EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Pojačavanje provedbe zakonodavstva EU-a o upućivanju radnika

Pojačavanje provedbe zakonodavstva EU-a o upućivanju radnika

 

SAŽETAK DOKUMENATA:

Direktiva 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga

Direktiva 2014/67/EZ o provedbi Direktive 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga

Direktiva (EU) 2018/957 o izmjeni Direktive 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga

ČEMU SLUŽE OVE DIREKTIVE?

 • Direktivom 96/71/EZ utvrđuje se popis radnih uvjeta koji radnicima koje poslodavac privremeno uputi u inozemstvo moraju biti dodijeljeni u zemlji u koju su upućeni (zemlja domaćin). Njezina je svrha osigurati zaštitu radnika i pružiti jednake uvjete pružateljima usluga.
 • Direktivom 2014/67/EU nastoji se poboljšati primjena i provedba Direktive 96/71/EZ. Obuhvaća pitanja kao što su zlouporaba i zaobilaženje pravila o upućivanju, zajednička odgovornost u lancima podizvođenja i razmjena informacija među zemljama EU-a.
 • Direktivom (EU) 2018/957 ažurira se i izmjenjuje Direktiva 96/71/EZ. Njome se utvrđuju pravila u vezi s radnim uvjetima i zaštitom zdravlja i sigurnosti upućenih radnika, te se nastoje osigurati pravedne plaće i jednaki uvjeti između poduzeća koja upućuju radnike i lokalnih poduzeća u zemlji domaćinu, uz zadržavanje načela slobodnog kretanja usluga.

KLJUČNE TOČKE

Direktiva 96/71/EZ

 • Direktiva 96/71/EZ primjenjuje se na poduzeća koja, u kontekstu transnacionalnog pružanja usluga, upućuju radnike na teritorij zemlje EU-a, uz uvjet da između poduzeća koje upućuje i radnika tijekom razdoblja upućivanja postoji radni odnos. „Upućeni radnik” jest radnik koji tijekom ograničena vremena radi na državnom području zemlje EU-a različite od one u kojoj obično radi.
 • Da bi zaštitila prava upućenih radnika kada se poduzeća koriste slobodom pružanja usluga i da bi olakšala ostvarivanje te slobode, Direktiva 96/71/EZ sadržava osnovne uvjete zapošljavanja koji se moraju primjenjivati na upućene radnike u zemlji domaćinu, kao što su:
  • maksimalno trajanje razdoblja rada i minimalno trajanje razdoblja odmora;
  • minimalni plaćeni godišnji odmori;
  • primjenjive minimalne plaće, uključujući iznose za prekovremeni rad;
  • zdravlje, sigurnost i higijena na poslu.

Direktiva 2014/67/EU

Bolje sprječavanje i kažnjavanje svakog zloupotrebljavanja važećih pravila

 • Da bi pomogla u borbi protiv zloupotrebljavanja i zaobilaženja pravila (na primjer fiktivnim poduzećima, takozvanim poduzećima poštanskih sandučića), Direktiva 2014/67/EU sadržava popis činjeničnih elemenata koji pomažu procijeniti kvalificira li se situacija kao istinsko upućivanje.
 • Za veću pravnu sigurnost Direktivom 2014/67/EU utvrđuje se popis nacionalnih kontrolnih mjera koje se smatraju opravdanima i proporcionalnima te koje se mogu primjenjivati za praćenje sukladnosti Direktive 96/71/EZ i same Direktive o provedbi (Direktiva 2014/67/EU).
 • Da bi se povećala zaštita prava radnika u lancima podizvođenja, zemlje EU-a moraju osigurati da upućeni radnici u građevinskom sektoru ugovaratelja u odnosu izravnog podizvođenja mogu, uz poslodavca ili umjesto njega, smatrati odgovornim za nepodmirene neto primitke od rada koji odgovaraju minimalnoj plaći. Umjesto tih pravila o odgovornosti, zemlje EU-a mogu poduzimati druge odgovarajuće provedbene mjere.

Poboljšan pristup informacijama

 • Da bi se povećala svijest i transparentnost, zemlje EU-a informacije o uvjetima zaposlenja i kolektivnim ugovorima koji se primjenjuju na upućene radnike moraju učiniti dostupnima bez naknade na jedinstvenoj službenoj nacionalnoj internetskoj stranici. Informacije se moraju objaviti na službenom jeziku/službenim jezicima zemlje domaćina i na jezicima koji su najrelevantniji uzimajući u obzir potražnju na njezinu tržištu rada.

