EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama

Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 1920/2006 o Europskom centru za praćenje droga i ovisnosti o drogama

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Njome se revidira i stavlja izvan snage Uredba (EEZ) br. 302/93 kojom je izvorno uspostavljen Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA).

Njome se proširuje uloga Centra na aspekte praćenja, primjerice novih trendova u uporabi droga, osobito uporabe više vrsta droga (kada se nedopuštene droge konzumiraju u kombinaciji s dopuštenim drogama ili lijekovima.).

Uredba je izmijenjena Uredbom (EU) 2017/2101 u pogledu razmjene informacija i sustava ranog upozoravanja o novim psihoaktivnim tvarima* te o postupku procjene njihova rizika.

KLJUČNE TOČKE

Centar:

 • pruža objektivne, pouzdane i usporedive podatke o drogama i ovisnosti o drogama institucijama i zemljama EU-a;
 • donositeljima politika osigurava podatke potrebne za izradu informiranih zakona i strategija za suzbijanje droga;
 • stručnjacima i zdravstvenim djelatnicima pruža
  • primjere najboljih praksi
  • nova područja istraživanja droga i posljedica ovisnosti o drogama.

Njezini su glavni ciljevi:

 • prikupljanje i analiza postojećih podataka o drogama i ovisnosti o drogama u EU-u i s trećim zemljama sudionicama;
 • usporedba podataka kao pomoć pri ocjenjivanju nacionalnih politika i politika EU-a za suzbijanje droga;
 • širenje podataka i informacija o problemima s drogom, uključujući podatke o novim trendovima;
 • suradnja s agencijama EU-a kao što je Europol i Eurojust ili specijaliziranih agencija Ujedinjenih naroda kao što je Ured Ujedinjenih naroda za droge i kriminal i s trećim zemljama;
 • razmjena informacija i sustava ranog upozoravanja o novim psihoaktivnim tvarima te o procjeni njihova rizika.

Prioritetna područja

Centar je usredotočen na sljedeće:

 • praćenje problematike droga i novih trendova, posebice onih koji uključuju uporabu više vrsta droga;
 • praćenje rješenja koja se koriste za probleme povezane s drogama i olakšavanje razmjena o najboljim praksama među zemljama EU-a;
 • održavanje sustava ranog upozorenja i procjena rizika novih psihoaktivnih tvari;
 • razvoj alata kao pomoć Europskoj komisiji i zemljama EU-a za praćenje i ocjenjivanje njihovih pojedinačnih politika za suzbijanje droga.

Mreža Reitox

Da bi ostvarila svoj glavni zadatak pružanja pouzdanih i usporedivih informacija o drogama, EMCDDA je razvila poseban alat za ujednačeno prikupljanje nacionalnih podataka putem mreže Reitox.

Reitox povezuje nacionalne informacijske sustave o drogama i glavno je sredstvo kojim EMCDDA razmjenjuje podatke i metodološke informacije o drogama i ovisnosti o drogama u EU-u.

Podacima prikupljenima kroz mrežu Reitox također se koristi za:

 • praćenje provedbe planova djelovanja EU-a za borbu protiv droga kojim se provodi strategija EU-a za borbu protiv droga;
 • pomoć pri izradi preporuka za odgovarajuće nacionalne odgovore za organizaciju aktivnosti liječenja, prevencije i smanjivanja štetnog djelovanja.

Mreža se sastoji od po jedne kontaktne točke za svaku zemlju EU-a koja sudjeluje u EMCDDA-i i kontaktne točke za Komisiju.

Pojačani nadzor i postupak procjene rizika

Uredbom (EU) 2017/2101 zahtijeva se od zemalja EU-a da osiguraju da njihove nacionalne kontaktne točke i nacionalne jedinice Europola pružaju centru informacije koje prikupljaju o novim psihoaktivnim tvarima.

EMCDDA, u suradnji s Europolom, sređuje, analizira i procjenjuje informacije te ih pravodobno priopćuje nacionalnim kontaktnim točkama, nacionalnim jedinicama Europola te Komisiji. Time se osigurava da svi oni što je prije moguće prime informacije potrebne za rano upozoravanje i omogućuje Centru da izradi početno izvješće o novim psihoaktivnim tvarima kada postoji zabrinutost da tvar može predstavljati zdravstvene ili socijalne rizike na razini EU-a.

