EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Pametne granice: sustav ulaska/izlaska Europske unije

 

SAŽETAK DOKUMENATA:

Uredba (EU) 2017/2226 o uspostavi sustava ulaska/izlaska za registraciju podataka o ulasku i izlasku radi registracije podataka o državljanima zemalja izvan EU-a koji prelaze vanjske granice EU-a

Uredba (EU) 2017/2225 o izmjeni Zakonika o schengenskim granicama u pogledu korištenja sustavom ulaska/izlaska

ČEMU SLUŽE OVE UREDBE?

Cilj je Uredbe (EU) 2017/2226 unapređenje djelotvornosti i učinkovitosti nadzora na vanjskim granicama schengenskog prostora stvaranjem centraliziranog sustava ulaska/izlaska (EES) za državljane zemalja izvan Europske unije (EU) koji prelaze vanjske granice EU-a radi kratkotrajnog boravka.

EES će biti automatizirani IT sustav za registriranje ulazaka i izlazaka putnika iz zemalja izvan EU-a na vanjskim granicama. Primjenjivat će se na osobe kojima je potrebna viza za kratkotrajni boravak i na one koji dolaze iz zemalja izvan EU-a izuzetih od obveze posjedovanja vize.

EES će zamijeniti trenutačni sustav ručnog otiskivanja pečata koji je dugotrajan, a ni ne pruža pouzdane podatke o graničnim prijelazima niti otkriva osobe koje su prekoračile trajanje dopuštenog boravka. Također će pomoći u borbi protiv terorizma i teških kaznenih djela.

Uredbom (EU) 2017/2226 izmjenjuje se i dopunjuje nekoliko prava EU-a:

Izmjena Zakonika o schengenskm granicama u pogledu upotrebe EES-a zaseban je zakonodavni akt, Uredba (EU) 2017/2225.

KLJUČNE TOČKE

Predmet

Uredbom (EU) 2017/2226 uspostavlja se EES, zajednički elektronički sustav koji:

 • bilježi i pohranjuje informacije o datumu, vremenu i mjestu ulaska i izlaska državljana zemalja izvan EU-a koji prelaze granice EU-a;
 • automatski izračunava trajanje dopuštenog boravka tih državljana zemalja izvan EU-a i izdaje upozorenja državama članicama EU-a o isteku razdoblja dopuštenog boravka.

Sustav zamjenjuje obvezu otiskivanja pečata u putovnice državljana zemalja izvan EU-a koja se primjenjuje na sve države članice.

Područje primjene

EES:

 • primjenjuje se na putnike koji prelaze vanjske granice schengenskog prostora i koji podliježu obvezi posjedovanja vize, uključujući one koji su izuzeti od obveze posjedovanja vize i kojima je dopušten kratkotrajni boravak do najviše 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana;
 • također će bilježiti podatke o državljanima zemalja izvan EU-a kojima je odbijen ulazak radi kratkotrajnog boravka;
 • upotrebljavat će se na vanjskim granicama država članica koje schengensku pravnu stečevinu primjenjuju u cijelosti i na granicama država članica koje schengensku pravnu stečevinu još ne primjenjuju u cijelosti u trenutku početka upotrebe sustava, ali za koje je već uspješno završena provjera u skladu s postupkom schengenske evaluacije kojima je dodijeljen pasivni pristup viznom informacijskom sustavu i potpun pristup Schengenskom informacijskom sustavu.

Pohrana i dostupnost podataka

EES će pohranjivati podatke o identitetu, putnim ispravama i biometrijske podatke.

Ti podaci:

 • čuvat će se tri godine za one putnike poštuju pravila o kratkotrajnom boravku i pet godina za one koji prekorače trajanje svojeg dopuštenog boravka;
 • dostupni su graničnim tijelima, tijelima koja izdaju vize i onima odgovornima za nadzor zadovoljava li osoba koja nije državljanka države članice EU-a uvjete ulaska ili boravišta.

Da bi se spriječila, otkrila ili istraživala kaznena djela terorizma ili druga teška kaznena djela, imenovana tijela kaznenog progona i Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) mogu zatražiti ostvarivanje uvida u podatke EES-a.

