EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Izvršavanje pravila EU-a za poljoprivredno-prehrambeni lanac

Izvršavanje pravila EU-a za poljoprivredno-prehrambeni lanac

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) 2017/625 – službene kontrole u poljoprivredno-prehrambenom lancu

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

 • Uredbom se utvrđuju zajednička pravila za službene kontrole EU-a kako bi se osigurala ispravna primjena i provedba zakonodavstva u pogledu poljoprivredno-prehrambenog lanca za zaštitu zdravlja ljudi, zdravlja i dobrobiti životinja te zdravlja bilja.
 • Uredbom se uvodi bolje ujednačeni i koherentniji pristup službenim kontrolama i mjerama izvršavanja u poljoprivredno-prehrambenom lancu te se osnažuje načelo kontrola utemeljenih na riziku.

KLJUČNE TOČKE

Poljoprivredno-prehrambeni lanac

Uredba uključuje pravila o službenim kontrolama koje se provode u svim poslovima u vezi s hranom i hranom za životinje, od primarnih proizvođača do trgovaca na malo i dobavljača, ali i uzgajivača te trgovaca.

Područje primjene

 • Uredbom su obuhvaćene službene kontrole koje provode nacionalna tijela za provedbu zakonodavstva kako bi se verificirala usklađenost s pravilima o:
  • hrani i sigurnosti hrane, cjelovitosti i zdravstvenoj ispravnosti hrane tijekom proizvodnje, prerade i distribucije;
  • namjernom uvođenju genetski modificiranih organizama u okoliš radi proizvodnje hrane i hrane za životinje;
  • hrani za životinje i sigurnosti hrane za životinje tijekom proizvodnje, prerade, distribucije i upotrebe;
  • zdravlju i dobrobiti životinja;
  • ekološkoj proizvodnji i označivanju.
 • Uredbom se također obuhvaćaju uvozi određenih životinja i robe:
  • s područja izvan EU-a koji podliježu provjerama na graničnim kontrolnim postajama;
  • roba koja se prodaje putem interneta.

Sustav utemeljen na riziku

 • Njome se uspostavlja sustav kontrole utemeljen na riziku kako bi nacionalna provedbena tijela provodila službene kontrole tamo gdje su one najpotrebnije.
 • Općenito, da bi se osigurala njihova djelotvornost, te kontrole neće biti najavljene.

Dobrobit životinja

 • Službene kontrole primjenjuju se na propise o dobrobiti životinja, uključujući tijekom prijevoza, klanja i uzgoja.
 • Europska komisija može usvojiti zakonodavstvo da bi prilagodila pravila službenih kontrola kako bi se zadovoljile posebne potrebe u pogledu dobrobiti životinja.
 • Postojat će referentni centri EU-a za dobrobit životinja čija je namjena:
  • pomoći zemljama EU-a s njihovim službenim kontrolama
   • provođenjem znanstvenih i tehničkih studija;
   • provođenjem programa osposobljavanja; i
   • širenjem rezultata istraživanja i informacija o tehničkim inovacijama;
  • pružanjem znanstvenog i tehničkog stručnog znanja o metodama za procjenu i unaprjeđenje dobrobiti životinja.

Suradnja među zemljama EU-a

 • Pojašnjava i jača pravila o suradnji i administrativnoj pomoći među zemljama EU-a.
 • Od zemalja EU-a zahtijeva da osiguraju razmjenu informacija između nacionalnih tijela i tijela za izvršavanje zakona, javnih tužitelja i pravosudnih tijela o mogućim slučajevima neusklađenosti.
 • Integrirani sustav upravljanja za službene kontrole objedinjuje sve postojeće (i buduće) računalne sustave kojima upravlja Komisija.

Transparentnost

Nacionalna tijela moraju objavljivati godišnja izvješća.

Financiranje

Pravila za izračunavanje naknada za službene kontrole osigurat će da zemlje EU-a primjereno financiraju svoj sustav kontrole te da naknade ne prelaze trošak provođenja službenih kontrola.

Privremene mjere zbog bolesti COVID-19

 • Nakon izbijanja bolesti COVID-19 mnoge zemlje EU-a uvele su znatna ograničenja kretanja za svoje stanovništvo kako bi zaštitile zdravlje ljudi. Komisija je stoga donijela provedbeni akt, Uredbu (EU) 2020/466, u kojoj se uvode privremene mjere potrebne za obuzdavanje raširenih rizika za zdravlje ljudi, životinja i bilja te dobrobit životinja koji nastaju zbog nedovoljne sposobnosti zemalja da rasporede odgovarajuće osoblje za službene kontrole i druge službene aktivnosti. Takve aktivnosti uključuju kliničke preglede životinja, ispitivanje uzoraka i potpisivanje i izdavanje izvornika službenih certifikata i službenih potvrda u papirnatom obliku.
 • Zemlje EU-a trebale bi u najkraćem mogućem roku poduzeti sve potrebne radnje za uklanjanje ozbiljnih poremećaja u svojim sustavima kontrole. Uredba se primjenjuje do 1. lipnja 2020.

