EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europske poslovne statistike

Europske poslovne statistike

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) 2019/2152 o europskim poslovnim statistikama

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Utvrđuje pravila:

 • za razvoj, proizvodnju i diseminaciju europske poslovne statistike;
 • za europski okvir za statističke poslovne registre.

KLJUČNE TOČKE

Europskim poslovnim statistikama obuhvaćeni su:

 • struktura, uspješnost i gospodarsko istraživanje i razvoj, inovacijske aktivnosti, informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) raznih statističkih jedinica uključujući e-trgovinu i globalne lance vrijednosti;
 • proizvodnja i međunarodna trgovina gotovom robom i uslugama.

Europski okvir za statističke poslovne registre mjerodavni je izvor za dobivanje visokokvalitetnih i usklađenih populacija statističkih poslovnih registara za proizvodnju europskih statistika. Sastoji se od:

 • nacionalnih statističkih poslovnih registara koji obuhvaćaju sva poduzeća koja obavljaju gospodarske djelatnosti kojima doprinose bruto domaćem proizvodu (BDP) i njihove lokalne jedinice;
 • registra EuroGroups koji obuhvaća sva poduzeća koja obavljaju gospodarske djelatnosti kojima doprinose BDP-u i koja su dio multinacionalne skupine poduzeća i njihove pravne jedinice;
 • razmjene podataka među njima.

Nacionalna statistička tijela u zemljama EU-a mogu se služiti sljedećim izvorima za proizvodnju poslovnih statistika i uspostavljanje nacionalnih statističkih poslovnih registra:

 • istraživanjima;
 • administrativnim evidencijama, uključujući informacije poreznih i carinskih tijela kao što su godišnji financijski izvještaji;
 • razmijenjenim mikropodatcima;
 • drugim relevantnim podatcima koji su usporedivi i zadovoljavaju posebne zahtjeve u pogledu kvalitete.

Europskim poslovnim statistikama obuhvaćena su sljedeća područja:

 • kratkoročna;
 • na razini zemlje;
 • regionalna;
 • međunarodna.

Svako područje mora sadržavati jednu ili više ključnih tema, kao što su poslovna populacija, rezultati i uspješnost, primjena IKT-a i e-trgovina, inputi istraživanja i razvoja, globalni lanci vrijednosti i međunarodna trgovina robom i uslugama. U Prilogu I. Uredbi podrobno se opisuje tema.

U Prilogu II. navode se učestalost (mjesečno, tromjesečno, godišnje ili višegodišnje), referentno razdoblje i statistička jedinica za svaku temu.

Zemlje EU-a:

 • uspostavljaju jedan ili više nacionalnih statističkih poslovnih registara. Oni su temelj za:
  • pripremu i koordinaciju istraživanja,
  • informacije za statističke analize poslovne populacije i njezine demografije,
  • uporabu administrativnih podataka,
  • identifikaciju i oblikovanje statističkih jedinica;
 • osiguravaju kvalitetu europske poslovne statistike, nacionalnih statističkih poslovnih registara i registra EuroGroups;
 • šalju Europskoj komisiji (Eurostat) podatke te izvješća o kvaliteti i metapodatcima.

Posebna pravila primjenjuju se na razmjenu povjerljivih podataka o multinacionalnim skupinama i trgovini robom unutar EU-a između Eurostata, nacionalnih statističkih tijela i središnjih banaka i Europske središnje banke, uz uvjet da se to radi isključivo u statističke svrhe.

Eurostat:

 • uspostavlja registar EuroGroups multinacionalnih skupina poduzeća;
 • ocjenjuje kvalitetu primljenih podataka;
 • dostavlja godišnja izvješća o kvaliteti i metapodatcima povezana s registrom EuroGroups;
 • može pokrenuti pilot-studije koje nacionalna tijela provode dobrovoljno, ako utvrdi potrebu za novim ili poboljšanim podatcima.

Komisija može usvojiti delegirane i provedbene akte za izmjenu zakonodavstva, uz uvjet da oni ne nameću veće dodatne troškove ili opterećenja za nacionalna tijela ili ispitanike. Donijela je sljedeće akte.

