EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Agencija Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) 2018/1726 o Agenciji Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

KLJUČNE TOČKE

Ciljevi

eu-LISA mora osigurati:

  • razvoj opsežnih informatičkih sustava uz primjenu odgovarajuće strukture za upravljanje projektima;
  • djelotvoran, siguran i neprekidan rad opsežnih informatičkih sustava;
  • učinkovito i financijski odgovorno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima;
  • odgovarajuće visoku kvalitetu usluga za korisnike opsežnih informacijskih sustava;
  • kontinuitet i neprekinutu uslugu;
  • visoku razinu zaštite podataka u skladu s pravom EU-a u području zaštite podataka, uključujući i posebne odredbe za svaki pojedini opsežni informacijski sustav;
  • odgovarajuću razinu sigurnosti podataka i fizičke sigurnosti, uključujući i posebne odredbe za svaki pojedini opsežni informacijski sustav.

Zadaće

Agencija je odgovorna za sljedeće zadaće:

OTKAD SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 11. prosinca 2018.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Operativno upravljanje. Zadaće koje su potrebne za osiguravanje funkcioniranja opsežnih informacijskih sustava u skladu s posebnim odredbama koje se primjenjuju na svaki od njih, uključujući i odgovornost za komunikacijsku infrastrukturu koju upotrebljavaju. Opsežni informacijski sustavi ne smiju razmjenjivati podatke ili omogućivati razmjenu informacija ili znanja, osim ako to nije dopušteno posebnim zakonodavstvom EU-a.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) 2018/1726 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. studenoga 2018. o Agenciji Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1987/2006 i Odluke Vijeća 2007/533/PUP i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1077/2011 (SL L 295, 21.11.2018., str. 99.–137.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EU) 2018/1726 uključene su u izvorni dokument. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2022/850 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2022. o računalnom sustavu za prekograničnu elektroničku razmjenu podataka u području pravosudne suradnje u građanskim i kaznenim stvarima (sustav e-CODEX) i izmjeni Uredbe (EU) 2018/1726 (SL L 150, 1.6.2022., str. 1.–19.)

Uredba (EU) 2019/816 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o uspostavi centraliziranog sustava za utvrđivanje država članica koje imaju podatke o osuđujućim presudama protiv državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva (sustav ECRIS-TCN) za dopunu Europskog informacijskog sustava kaznene evidencije te o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1726 (SL L 135, 22.5.2019., str. 1.–26.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) 2019/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a u području granica i viza i izmjeni uredaba (EZ) br. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 i (EU) 2018/1861 Europskog parlamenta i Vijeća te odluka Vijeća 2004/512/EZ i 2008/633/PUP (SL L 135, 22.5.2019., str. 27.–84.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) 2019/818 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a u području policijske i pravosudne suradnje, azila i migracija i izmjeni uredaba (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 i (EU) 2019/816 (SL L 135, 22.5.2019., str. 85.–135.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) 2017/2226 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2017. o uspostavi sustava ulaska/izlaska (EES) za registraciju podataka o ulasku i izlasku te podataka o odbijanju ulaska za državljane trećih zemalja koji prelaze vanjske granice država članica i određivanju uvjeta za pristup EES-u za potrebe izvršavanja zakonodavstva te o izmjeni Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma i uredbi (EZ) br. 767/2008 i (EU) br. 1077/2011 (SL L 327, 9.12.2017., str. 20.–82.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EZ) br. 767/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o viznom informacijskom sustavu (VIS) i razmjeni podataka među državama članicama o vizama za kratkotrajni boravak (Uredba o VIS-u) (SL L 218, 13.8.2008., str. 60.–81.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EZ) br. 1987/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o uspostavi, djelovanju i korištenju druge generacije Schengenskog informacijskog sustava (SIS II) (SL L 381, 28.12.2006., str. 4.–23.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Odluka Vijeća 2004/512/EZ od 8. lipnja 2004. o uspostavi viznog informacijskog sustava (VIS) (SL L 213, 15.6.2004., str. 5.–7.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 06.06.2023

Top