U roku od dva tjedna od primitka početnog izvješća, Komisija može zahtijevati od Centra procjenu potencijalnih rizika koje predstavljaju nove psihoaktivne tvari i izradu izvješća o procjeni rizika. Centar mora podnijeti izvješće o procjeni rizika u roku od šest tjedana od podnošenja zahtjeva Komisije. Na temelju postupka procjene rizika, Komisija odlučuje treba li dotičnu novu psihoaktivnu tvar uključiti u definiciju „droge” u skladu s postupkom prema Okvirnoj odluci Vijeća 2004/757/PUPKaznena djela i sankcija – trgovina drogom

Organizacija i djelovanje

Osnovan 1993. u Lisabonu (Portugal), Centar, koji je jedna od decentraliziranih agencija EU-a, sastoji se od upravnog odbora kojemu pomaže:

 • odbor za proračun;
 • izvršni odbor i
 • znanstveni odbor koji daje mišljenja o bilo kojem znanstvenom aspektu aktivnosti centra.

Centar usko surađuje s nacionalnim kontaktnim točkama mreže Reitox i s ostalim partnerskim organizacijama. Svoje zadatke provodi u skladu sa svojom strategijom kojom se definiraju glavni ciljevi njegova rada za specifično razdoblje. Njegova strategija, koja traje do 2025., i program rada za razdoblje 2018.–2020. nastoje pridonijeti sigurnijoj i zdravijoj Europi. Program se usredotočuje na:

 • pregled i poboljšanje postojećih alata za praćenje droga (dopunjeno povećanom uporabom inovativnih pristupa za prepoznavanje, praćenje i nadzor novih trendova);
 • tekuću provedbu Uredbe (EU) 2017/2101 o novim psihoaktivnim tvarima;
 • poboljšanje oblika i sadržaja godišnjeg Europskog izvješća o drogama i
 • objavljivanje sljedećih izdanja Izvješća o tržištima droga u EU-u EMCDDA-e i Europola (2019.) i Zdravstvenih i društvenih odgovora na uporabu droga: Europski vodič (2020.).

Centar također povećava svoju potporu Europskom projektu školskih anketa o alkoholu i drogama te tijekom trogodišnjeg razdoblja planira:

 • provesti novi Reitox okvir za razvoj i novi okvir za međunarodnu suradnju EMCDDA;
 • unaprijediti svoj rad s prioritetnim trećim zemljama provedbom projekata tehničke pomoći koje financira Komisija za države kandidatkinje i potencijalne države kandidatkinje (projekti IPA 6 i IPA 7) i za susjedne zemlje (projekt EU4 za praćenje droga), da bi se bolje razumjela globalna dimenzija droge kao fenomena.

OTKAD SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 16. siječnja 2007. Uredba (EU) br. 1920/2006 revidirala je i zamijenila Uredbu (EEZ) br. 302/93 (i njezine naknadne izmjene).

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Psihoaktivna tvar: tvar u čistom obliku ili pripravku koja nije obuhvaćena Jedinstvenom konvencijom Ujedinjenih naroda o opojnim drogama iz 1961., kako je izmijenjena Protokolom iz 1972., ili Konvencijom Ujedinjenih naroda o psihotropnim tvarima iz 1971., ali može predstavljati rizik za zdravlje ili društvo sličan onom koji predstavljaju tvari obuhvaćene tim konvencijama. To su tvari koje utječu na psihu kada se progutaju.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 1920/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o Europskom centru za praćenje droga i ovisnosti o drogama (preinačena) (SL L 376, 27.12.2006., str. 1.–13.)

Sukcesivne izmjene Uredbe (EZ) br. 1920/2006 uključene su u originalni dokument. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost

VEZANI DOKUMENT

Okvirna odluka Vijeća 2004/757/PUP od 25. listopada 2004. o utvrđivanju minimalnih odredaba vezanih za elemente kaznenih djela i sankcija u području nezakonite trgovine drogom (SL L 335, 11.11.2004., str. 8.–11.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 11.01.2019

Top