Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Pravila za kupoprodajne ugovore između prodavača i potrošača

Pravila za kupoprodajne ugovore između prodavača i potrošača

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva (EU) 2019/771 o određenim aspektima ugovora o kupoprodaji robe

KAKAV JE CILJ OVE DIREKTIVE?

Ova direktiva ima za cilj osigurati pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta, istovremeno pružajući visok stupanj zaštite potrošača. To se postiže uspostavom određenih zajedničkih pravila za kupoprodajne ugovore između prodavača i potrošača.

Ta pravila obuhvaćaju:

 • usklađenost robe s ugovorom,
 • pravna sredstva u slučaju neusklađenosti,
 • načine ostvarivanja ovih pravnih sredstava,
 • komercijalna jamstva.

KLJUČNE TOČKE

Ova zakonska regulativa primjenjuje se na kupoprodajne ugovore* između potrošača i prodavatelja, o opskrbi robom*.

Ova zakonska regulativa ne primjenjuje se na:

 • isporuku digitalnog sadržaja* ili digitalnih usluga*, osim ako su ugrađeni u robu ili su povezani s robom, a potrebni su jer omogućuju funkcioniranje te robe i isporučuju se uz kupoprodajni ugovor (roba s digitalnim elementima),
 • bilo koji fizički nosač koji se koristi isključivo za prijenos digitalnog sadržaja (npr. CD, DVD itd.).

Prodavatelj mora osigurati da roba isporučena potrošaču bude u skladu s kupoprodajnim ugovorom:

 • usklađena s onim što je dogovoreno ugovorom, npr. da se uklapa u opis, vrstu, količinu, kvalitetu i da posjeduje obilježja koja se zahtijevaju u ugovoru, da odgovara dogovorenim svrhama itd., i
 • da udovoljava objektivnim kriterijima usklađenosti, tj.
  • da je prikladna za namjene za koje se slična roba inače koristi
  • da odgovara uzorku ili modelu prikazanom potrošaču
  • da se isporučuje s dodacima, uputama i pakiranjem koje potrošač opravdano može očekivati i
  • da posjeduje kvalitete i svojstva koja potrošač može opravdano očekivati.

Prodavatelj je odgovoran za svaki nedostatak usklađenosti koji se očituje u roku od dvije godine od isporuke. Tijekom prve godine, potrošač ne mora dokazati da je kvar postojao u trenutku isporuke.

Vezano za robu s digitalnim elementima:

 • Prodavatelj mora obavijestiti i opskrbiti potrošača svim ažuriranjima koja su mu potrebna za održavanje usklađenosti robe s digitalnim elementima tijekom razdoblja koje potrošač može razumno očekivati, osim kad se digitalni element za robu isporučuje neprekidno, što znači da se ažuriranja trebaju osigurati tijekom cijelog razdoblja isporuke;
 • Prodavatelj je odgovoran za svaki nedostatak sukladnosti koji se očituje u roku od dvije godine od isporuke, osim kad se digitalni element isporučuje neprekidno tijekom dužeg razdoblja, a u tom slučaju je prodavatelj odgovoran tijekom čitavog razdoblja isporuke.

Ako je roba neispravna („neusklađenost”), potrošači imaju pravo na sljedeća pravna sredstva:

 • izbor između popravka i zamjene robe, bez naknade, u razumnom roku i bez većih neugodnosti. Prodavatelj može ponuditi alternativno pravno sredstvo ako je odabrano sredstvo nemoguće ili podrazumijeva nerazmjerne troškove za prodavatelja;
 • razmjerno sniženje cijene,
 • raskid ugovora, osim ako se radi o manjoj neispravnosti robe.

Komercijalna jamstva:

 • obvezuju davatelja jamstva pod uvjetima utvrđenim u izjavi o jamstvu i povezanom reklamnom materijalu, ovisno o tome što je povoljnije za korisnika;
 • moraju se korisniku dostaviti u jednostavnom i razumljivom jeziku i tako da budu dostupna i naknadno;
 • obuhvaćaju:
  • potvrdu od prodavatelja da potrošač ima zakonsko pravo na besplatna pravna sredstva u slučaju bilo kakve neispravnosti robe
  • ime i adresu davatelja jamstva
  • postupak za provedbu jamstva i uvjete jamstva

ZEMLJE EU MOGU:

 • isključiti iz područja ove zakonske regulative rabljenu robu koja se prodaje na javnoj dražbi, i žive životinje,
 • uređivati aspekte općeg ugovornog prava ili pravo na naknadu štete, u slučaju kada oni nisu obuhvaćeni ovom direktivom,
 • dopustiti potrošačima da biraju određeno pravno sredstvo ako neusklađenost robe postane očita u roku od 30 dana nakon isporuke, ili zadržati određena pravila o jamstvu za skrivene nedostatke.

