Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Pripravnost na rizike u sektoru električne energije

Pripravnost na rizike u sektoru električne energije

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) 2019/941 o pripravnost na rizike u sektoru električne energije

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

 • Njome se nastoje:
  • bolje utvrditi moguće elektroenergetske krize*;
  • pripremiti planovi za upravljanje krizama, i
  • rješavati krize kad se pojave.
 • Ovom se Uredbom utvrđuje zajednička metodologija i pravila za suradnju među državama članicama EU-a s ciljem sprečavanja elektroenergetskih kriza, pripremanja za njih i upravljanja njima u duhu solidarnosti i transparentnosti uz potpuno pridržavanje zahtjeva konkurentnog unutarnjeg tržišta električne energije.
 • Ona stavlja izvan snage Direktivu 2005/89/EZ u kojoj su utvrđene mjere koje države EU-a trebaju poduzeti radi osiguranja sigurnosti opskrbe električnom energijom.

KLJUČNE TOČKE

Europska mreža operatora prijenosnih sustava za električnu energiju (ENTSO-E):

 • podnosi, do 5. siječnja 2020., nakon opsežnog savjetovanja, Agenciji za suradnju energetskih regulatora (ACER) na odobrenje i/ili izmjenu sljedeću metodologiju:
  • za utvrđivanje regionalnih elektroenergetskih kriznih scenarija u odnosu na adekvatnost sustava, sigurnost sustava i sigurnost goriva,
  • za procjenu sezonske i kratkoročne (mjesečne, za tjedan dana unaprijed i jedan dan unaprijed) adekvatnosti elektroenergetskog sustava u slučaju problema kao što su teški vremenski uvjeti,
 • utvrđuje, u roku od 6 mjeseci od odobrenja prve metodologije, najrelevantnije elektroenergetske krizne scenarije za svaku regiju,
 • preispituje te regionalne krizne scenarije svake četiri godine,
 • ažurira i poboljšava obje metodologije kada postanu dostupne nove bitne informacije,
 • provodi sezonske procjene adekvatnosti, objavljujući svake godine one za zimu do 1. prosinca, a za ljeto do 1. lipnja.

Metodologija za utvrđivanje regionalnih elektroenergetskih kriznih scenarija:

 • temelji se barem na sljedećim rizicima:
  • rijetke i ekstremne prirodne opasnosti,
  • slučajne opasnosti,
  • posljedične opasnosti koje uključuju posljedice zlonamjernih napada i nestašica goriva,
 • uključuje sljedeće:
  • razmatranje svih relevantnih regionalnih i nacionalnih okolnosti,
  • međudjelovanje i korelaciju prekograničnih rizika,
  • simulacije istodobnih elektroenergetskih kriza,
  • poredak rizika prema njihovom učinku i vjerojatnosti,
  • načela postupanja s osjetljivim informacijama na način kojim se osigurava transparentnost.
 • objavljuje se na internetskim stranicama ENTSO-E-a i ACER-a.

Nadležna tijela, koja države članice EU-a imenuju do 5. siječnja 2020.:

 • odgovorna su za provođenje zadataka utvrđenih zakonodavstvom te međusobno surađuju u svrhu njihove provedbe,
 • surađuje s operatorima prijenosnih i distribucijskih sustava, regulatornim tijelima, ENTSO-E-om, regionalnim koordinacijskim centrima i drugim relevantnim dionicima, ovisno o potrebi,
 • utvrđuje, u roku od četiri mjeseca od utvrđivanja regionalnih elektroenergetskih kriznih scenarija, najrelevantnije nacionalne elektroenergetske krizne scenarije te ih ažurira svake četiri godine,
 • utvrđuje planove pripravnosti na rizike na temelju utvrđenih regionalnih i nacionalnih kriznih scenarija. Planovi, koje će Europska komisija ocijeniti nakon savjetovanja s Koordinacijskom skupinom za električnu energiju (ECG), temelje se na obrascu koji sadržava informacije kao što su:
  • sažetak scenarija elektroenergetske krize,
  • uloge i odgovornosti nadležnog tijela
  • postupci i mjere u elektroenergetskoj krizi (npr. nacionalni, regionalni i bilateralni),
  • imenovanje kriznog koordinatora i njegova uloga,
  • savjetovanje s dionicima kao što su operatori prijenosnih i distribucijskih sustava te poduzeća za električnu energiju i prirodni plin,
  • testiranja za situacije izvanrednog stanja,
 • odmah izdaju rano upozorenje* Komisiji i susjednim zemljama EU-a kada pouzdane informacije ukazuju na to da na njegovom državnom području može nastati elektroenergetska i pružaju relevantne informacije,
 • proglašavaju elektroenergetsku krizu i obavješćuju Komisiju i susjedne zemlje EU-a,
 • podnose izvješće o evaluaciji, najkasnije tri mjeseca nakon završetka elektroenergetske krize, Komisiji i Koordinacijskoj skupini za električnu energiju, koji sadržava opis događaja i procjenu njegova utjecaja, poduzete mjere i moguća poboljšanja.

Praćenje

 • Koordinacijska skupina za električnu energiju razmatra pitanja kao što su usklađenosti planova pripravnosti na rizike, rezultati procjene adekvatnosti i uspješnosti država članica EU-a u području sigurnosti opskrbe električnom energijom*.
 • ACER prati mjere za sigurnost opskrbe električnom energijom i redovito o tome izvješćuje Koordinacijsku skupinu za električnu energiju.
 • Komisija do 1. rujna 2025. podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o načinu poboljšanja sigurnosti opskrbe električnom energijom u EU-u.

OTKAD SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 4. srpnja 2019.

POZADINA

Elektroenergetske krize mogu se pojaviti iz više razloga, na primjer, zbog ekstremnih vremenskih uvjeta, zlonamjernih napada ili nestašice goriva. Pojava kriznih situacija često ima prekogranični učinak. Incidenti velikih razmjera, poput vala hladnoće, toplinskog vala ili kibernapada, mogu istodobno pogoditi nekoliko država članica EU-a.

Uredba je jedno od osam zakonodavnih akata u paketu „Čista energija za sve Europljane” koji je Komisija predložila u studenome 2016. To doprinosi oblikovanju Energetske unije, održavanju konkurentnosti EU-a i ispunjavanju preuzetih obveza iz Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama.

KLJUČNI POJMOVI

Elektroenergetska kriza: postojeća ili neminovna situacija znatne nestašice električne energije.
Rano upozorenje pružanje konkretnih, ozbiljnih i pouzdanih informacija kojima se ukazuju na to da bi moglo doći do događaja koji će vjerojatno rezultirati znatnim pogoršanjem situacije opskrbe električnom energijom i stoga dovesti do elektroenergetske krize.
Sigurnost opskrbe električnom energijom: sposobnost elektroenergetskog sustava da jamči opskrbu kupaca električnom energijom s jasno utvrđenom razinom usluge.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) 2019/941 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o pripravnosti na rizike u sektoru električne energije i stavljanju izvan snage Direktive 2005/89/EZ (SL L 158, 14.6.2019., str. 1.–21.)

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2019/942 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o osnivanju Agencije Europske unije za suradnju energetskih regulatora (SL L 158, 14.6.2019., str. 22–53.)

Uredba (EU) 2019/943 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o unutarnjem tržištu električne energije (SL L 158, 14.6.2019., str. 54.–124.)

Direktiva (EU) 2019/944 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije i izmjeni Direktive 2012/27/EU (SL L 158, 14.6.2019., str. 125.–199.)

Posljednje ažuriranje 24.07.2019

Top