EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Pravila za civilno zrakoplovstvo i Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) 2018/1139 o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

 • Cilj joj je uspostaviti visoku i ujednačenu razinu sigurnosti civilnog zrakoplovstva uz istovremeno osiguranje zaštite okoliša.
 • Njome se ažuriraju zakoni o sigurnosti zrakoplovstva i ona uključuje:

KLJUČNE TOČKE

Uredba obuhvaća sva ključna područja zrakoplovstva, uključujući:

 • plovidbenost,
 • posadu zrakoplova,
 • aerodrome,
 • letačke operacije i
 • usluge u zračnoj plovidbi.

Uredbom se:

Glavne izmjene i dopune

 • Uredbom se ažurira zakonodavstvo EU-a o sigurnosti u sektoru zrakoplovstva. Utvrđeni su bitni zahtjevi za zrakoplove u pogledu njihove plovidbenosti i usklađenosti s okolišem. Od proizvođača će se zahtijevati izdavanje svjedodžbi o plovidbenosti, u skladu s tehničkim zahtjevima.
 • Njome se uvode pravila koja se temelje na riziku i rezultatima kojima se postavljaju ciljevi, ali se ostavlja i određena fleksibilnost u pogledu načina njihova ostvarivanja. Njome se promiče i poduzimanje neobveznih mjera (kao što su mjere za promicanje sigurnosti) kad god je to moguće.
 • Njome se revidira područje primjene nekih pravila na način da su isključeni mali baloni na vrući zrak za jednu osobu, prilagođena ograničenja težine za jedrilice i dodani lagani zrakoplovi na električni pogon. Njome se uvode reforme za:
  • rješavanje pitanja rasta zračnog prometa,
  • povećanje sigurnosti,
  • smanjenje troškova, kašnjenja i utjecaja zračnog prometa na okoliš.
 • Članovi kabinske posade uključeni u komercijalni zračni prijevoz podliježu certifikaciji te bi im se trebala izdati potvrda. Europska komisija utvrdila je detaljna pravila i postupke za osposobljenost članova kabinske posade.
 • Uredbom su utvrđeni i bitni zahtjevi u pogledu sigurnih zemaljskih usluga, koje su sada uključene u područje primjene Uredbe, i uklonjen niz drugih nedostataka u pogledu sigurnosti.
 • Uvedeno je novo poglavlje o upravljanju sigurnosti zračnog prometa, kojime se uspostavlja Europski program za sigurnost zračnog prometa, koji obuhvaća cijeli sustav sigurnosti zračnog prometa.

Civilne bespilotne letjelice

 • Uredbom se uvode bitni zahtjevi za bespilotne letjelice. Pravila moraju odgovarati riziku pojedine operacije ili vrste operacije i u njima je navedeno da mora biti moguće sigurno kontrolirati bespilotnu letjelicu i sigurno njome manevrirati. Trebala bi biti projektirana tako da odgovara svojoj funkciji i planiranom tipu operacije i da su za nju projektno i u zadanim postavkama u obzir uzeta načela privatnosti i zaštite osobnih podataka. Trebala bi se omogućiti i identifikacija bespilotne letjelice te priroda i svrha rada.
 • Operator bespilotne letjelice trebao bi biti odgovoran za njezin rad i trebao bi imati odgovarajuće znanje i vještine za sigurno upravljanje bespilotnom letjelicom. Organizacije koje sudjeluju u projektiranju, proizvodnji, održavanju i operacijama bespilotnih letjelica te u povezanim uslugama i osposobljavanju za bespilotne zrakoplove moraju uspostaviti siguran sustav izvješćivanja o događajima.
 • Uredbom se utvrđuje prag za registraciju koji se primjenjuje na operatore bespilotnih letjelica: operatori moraju biti registrirani ako upravljaju bespilotnim letjelicama koje mogu prenijeti kinetičku energiju veću od 80 džula u slučaju udara s osobom. Taj se prag može izmijeniti u budućnosti bez dugotrajnih postupaka radi uzimanja u obzir razvojnih postignuća u ovome području.
 • Ovisno o vrsti i riziku aktivnosti, operativnim karakteristikama zrakoplova i karakteristikama područja letenja, certifikat se može zahtijevati za projektiranje, proizvodnju, održavanje i operacije te za osoblje, uključujući pilote koji upravljaju na daljinu.
 • U skladu s uredbom, Komisija je uz pomoć EASA-e izradila Provedbenu uredbu (EU) 2019/947 kojom se utvrđuju detaljna pravila za bespilotne letjelice i za rad bespilotnih letjelica (vidjeti sažetak).

Dozvola pilota koje izdaju zemlje koje nisu članice EU-a

 • Delegiranom uredbom (EU) 2020/723 uspostavljaju se postupci i, osobito, moguće priznavanje osposobljavanja koje može zatražiti pilot koji je dobio dozvolu pilota u zemlji koja nije članica EU-a i želi je konvertirati u dozvolu EU-a.
 • Uredbom se osigurava da se piloti i dalje osposobljavaju u pogledu stručnih područja specifičnih za zrakoplovstvo EU-a ili koja se ne zahtijevaju u zemljama koje nisu članice EU-a te da im se pritom zajamči da im nije potrebno prekomjerno ponovno osposobljavanje za aspekte koji su prethodno obuhvaćeni.
 • Uredba je prethodno bila dio Provedbene uredbe (EU) 1178/2011 (vidjeti sažetak), ali bilo ju je potrebno odvojiti u delegirani akt zbog zahtjeva Uredbe (EU) 2018/1139.

Zaštita okoliša

U pogledu buke i emisija zrakoplovi, osim bespilotnih zrakoplova, i njihovi motori, propeleri, dijelovi i neugrađena oprema moraju ispunjavati zahtjeve u vezi sa zaštitom okoliša sadržane u Prilogu 16. Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu od 1. siječnja 2021.

Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa

 • Uredbom se proširuje područje nadležnosti EASA-e kako bi se uključili aspekti zaštite povezane sa sigurnošću, kao što su kibersigurnost i zaštita okoliša.
 • Njome se uspostavlja mehanizam za udruživanje i dijeljenje zrakoplovnih inspektora i drugu tehničku pomoć za podršku državama članicama EU-a u zadaćama certificiranja, nadzora i provedbe.
 • Elektronička baza podataka koju je uspostavila EASA kako bi osigurala učinkovitu suradnju između EASA-e i relevantnih nacionalnih tijela uključuje podatke o preraspodjeli odgovornosti od jedne države članice na drugu ili na EASA-u u vezi s certificiranjem, nadzorom i provedbom, kao i mjera koje se odnose na letove iznad zona sukoba.

Rizici povezani sa sigurnošću informacija s potencijalnim učinkom na sigurnost zračnog prometa

 • Delegiranom uredbom (EU) 2022/1645, koja će se primjenjivati od 16. listopada 2025., utvrđuju se zahtjevi koje treba ispuniti kako bi se utvrdili rizici povezani sa sigurnošću informacija s potencijalnim učinkom na sigurnost zračnog prometa za organizacije te kako bi se tim rizicima upravljalo.
 • Ti zahtjevi obuhvaćaju širok raspon područja zračnog prometa i njihova sučelja jer je zrakoplovstvo iznimno međupovezan sustav sustava te se primjenjuju na sve organizacije koje su prema zakonodavstvu EU-a u području sigurnosti zračnog prometa, već dužne imati sustav upravljanja.
 • Obuhvaćene organizacije uključuju organizacije za proizvodnju i projektiranje, zračne prijevoznike, organizacije za održavanje, organizacije za upravljanje kontinuiranom plovidbenošću, organizacije za osposobljavanje, operatore uređaja za osposobljavanje koji simuliraju let, pružatelje usluga upravljanja zračnim prometom i usluga u zračnoj plovidbi, operatore aerodroma i pružatelje usluge upravljanja postupcima na stajanci*.

OTKAD SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 11. rujna 2018.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Usluga upravljanja postupcima na stajanci. Usluga reguliranja aktivnosti i kretanja zrakoplova i vozila na stajanci. Stajanka je područje aerodroma namijenjeno za smještaj zrakoplova u svrhu ukrcaja i iskrcaja putnika, prtljage, pošte ili tereta, punjenja goriva, parkiranja ili održavanja.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2018. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa i izmjeni uredbi (EZ) br. 2111/2005, (EZ) br. 1008/2008, (EU) br. 996/2010, (EU) br. 376/2014 i direktiva 2014/30/EU i 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 552/2004 i (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3922/91 (SL L 212, 22.8.2018., str. 1.–122.).

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EU) 2018/1139 uključene su u izvorni dokument. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1645 od 14. srpnja 2022. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za upravljanje rizicima za informacijsku sigurnost koji bi mogli utjecati na sigurnost zračnog prometa za organizacije obuhvaćene uredbama Komisije (EU) br. 748/2012 i (EU) br. 139/2014 i o izmjeni uredbi Komisije (EU) br. 748/2012 i (EU) br. 139/2014 (SL L 248, 26.9.2022., str. 18.–31.).

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/723 оd 4. ožujka 2020. o utvrđivanju detaljnih pravila u pogledu priznavanja certifikata pilota izdanih u trećim zemljama i o izmjeni Uredbe (EU) br. 1178/2011 (SL L 170, 2.6.2020., str. 1.–8.).

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/947 od 24. svibnja 2019. o pravilima i postupcima za rad bespilotnih zrakoplova (SL L 152, 11.6.2019., str. 45.–71.).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba Komisije (EU) br. 1321/2014 оd 26. studenoga 2014. o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o odobravanju organizacija i osoblja uključenih u te poslove (SL L 362, 17.12.2014., str. 1.–194.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Direktiva 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica o stavljanju na raspolaganje radijske opreme na tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/5/EZ (SL L 153, 22.5.2014., str. 62.–106.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu, o izmjeni Uredbe (EU) br. 996/2010 Europskog parlamenta i Vijeća i stavljaju izvan snage Direktive 2003/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i uredbi Komisije (EZ) br. 1321/2007 i (EZ) br. 1330/2007 (SL L 122, 24.4.2014., str. 18.–43.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Direktiva 2014/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na elektromagnetsku kompatibilnost (preinačena) (SL L 96, 29.3.2014., str. 79.–106.).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba Komisije (EU) br. 748/2012 od 3. kolovoza 2012. o utvrđivanju provedbenih pravila za certifikaciju plovidbenosti i ekološku certifikaciju zrakoplova i s njima povezanih proizvoda, dijelova i uređaja te za certifikaciju projektnih i proizvodnih organizacija (SL L 224, 21.8.2012., str. 1.–85.).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) br. 996/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o istragama i sprečavanju nesreća i nezgoda u civilnom zrakoplovstvu i stavljanju izvan snage Direktive 94/56/EZ (SL L 295, 12.11.2010., str. 35.–50.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. rujna 2008. o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici (preinaka) (SL L 293, 31.10.2008., str. 3.–20.).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EZ) br. 2111/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2005. o uspostavi liste Zajednice koji sadrži zračne prijevoznike na koje se primjenjuje zabrana letenja unutar Zajednice, o informiranju putnika u zračnom prometu o identitetu zračnog prijevoznika koji obavlja let i stavljanju izvan snage članka 9. Direktive 2004/36/EZ (SL L 344, 27.12.2005., str. 15.–22.).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 18.10.2022

Top