kamatna stopa zajma, administrativna naknada, premije obveznog osiguranja, naknada za osiguranje itd.).

Faza prije sklapanja ugovora

Tijekom faze prije sklapanja ugovora vjerovnik pravodobno prije sklapanja ugovora mora pružiti razumljive informacije o osnovnim značajkama kredita koji nudi. To, među ostalim, uključuje:

 • trajanje ugovora o kreditu;
 • ukupan iznos kredita;
 • kamatnu stopu i uvjete primjenjive na tu stopu;
 • efektivnu kamatnu stopu i ukupan iznos koji potrošač duguje;
 • iznos, broj i dinamiku plaćanja;
 • naknade koje su povezane s ugovorom ili proizlaze iz njega;
 • posljedice kašnjenja s plaćanjem i neispunjenja obveza.

Potrošači bi trebali dobiti informacije u standardiziranom formatu.

Uredbom (EU) 2016/1011 izmjenjuje se Direktiva 2008/48/EZ i njome se u fazi prije potpisivanja ugovora o potrošačkom kreditu, kada se u ugovoru o kreditu poziva na referentnu vrijednost, od vjerovnika traži da pruži naziv referentne vrijednosti na koju se upućuje i njezina administratora, kao i moguće implikacije za potrošača.

Ugovor o ugovoru o kreditu

Ugovor o kreditu također treba sadržavati slične informacije u sličnom formatu onima koje su pružene tijekom faze prije sklapanja ugovora.

Vjerovnici moraju:

 • ponuditi odgovarajuća objašnjenja potrošačima kako bi mogli birati ugovor koji zadovoljava njihove potrebe i financijsku situaciju;
 • procijeniti solventnost svojih klijenata prije potpisivanja ugovora i obavijestiti potrošača, ako je njihov kreditni zahtjev odbačen, o rezultatima i pojedinostima uvida u bazu podataka.

Potrošači moraju:

 • imati 14-dnevno razdoblje u kojemu se mogu povući iz ugovora bez navođenja razloga;
 • imati pravo na prijevremenu otplatu svojih kredita u bilo kojem trenutku, pod uvjetom da vjerovnik primi poštenu i objektivno opravdanu naknadu.

Stavljanje izvan snage

Ovu Direktive stavit će izvan snage Direktiva (EU) 2023/2225 od 20. studenoga 2026. Opći ciljevi nove direktive jesu smanjenje nepovoljnosti za potrošače koji uzimaju kredite na tržištu koje se stalno mijenja te olakšavanje prekograničnog odobravanja potrošačkih kredita i konkurentnosti unutarnjeg tržišta u skladu s izvornim ciljem Direktive.

OTKAD SE PRIMJENJUJU TA PRAVILA?

Direktiva se trebala prenijeti u nacionalno pravo do 11. lipnja 2010. Ta se pravila trebaju primjenjivati od istog datuma.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2008/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o ugovorima o potrošačkim kreditima i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 87/102/EEZ (SL L 133, 22.5.2008., str. 66.–92.)

Sukcesivne izmjene i dopune Direktive 2008/48/EZ uključene su u izvorni dokument. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva (EU) 2023/2225 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. listopada 2023. o ugovorima o potrošačkim kreditima i stavljanju izvan snage Direktive 2008/48/EZ (SL L, 2023/2225, 30.10.2023.)

Direktiva (EU) 2021/2167 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2021. o pružateljima usluge servisiranja kredita i kupcima kredita te izmjeni direktiva 2008/48/EZ i 2014/17/EU (SL L 438, 8.12.2021., str. 1.–37.)

Direktiva 2014/17/ЕU Europskog parlamenta i Vijeća od 4. veljače 2014. o ugovorima o potrošačkim kreditima koji se odnose na stambene nekretnine i o izmjeni direktiva 2008/48/EZ i 2013/36/EU i Uredbe (EU) br. 1093/2010 (SL L 60, 28.2.2014., str. 34.–85.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 03.11.2023

Top