Zemlje EU:

 • ne smiju primjenjivati mjere, uključujući manje ili više stroge odredbe o zaštiti potrošača, koje su različite od onih u Direktivi,
 • mogu primjenjivati dulje rokove odgovornosti za prodavatelje od onih predviđenih Direktivom,
 • mogu odrediti da kupac mora u roku od dva mjeseca od otkrivanja nedostatka o tome obavijestiti prodavatelja ako želi iskoristiti prava potrošača,
 • osigurati primjerena i učinkovita sredstva za osiguravanje usklađenosti s ovom zakonskom regulativom,
 • informirati potrošače o njihovim pravima koja proističu iz ove direktive i načinu njihove provedbe,
 • usvojiti i objaviti mjere utvrđene ovom zakonskom regulativom do 1. srpnja 2021. godine.

Europska komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru do 12. lipnja 2024., o provedbi ove direktive.

Stavljanje izvan snage

Direktivom (EU) 2019/771 stavlja se van snage i zamjenjuje se Direktiva 1999/44/EZ (Direktiva o određenim aspektima prodaje robe široke potrošnje i o jamstvima za takvu robu — eng. CSGD) od 1. siječnja 2022.

OD KADA SE OVA DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Zemlje EU moraju primjenjivati ova pravila od 1. Siječnja 2022.

POZADINA

 • Ova direktiva ima za cilj uspostaviti ravnotežu između visoke razine zaštite potrošača i povećane konkurentnosti poduzeća, poštujući načelo supsidijarnosti. Ona je dio strategije jedinstvenog digitalnog tržišta koja pruža širok okvir za poticanje integracije digitalne dimenzije u unutarnje tržište.
 • Ova zakonska regulativa dopunjuje Direktivu (EU) 2019/770 kojom se utvrđuju pravila o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga, uključujući digitalni sadržaj isporučen na materijalnom nosaču (poput DVD-a, CD-a, USB štapića i memorijskih kartica).
 • Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Kupoprodajni ugovor: ugovor po kojem prodavatelj prenosi vlasništvo nad robom na potrošača u zamjenu za cijenu.
Roba:
 • sve fizičke pokretne stvari, uključujući vodu, plin i električnu energiju ako se prodaju u ograničenoj zapremini ili u određenoj količini;
 • svi fizički pokretni artikli koji sadrže ili su međusobno povezani digitalnim sadržajem ili digitalnom uslugom na takav način da nepostojanje digitalnog sadržaja ili digitalne usluge sprečava da roba ispunjava svoju funkciju („roba s digitalnim elementima”).
Digitalni sadržaj: podaci proizvedeni i isporučeni u digitalnom obliku.
Digitalna usluga
 • usluga koja omogućuje potrošaču stvaranje, obradu, pohranu ili pristup podacima u digitalnom obliku, ili
 • usluga koja omogućuje razmjenu ili drugu interakciju s podacima u digitalnom obliku koje učitava ili stvara potrošač ili drugi korisnici te usluge.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva (EU) 2019/771 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o određenim aspektima ugovora o kupoprodaji robe, izmjeni Uredbe (EU) 2017/2394 i Direktive 2009/22/EZ te stavljanju izvan snage Direktive 1999/44/EZ (SL L 136, 22.5.2019., str. 28.-50.)

POVEZANI DOKUMENTI

Direktiva (EU) 2019/770 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga (SL L 136, 22.5.2019., str. 1.-27.)

Uredba (EU) 2017/1128 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o prekograničnoj prenosivosti usluga internetskog sadržaja na unutarnjem tržištu (SL L 168, 30.6.2017., str. 1.–11.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EU) 2017/1128 ugrađene su u izvorni dokument. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

Direktiva 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 1999. o određenim aspektima prodaje robe široke potrošnje i o jamstvima za takvu robu (SL L 171, 7.7.1999., str. 12.-16.)

Pogledajte pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 10.09.2019

Top