EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Jednakost spolova na tržištu rada

Jednakost spolova na tržištu rada

Cilj ove direktive jest objediniti nekoliko direktiva o jednakosti spolova pojednostavljivanjem, modernizacijom i poboljšanjem zakonodavstva EU-a u području jednakog postupanja prema muškarcima i ženama prilikom zapošljavanja.

SAŽETAK

Jednakost muškaraca i žena temeljno je načelo zakona EU-a koje se primjenjuje na sve aspekte života u društvu, uključujući svijet rada.

Jednakost u zapošljavanju i uvjetima rada

Direktivom se zabranjuje izravna* ili neizravna* diskriminacija između muškaraca i žena u vezi s uvjetima:

 • zapošljavanja, pristupa zapošljavanju i samozapošljavanja;
 • otpuštanja;
 • strukovnog osposobljavanja i napredovanja;
 • članstva u organizacijama zaposlenika ili poslodavaca.

Nadalje, člankom 157. Ugovora o funkcioniranju EU-a zabranjuje se diskriminacija na osnovi spola u pitanjima plaće za isti rad ili rad jednake vrijednosti. Načelo se također primjenjuje na sustave klasifikacije radnih mjesta koji se upotrebljavaju za određivanje plaće.

Međutim, različito postupanje prema muškarcima i ženama može biti opravdano zbog prirode dotičnog posla pod uvjetom da su mjere koje se poduzimaju legitimne i razmjerne.

Zemlje EU-a moraju poslodavce i trenere strukovnog osposobljavanja poticati da djeluju protiv diskriminacije (izravne i neizravne) na temelju spola, a osobito protiv uznemiravanja* i spolnog uznemiravanja*.

Jednakost u području socijalne zaštite

Jednako se postupa prema ženama i muškarcima u sustavima strukovnih socijalnih osiguranja, osobito u pogledu:

 • područja primjene i uvjeta za pristup sustavima;
 • doprinosa;
 • obračuna davanja, uključujući dopunska davanja te uvjete kojima je uređeno trajanje i zadržavanje prava na davanja.

To se načelo primjenjuje na cjelokupno radno stanovništvo, uključujući:

 • samozaposlene djelatnike, međutim, za tu kategoriju zemlje EU-a mogu omogućiti različito postupanje, osobito u pogledu dobne granice za stjecanje prava na mirovinu;
 • djelatnike čija je aktivnost prekinuta zbog bolesti, majčinstva, nezgode ili prisilne nezaposlenosti;
 • osobe koje traže posao, umirovljenici i osobe s invaliditetom te njihove članove obitelji.

Rodiljni, roditeljski i posvojiteljski dopust

Na kraju rodiljnog, roditeljskog ili posvojiteljskog dopusta zaposlenici imaju pravo:

 • vratiti se na svoje radno mjesto ili istovjetno radno mjesto koje za njih nije manje povoljno;
 • uživati sva poboljšanja radnih uvjeta na koja bi imali pravo za vrijeme svoje odsutnosti.

Zaštita prava

Zemlje EU-a moraju osigurati pravne lijekove zaposlenicima koji su žrtve diskriminacije, kao što su postupak mirenja i sudski postupci. Nadalje, poduzet će potrebne mjere kako bi zaposlenike i njihove predstavnike zaštitile od štetnih postupaka kao odgovor na pritužbu unutar poduzeća ili sudski postupak.

Naposljetku, ustanovit će sankcije i mogućnosti restitucije ili naknade štete u odnosu na pretrpljenu štetu.

U slučaju sudskih postupaka teret dokaza nalazi se na strani koja je optužena za diskriminaciju, a koja mora dokazati kako nije bilo kršenja načela jednakog postupanja.

Promicanje jednakog postupanja

Zemlje EU-a imenuju tijela čija je uloga promicanje, analiziranje i praćenje jednakog postupanja, kako bi se osiguralo postupanje u skladu sa zakonodavstvom te kako bi se osiguralo pružanje neovisne podrške žrtvama diskriminacije.

Nadalje, poduzeća moraju promicati načelo jednakosti spolova te jačati ulogu socijalnih partnera i nevladinih organizacija.

POZADINA

KLJUČNI POJMOVI

* Izravna diskriminacija: postoji ako osoba zbog svoga spola ima nepovoljniji tretman nego što ga ima ili bi ga imala druga osoba u usporedivoj situaciji.

* Neizravna diskriminacija: postoji ako prividno neutralna odredba, kriterij ili postupak može na određeni način staviti u nepovoljniji položaj osobe jednog spola u odnosu na osobe drugog spola, osim ako je ta odredba, kriterij odnosno postupak objektivno opravdan legitimnim ciljem i ako su sredstva za postizanje tog cilja primjerena i nužna.

* Uznemiravanje: je svako neželjeno ponašanje uvjetovano spolom osobe kojim se želi povrijediti njezino osobno dostojanstvo i stvoriti zastrašujuće, neprijateljsko, degradirajuće, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje odnosno kojim se postiže takav učinak.

* Spolno uznemiravanje: je svaki neželjeni oblik verbalnog, neverbalnog ili fizičkog ponašanja spolne naravi kojim se želi povrijediti dostojanstvo osobe odnosno kojim se postiže takav učinak, posebno kad to ponašanje stvara zastrašujuće, neprijateljsko, degradirajuće, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.

DOKUMENT

Direktiva 2006/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o provedbi načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada (preinaka) (SL L 204, 26.7.2006., str. 23. – 36.)

Posljednje ažuriranje 29.10.2015

Top