Tehnički ustroj

EES se sastoji od:

 • središnjeg sustava koji će upravljati računalnom središnjom bazom podataka s biometrijskim i alfanumeričkim podacima (kombinacija slova i brojeva);
 • nacionalnog jedinstvenog sučelja u svakoj zemlji sudionici;
 • sigurnog komunikacijskog kanala između središnjeg sustava EES-a i središnjeg viznog informacijskog sustava;
 • sigurne i šifrirane komunikacijske infrastrukture između središnjeg sustava EES-a i nacionalnih jedinstvenih sučelja (identična sučelja za sve države članice povezuju njihove infrastrukture na granicama sa središnjim sustavom EES-a);
 • repozitorija podataka za dobivanje izvješća koja se mogu prilagoditi i statističkih podataka;
 • mrežne usluge kojom se državljanima zemalja izvan EU-a omogućuje da provjere svoje preostalo trajanje dopuštenog boravka.

eu-LISA je odgovorna za razvoj sustava i upravljanje njime, uključujući prilagođavanje VIS-a kako bi se osigurala interoperabilnost između središnjih sustava EES-a i VIS-a.

Izmjena Zakonika o schengenskim granicama

Uredbom (EU) 2017/2225 izmjenjuje se Zakonik o schengenskim granicama u pogledu korištenja EES-om na vanjskim granicama EU-a kako slijedi:

 • ulazak/izlazak građana zemalja izvan EU-a bilježi se izravno u u EES;
 • ako je to izričito predviđeno njezinim nacionalnim pravom, država članica može nastaviti otiskivati pečat u putne isprave državljana zemalja izvan EU-a koji su nositelji boravišne dozvole ili vize za dugotrajni boravak koju je izdala ta država članica.
 • državljani zemalja izvan EU-a moraju pružiti biometrijske podatke za otvaranje osobnog dosjea u EES-u ili za provođenje graničnih kontrola;
 • provjereni su identitet i državljanstvo državljana zemalja izvan EU-a te vjerodostojnost i valjanost njihove putne isprave za prelazak granice;
 • države članice mogu dobrovoljno uspostaviti nacionalne programe olakšica za državljane zemalja izvan EU-a koji su prošli prethodnu provjeru;
 • države članice mogu odlučiti hoće li i u kojoj mjeri primjenjivati tehnologije kao što su samoposlužni sustavi za državljane zemalja izvan EU-a radi prethodnog unosa ili ažuriranja podataka u EES-u, e-vratima i sustavima automatizirane granične kontrole sve dok se ne osigura prikladna razina sigurnosti, da se njihova upotreba nadzire te da službenici graničnog nadzora imaju pristup rezultatu tih graničnih kontrola.

Provedbeni akti

Europska komisija donijela je niz akata o provedbi Uredbe (EU) 2017/2226:

 • Odluka (EU) 2018/1547 – specifikacije za povezivanje središnjih pristupnih točaka sa EES-om i za tehničko rješenje kojim se državama članicama olakšava prikupljanje podataka za sastavljanje statističkih podataka o pristupu podacima iz EES-a za potrebe izvršavanja zakonodavstva;
 • Odluka (EU) 2018/1548 – pravila za uspostavu popisa osoba identificiranih u EES-u kao osoba koje su prekoračile trajanje dopuštenog boravka i postupka za stavljanje tog popisa na raspolaganje državama članicama;
 • Odluka (EU) 2019/326 – mjere za unos podataka u EES;
 • Odluka (EU) 2019/327 – mjere za pristup podacima u EES-u;
 • Odluka (EU) 2019/328 – mjere za vođenje evidencije i pristup evidenciji u EES-u;
 • Odluka (EU) 2019/329 – specifikacija za kvalitetu, razlučivost te upotrebu otisaka prstiju i prikaza lica za biometrijsku provjeru i identifikaciju u EES-u;
 • Odluka (EU) 2022/1337 – predložak za pružanje informacija državljanima zemalja izvan EU-a o obradi osobnih podataka u EES-u;
 • Odluka (EU) 2022/1409 – uvjeti rada mrežne usluge iz Uredbe (EU) 2017/2226 te njezin razvoj i tehnička provedba.

OTKAD SE UREDBE PRIMJENJUJU?

Uredba (EU) 2017/2226 primjenjuje se od 29. prosinca 2017., uz iznimku pravila o datumu početka rada o kojem mora odlučiti Europska komisija. Od tog datuma primjenjivat će se Uredba (EU) 2017/2225.

POZADINA

EES EU-a prioritetna je inicijativa za modernizaciju upravljanja vanjskim granicama EU-a te za pomaganje u borbi protiv terorizma i teških kaznenih djela, uz ostale važne dokumente o upravljanju granicama i sigurnosti na granicama.