Poboljšana administrativna suradnja

 • Direktiva 2014/67/EU također uključuje jasnija pravila za unaprjeđenje administrativne suradnje među nacionalnim tijelima zaduženim za praćenje sukladnosti, uključujući vremenska ograničenja za dostavu informacija. U tom slučaju primjenjuje se Uredba IMI. Sustav IMI višejezični je elektronički alat koji nacionalnim, regionalnim i lokalnim tijelima omogućuje brzu i jednostavnu komunikaciju o zakonu o unutarnjem tržištu EU-a s ekvivalentnim tijelima u EU-u, na Islandu, u Lihtenštajnu i Norveškoj.
 • Direktiva 2014/67/EU također osigurava da se administrativne sankcije i novčane kazne izrečene pružatelju usluga zbog nepoštovanja važećih pravila u jednoj zemlji EU-a mogu provoditi i naplaćivati u drugoj.

Direktiva o izmjeni (EU) 2018/957

Direktivom o izmjeni (EU) 2018/957 uvodi se niz novih pravila:

 • jednaka pravila o primicima od rada primjenjuju se na upućene radnike kao i na lokalne radnike u državi domaćinu;
 • smatrat će se da je radnik dugoročno upućen nakon 12 mjeseci (uz mogućnost šestomjesečnog produljenja uz obrazloženu obavijest pružatelja usluge). Nakon tog razdoblja, na upućenog radnika primjenjuju se gotovo svi aspekti radnog prava države domaćina;
 • može se povećati broj potencijalnih kolektivnih ugovora koji se mogu primjenjivati u zemljama EU-a koje imaju sustav proglašavanja kolektivnih ugovora ili arbitražnih pravorijeka univerzalno primjenjivima;
 • poduzeća za privremeno zapošljavanje moraju jamčiti upućenim radnicima iste uvjete koji vrijede za privremene radnike zaposlene u državi u kojoj se posao obavlja;
 • poboljšana suradnja među tijelima zemalja EU-a u vezi sa zlouporabom i zaobilaženjem pravila u kontekstu upućivanja.

OTKAD SE DIREKTIVE PRIMJENJUJU?

 • Direktiva 96/71/EU primjenjuje se od 10. veljače 1997. i trebala je stupiti na snagu u zemljama EU-a do 16. prosinca 1999.
 • Direktiva 2014/67/EU primjenjuje se od 17. lipnja 2014. i trebala je stupiti na snagu u zemljama EU-a do 18. lipnja 2016.
 • Direktiva o izmjeni (EU) 2018/957 mora stupiti na snagu u zemljama EU-a do 30. srpnja 2020. i otada se primjenjuje. Međutim, primjenjivat će se samo na sektor cestovnog prometa od datuma primjene zakonodavnog akta koji će se morati donijeti za izmjenu Direktiva 2006/22/EZ i 2014/67/EU o upućivanju vozača u sektoru cestovnog prometa.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENTI

Direktiva 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1996. o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga (SL L 18, 21.1.1997., str. 1.–6.)

Sukcesivne izmjene i dopune Direktive 96/71/EZ ugrađene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

Direktiva 2014/67/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o provedbi Direktive 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga i izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta („Uredba IMI”) (SL L 159, 28.5.2014., str. 11.–31.)

Direktiva (EU) 2018/957 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. lipnja 2018. o izmjeni Direktive 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga (SL L 173, 9.7.2018., str. 16.–24.)

Ispravak Direktive (EU) 2018/957 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. lipnja 2018. o izmjeni Direktive 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga (SL L 91, 29.3.2019., str. 77.)

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) br. 1024/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2008/49/EZ („Uredba IMI”) (SL L 316, 14.11.2012., str. 1.–11.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Direktiva 2006/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o minimalnim uvjetima za provedbu Uredbi Vijeća (EEZ) br. 3820/85 i (EEZ) br. 3821/85 o socijalnom zakonodavstvu koje se odnosi na aktivnosti cestovnog prijevoza i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 88/599/EEZ (SL L 102, 11.4.2006., str. 35.–44.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 28.04.2020

Top