EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zaštita zdravlja i okoliša od postojanih organskih onečišćujućih tvari

Zaštita zdravlja i okoliša od postojanih organskih onečišćujućih tvari

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) 2019/1021 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

KLJUČNE TOČKE

Postojane organske onečišćujuće tvari su potencijalno opasne kemijske tvari koje se prenose preko međunarodnih granica, često se nalaze daleko od izvora emisije, trajno ostaju u okolišu, bioakumuliraju se*i predstavljaju rizik za zdravlje ljudi i okoliš.

Kontrole proizvodnje, stavljanje na tržište*i uporaba

 • Proizvodnja i stavljanje na tržište postojanih organskih onečišćujućih tvari navedenih u Prilogu I., zasebno, u smjesama ili u proizvodima*zabranjeno je. Proizvodnja, stavljanje na tržište i uporaba postojanih organskih onečišćujućih tvari navedenih u Prilogu II. ograničena je na uporabu samo ako lokalno sigurne, učinkovite i povoljne zamjenske tvari nisu dostupne predmetnoj državi.
 • Zemlje EU-a i Europska komisija moraju primijeniti odgovarajuće kontrole na postojeće tvari (kao što je uvrštenje na popise) i spriječiti proizvodnju, stavljanje na tržište i uporabu novih tvari koje pokazuju karakteristike postojanih organskih onečišćujućih tvari.
 • Zemlje EU-a mogu proslijediti prijedloge za uvrštenje Komisiji koja, uz potporu Europske agencije za kemikalije (ECHA), odlučuje hoće li predložiti dodatne tvari za uvrštenje. ECHA također ima opću savjetodavnu i informativnu ulogu u postupcima opisanima u Uredbi.

Izuzeća

 • Izuzeća iz tih kontrola dopuštena su za tvari koje se koriste za laboratorijska istraživanja ili kao referentni standard ili kao nenamjerno prisutne onečišćujuće tvari u tragovima u smjesama ili proizvodima.
 • Ostala izuzeća primjenjuju se na proizvode koji sadržavaju postojane organske onečišćujuće tvari proizvedene prije stupanja na snagu uredbe, podložne posebnim jamstvima i uvjetima, uključujući zahtjeve za prijavu Komisiji i tajništvu Stockholmske konvencije.

Ograničenje, smanjivanje na najmanju moguću mjeru i ukidanje ispuštanja

Zemlje EU-a moraju:

 • sastaviti inventare tvari navedenih u Prilogu III. ispuštenih u zrak, vodu i zemlju;
 • dostaviti svoje akcijske planove za mjere s pomoću kojih će utvrditi, prikazati i svesti na minimum sva ispuštanja tvari, uključujući uporabu zamjenskih ili izmijenjenih tvari;
 • dati prioritet zamjenskim procesima kod kojih nema stvaranja ni ispuštanja postojanih organskih onečišćujućih tvari pri izgradnji objekata ili zamjeni postojećih.

Otpad

 • Oni koji proizvode ili drže otpad moraju u što većoj mjeri izbjegavati onečišćivanje otpada tvarima navedenim u Prilogu IV.
 • U većini slučajeva onečišćeni otpad mora se brzo zbrinuti ili oporabiti* kako bi se osiguralo uništenje ili pretvaranje sadržaja postojanih organskih onečišćujućih tvari.
 • Zemlje EU-a moraju osigurati da se proizvodnja, prikupljanje i prijevoz onečišćenog otpada, kao i njegovo skladištenje i obrada mogu slijediti i provesti u uvjetima koji osiguravaju zaštitu okoliša i zdravlja ljudi.

Planiranje, praćenje i izvještavanje

 • Zemlje EU-a moraju pružiti javnosti mogućnost sudjelovanja u tom procesu, a njihovi planovi provedbe moraju biti javno dostupni i dijeljeni s Komisijom i ECHA-om, uključujući informacije o mjerama poduzetima na nacionalnoj razini za prepoznavanje i ocjenu mjesta zagađenih postojanim organskim onečišćujućim tvarima, prema potrebi. Komisija mora i održati plan provedbe koji treba preispitati i ažurirati prema potrebi.
 • Potrebno je uspostaviti mehanizam za praćenje za prikupljanje usporedivih podataka o praćenju o prisutnosti tvari navedenih u dijelu A Priloga III. Uredbe u okolišu. Zemlje EU-a također će izvještavati o provedbi Uredbe.
 • Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata za izmjenu popisa tvari u Prilozima I., II. i III. ove uredbe kako bi ih prilagodila promjenama na popisu tvari navedenih u prilozima Stockholmskoj konvenciji ili Protokolu iz 1979. godine.
 • Uredbom se stavlja izvan snage i preinačuje Uredba (EZ) br. 850/2004.

OTKADA SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 15. srpnja 2019.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Bioakumulirati se: koncentrirati se unutar tijela živih bića.
Stavljanje na tržište: isporučivanje ili stavljanje na raspolaganje trećoj strani u zamjenu za plaćanje ili besplatno. Uvoz se također smatra „stavljanjem na tržište”.
Proizvod: predmet kojem se tijekom proizvodnje daje poseban oblik, površina ili obličje koji određuju njegovu funkciju u većoj mjeri nego njegov kemijski sastav.
Oporaba otpada: definirana u Okvirnoj direktivi o otpadu kao svaki postupak čiji je glavni rezultat otpad koji je koristan jer zamjenjuje druge materijale koje bi inače trebalo upotrijebiti za tu određenu svrhu, ili otpad koji se priprema kako bi ispunio tu svrhu, u tvornici ili u širem gospodarskom smislu.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) 2019/1021 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (preinaka) (SL L 169, 25.6.2019., str. 45.–77.)

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.–30.)

Sukcesivne izmjene Direktive 2008/98/EZ uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.–849.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Komunikacija Komisije o načelu predostrožnosti (COM(2000) 1 final, 2.2.2000.)

Protokol o postojanim organskim onečišćujućim tvarima uz konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine (SL L 81, 19.3.2004., str. 37.–71.)

Posljednje ažuriranje 23.10.2019

Top