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2017/2226 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2017. o uspostavi sustava ulaska/izlaska (EES) za registraciju podataka o ulasku i izlasku te podataka o odbijanju ulaska za državljane trećih zemalja koji prelaze vanjske granice država članica i određivanju uvjeta za pristup EES-u za potrebe izvršavanja zakonodavstva te o izmjeni Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma i uredbi (EZ) br. 767/2008 i (EU) br. 1077/2011 (SL L 327, 9.12.2017., str. 20.–82.).

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EU) 2017/2226 uključene su u izvorni dokument. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

Uredba (EU) 2017/2225 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2017. o izmjeni Uredbe (EU) 2016/399 u pogledu korištenja sustavom ulaska/izlaska (SL L 327, 9.12.2017., str. 1.–19.).

VEZANI DOKUMENTI

Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/1409 od 18. kolovoza 2022. o detaljnim pravilima o uvjetima rada mrežne usluge i pravilima o zaštiti podataka i sigurnosti primjenjivima na mrežnu uslugu te o mjerama za razvoj i tehničku provedbu mrežne usluge te o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) 2021/1224 (SL L 216, 19.8.2022., str. 3.–19.).

Provedbena odluka Komisije (EU) 2022/1337 od 28. srpnja 2022. o utvrđivanju predloška za pružanje informacija državljanima trećih zemalja o obradi osobnih podataka u sustavu ulaska/izlaska (SL L 201, 1.8.2022., str. 48.–53.).

Uredba (EU) 2019/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a u području granica i viza i izmjeni uredaba (EZ) br. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 i (EU) 2018/1861 Europskog parlamenta i Vijeća te odluka Vijeća 2004/512/EZ i 2008/633/PUP (SL L 135, 22.5.2019., str. 27.–84.).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Provedena odluka Komisije (EU) 2019/326 od 25. veljače 2019. o utvrđivanju mjera za unos podataka u sustav ulaska/izlaska (EES) (SL L 57, 26.2.2019., str. 5.–9.).

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/327 od 25. veljače 2019. o utvrđivanju mjera za pristup podacima u sustavu ulaska/izlaska (EES) (SL L 57, 26.2.2019, str. 10.–13.).

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/328 od 25. veljače 2019. o utvrđivanju mjera za vođenje evidencije i pristup evidenciji u sustavu ulaska/izlaska (EES) (SL L 57, 26.2.2019., str. 14.–17.).

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/329 od 25. veljače 2019. o utvrđivanju specifikacija za kvalitetu, razlučivost te upotrebu otisaka prstiju i prikaza lica za biometrijsku provjeru i identifikaciju u sustavu ulaska/izlaska (EES) (SL L 57, 26.2.2019, str. 18.–28.)

Uredba (EU) 2018/1726 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. studenoga 2018. o Agenciji Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1987/2006 i Odluke Vijeća 2007/533/PUP i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1077/2011 (SL L 295, 21.11.2018., str. 99.–137.).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Provedbena odluka Komisije (EU) 2018/1547 od 15. listopada 2018. o utvrđivanju specifikacija za povezivanje središnjih pristupnih točaka sa sustavom ulaska/izlaska (EES) i za tehničko rješenje kojim se državama članicama olakšava prikupljanje podataka za potrebe sastavljanja statističkih podataka o pristupu podacima iz EES-a za potrebe izvršavanja zakonodavstva (SL L 259, 16.10.2018., str. 35.–38.).

Provedbena odluka Komisije (EU) 2018/1548 od 15. listopada 2018. o utvrđivanju mjera za uspostavu popisa osoba identificiranih u sustavu ulaska/izlaska (EES) kao osoba koje su prekoračile trajanje dopuštenog boravka i postupka za stavljanje tog popisa na raspolaganje državama članicama (SL L 259, 16.10.2018., str. 39.–42.).

Uredba (EU) 2018/1240 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. rujna 2018. o uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS) i izmjeni uredaba (EU) br. 1077/2011, (EU) br. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 i (EU) 2017/2226 (SL L 236, 19.9.2018., str. 1.–71.).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama) (kodificirani tekst) (SL L 77, 23.3.2016., str. 1.–52.).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EZ) br. 767/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o viznom informacijskom sustavu (VIS) i razmjeni podataka među državama članicama o vizama za kratkotrajni boravak (Uredba o VIS-u) (SL L 218, 13.8.2008., str. 60.–81.).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Konvencija o provedbi Schengenskog sporazuma od 14. lipnja 1985. između vlada država Gospodarske unije Beneluksa, Savezne Republike Njemačke i Francuske Republike o postupnom ukidanju kontrola na zajedničkim granicama (SL L 239, 22.9.2000., str. 19.–62.).

Posljednje ažuriranje 31.08.2022

Top