 • Provedbena uredba (EU) 2020/1030 o utvrđivanju tehničkih specifikacija zahtjeva u pogledu podataka za temu „primjena IKT-a i e-trgovina” za referentnu godinu 2021. u skladu s Uredbom (EU) 2019/2152.
 • Provedbena uredba (EU) 2020/1197 o utvrđivanju tehničkih specifikacija i modaliteta u skladu s Uredbom (EU) 2019/2152 o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika.
 • Provedbena uredba (EU) 2020/1470 o nomenklaturi zemalja i područja za europske statistike o međunarodnoj trgovini robom te o geografskoj raščlambi za druge poslovne statistike. Njome se, od 1. siječnja 2021., izvan snage stavlja Uredba Komisije (EU) br. 1106/2012 o statistici u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama, u pogledu ažuriranja nomenklature država i područja.

EU može pružiti financijsku potporu nacionalnim statističkim uredima i drugim tijelima za razne aktivnosti, kao što su razvoj metodologija čiji je cilj povećanje kvalitete ili smanjenje troškova.

Stavljanje izvan snage

Uredba stavlja izvan snage:

OD KAD SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 1. siječnja 2021.

POZADINA

Prethodno su se statističke informacije o gospodarskim aktivnostima nacionalnih poduzeća temeljile na različitim zakonima. To je spriječilo dosljednost pojedinačnih statističkih podataka i integrirani pristup razvoju, proizvodnji i distribuciji poslovne statistike. Novom uredbom otklanjaju se ovi nedostatci.

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (SL L 327, 17.12.2019., str. 1.–35.)

VEZANI DOKUMENTI

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1470 od 12. listopada 2020. o nomenklaturi zemalja i područja za europske statistike o međunarodnoj trgovini robom te o geografskoj raščlambi za druge poslovne statistike (SL L 334, 13.10.2020., str. 2.–21.)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1197 od 30. srpnja 2020. o utvrđivanju tehničkih specifikacija i modaliteta u skladu s Uredbom (EU) 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (SL L 271, 18.8.2020., str. 1.–170.)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1030 od 15. srpnja 2020. o utvrđivanju tehničkih specifikacija zahtjeva u pogledu podataka za temu „primjena IKT-a i e-trgovina” za referentnu godinu 2021. u skladu s Uredbom (EU) 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 227, 16.7.2020., str. 12.–20.)

Uredba (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1172/95 (SL L 152, 16.6.2009., str. 23.–29.)

Naknadne izmjene i dopune Uredbe (EZ) br. 471/2009 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

Uredba (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o strukturnim poslovnim statistikama (preinaka) (SL L 97, 9.4.2008., str. 13.–59.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EZ) br. 177/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o uspostavi zajedničkog okvira za poslovne registre u statističke svrhe i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2186/93 (SL L 61, 5.3.2008., str. 6.–16.)

Uredba (EZ) br. 716/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2007. o statistici Zajednice u vezi sa strukturom i aktivnostima stranih povezanih poduzeća (SL L 171, 29.6.2007., str. 17.–31.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EZ) br. 808/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o statistici Zajednice o informacijskom društvu (SL L 143, 30.4.2004., str. 49.–55.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EZ) br. 638/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o statistici Zajednice u vezi s robnom razmjenom između država članica i o stavljanju Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3330/91 izvan snage (SL L 102, 7.4.2004., str. 1.–8.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EZ) br. 48/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. prosinca 2003. o izradi godišnje statistike Zajednice o industriji željeza i čelika za referentne godine 2003. – 2009. (SL L 7, 13.1.2004., str. 1.–6.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Odluka br. 1608/2003/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. srpnja 2003. o izradi i razvoju statistike Zajednice o znanosti i tehnologiji (SL L 230, 16.9.2003., str. 1.–3.)

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama (SL L 162, 5.6.1998., str. 1.–15.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba Vijeća (EEZ) br. 3924/91 od 19. prosinca 1991. o uspostavi istraživanja Zajednice o industrijskoj proizvodnji (SL L 374, 31.12.1991., str. 1.–3.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 04.12.2020

Top