EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Postavljanje znakova za zaštitu zdravlja i sigurnosnih znakova na radu

Postavljanje znakova za zaštitu zdravlja i sigurnosnih znakova na radu

Cilj ove Direktive je uvesti sustav sigurnosnih znakova na razini Zajednice osmišljen kako bi se smanjio rizik od nesreća na radnom mjestu i profesionalnih bolesti.

DOKUMENT

Direktiva Vijeća 92/58/EEZ od. 24. lipnja 1992. o minimalnim zahtjevima za postavljanje sigurnosnih znakova i/ili znakova za zaštitu zdravlja na radu (deveta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ) [Službeni list L 245 od 26.8.92.]. [Vidi zakon(e) o izmjenama i dopunama].

SAŽETAK

Direktivom 92/58/EEZ utvrđuju se minimalni uvjeti vezani uz zdravlje i sigurnosne znakove na radnom mjestu . Primjerice, oni se odnose na smještaj i označavanje spremnika i cijevi, protupožarnu opremu, pojedine prometne putove, svjetlosne i zvučne znakove, kao i uvođenje odgovarajuće govorne komunikacije i ručnih signala .

Ova Direktiva dopunjuje Okvirnu Direktivu 89/391/EEZ o zaštiti na radu.

Direktiva se ne primjenjuje na znakove za stavljanje opasnih tvari i pripravaka, proizvoda i/ili opreme na tržište, osim u slučaju ako se druge odredbe Europske unije posebno na nju pozivaju, niti na znakove koji se koriste za reguliranje cestovnog, željezničkog, unutarnjeg plovnog, morskog ili zračnog prijevoza.

Obveze poslodavca

Poslodavci moraju omogućiti postavljanje sigurnosnih znakova na mjestima gdje se opasnosti ne mogu izbjeći niti ili odgovarajuće način smanjiti preventivnim mjerama ili procedurama koje se koriste u organizaciji rada.

Kad god je to prikladno, znakovi koji se koriste za cestovni, željeznički, unutarnji plovni, morski ili zračni prijevoz mogu se postaviti unutar poduzeća ili društava.

Dopunske informacije

Države članice mogu utvrditi pojedine izuzetke unutar određenih preciznih granica.

Radnici moraju biti obaviješteni o mjerama koje će biti poduzete i moraju proći odgovarajuće osposobljavanje (točne upute).

U vezi pitanja koja su obuhvaćena ovom Direktivom obvezno je savjetovati se s radnicima te im dopustiti sudjelovanje.

Komisija će, uz pomoć Odbora, usvojiti tehničke prilagodbe Dodacima (članak 17. Direktive 89/391/EEZ).

Države članice moraju izvješćivati Komisiju svakih pet godina o praktičnoj provedbi Direktive. Komisija mora periodično izvješćivati Europski parlament, Vijeće i Europski gospodarski i socijalni odbor o provedbi Direktive.

Kontekst

Ova Direktiva stavlja izvan snage Direktivu 77/576/EZ o sigurnosnim znakovima na radnom mjestu.

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu - Datum isteka

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list Europske unije

Direktiva 92/58/EEZ

22.7.1992

24.6.1994

SL L 245 od 26.8.1992

Dokument

Dan stupanja na snagu - Datum isteka

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list Europske unije

Direktiva 2007/30/EZ

28.6.2007

31.12.2012

SL L 165 od 27.6.2007

Direktiva 2014/27/EU

25.3.2014

1.6.2015

SL L 65 od 5.3.2014

VEZANI DOKUMENTI

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o praktičnoj provedbi Direktiva o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu 92/57/EEZ (privremena i pokretna radilišta) i 92/58/EEZ (sigurnosni znakovi na radu) [ COM(2008) 698konačna verzija- Nije objavljena u Službenom listu].

Komisija predstavlja pozitivno izvješće o provedbi Direktive 92/58/EEZ. Ustvari, većina od 15 država članica Europske unije izradila je svoje zakonodavstvo putem novih pravila i uvjeta definiranih u ovoj Direktivi.

Provedba ove Direktive omogućila je modernizaciju nacionalnih sustava sigurnosnih znakova na radu. Međutim, Komisija navodi da su radnici i dalje nedovoljno informirani o pravilima o znakovima i Komisija potiče tvrtke da povećaju svoje aktivnosti osposobljavanja.

06.05.2014

Top