OTKAD SE PRIMJENJUJE OVA UREDBA?

Većina članaka uredbe, kao što su članci o području primjene, definicijama, pravilima za nadležna tijela, financiranju službenih kontrola i provedbenim mjerama nadležnih tijela, primjenjuje se od 14. prosinca 2019.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) 2017/625 Europskog Parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) (SL L 95, 7.4.2017., str. 1.–142.)

Naknadne izmjene Uredbe (EU) 2017/625 uključene su u izvorni dokument. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/466 od 30. ožujka 2020. o privremenim mjerama za obuzdavanje rizika za zdravlje ljudi, životinja i bilja te dobrobit životinja tijekom određenih ozbiljnih poremećaja u sustavima kontrola država članica zbog bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) (SL L 98, 31.3.2020., str. 30.–33.)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1014 od 12. lipnja 2019. o utvrđivanju detaljnih pravila o minimalnim zahtjevima za granične kontrolne postaje, uključujući inspekcijske centre, i za format, kategorije i pokrate koje se upotrebljavaju za popisivanje graničnih kontrolnih postaja i kontrolnih točaka (SL L 165, 21.6.2019., str. 10.–22.)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1012 od 12. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća odstupanjem od pravila o određivanju kontrolnih postaja i od minimalnih zahtjeva za granične kontrolne postaje (SL L 165, 21.6.2019., str. 4.–7.)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1081 od 8. ožujka 2019. o utvrđivanju pravila o posebnim zahtjevima za osposobljavanje osoblja radi obavljanja fizičkih provjera na graničnim kontrolnim postajama (SL L 171, 26.6.2019., str. 1.–4.)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/626 оd 5. ožujka 2019. o popisima trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Europsku uniju određenih životinja i robe namijenjenih prehrani ljudi i o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2016/759 u pogledu tih popisa (SL L 131, 17.5.2019., str. 31.–50.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/624 оd 8. veljače 2019. o posebnim pravilima za provedbu službenih kontrola proizvodnje mesa te za proizvodna područja i područja za ponovno polaganje živih školjkaša u skladu s Uredbom (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 131, 17.5.2019., str. 1.–17.)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/631 od 7. veljače 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća uspostavom referentnih laboratorija Europske unije za organizme štetne za bilje (SL L 105, 25.4.2018., str. 1.–2.)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/329 od 5. ožujka 2018. o određivanju referentnog centra Europske unije za dobrobit životinja (SL L 63, 6.3.2018., str. 13.–14.)

Uredba (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”) (SL L 84, 31.3.2016., str. 1.–208.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) br. 652/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o utvrđivanju odredaba za upravljanje rashodima koji se odnose na prehrambeni lanac, zdravlje i dobrobit životinja te na biljno zdravstvo i biljni reprodukcijski materijal, o izmjeni direktiva Vijeća 98/56/EZ, 2000/29/EZ i 2008/90/EZ, uredbi (EZ) br. 178/2002, (EZ) br. 882/2004 i (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage odluka Vijeća 66/399/EEZ, 76/894/EEZ i 2009/470/EZ (SL L 189, 27.6.2014., str. 1.–32.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L 343, 14.12.2012., str. 1.–29.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (SL L 309, 24.11.2009., str. 1.–50.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1774/2002 (Uredba o nusproizvodima životinjskog podrijetla) (SL L 300, 14.11.2009., str. 1.–33.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba Vijeća (EZ) br. 1099/2009 od 24. rujna 2009. o zaštiti životinja u trenutku usmrćivanja (SL L 303, 18.11.2009., str. 1.–30.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Direktiva Vijeća 2008/120/EZ od 18. prosinca 2008. o utvrđivanju minimalnih uvjeta za zaštitu svinja (Kodificirana verzija) (SL L 47, 18.2.2009., str. 5.–13.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Direktiva Vijeća 2008/119/EZ od 18. prosinca 2008. o utvrđivanju minimalnih uvjeta zaštite teladi (Pročišćena verzija) (SL L 10, 15.1.2009., str. 7.–13.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Direktiva Vijeća 2007/43/EZ od 28. lipnja 2007. o utvrđivanju minimalnih pravila za zaštitu pilića koji se uzgajaju za proizvodnju mesa (SL L 182, 12.7.2007., str. 19.–28.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ (SL L 70, 16.3.2005., str. 1.–16.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba Vijeća (EZ) br. 1/2005 od 22. prosinca 2004. o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka i o izmjeni direktiva 64/432/EEZ i 93/119/EZ i Uredbe (EZ) br. 1255/97 (SL L 3, 5.1.2005., str. 1.–44.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Direktiva Vijeća 1999/74/EZ od 19. srpnja 1999. o minimalnim uvjetima za zaštitu kokoši nesilica (SL L 203, 3.8.1999., str. 53.–57.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Direktiva Vijeća 98/58/EZ od 20. srpnja 1998. o zaštiti životinja koje se drže u svrhu proizvodnje (SL L 221, 8.8.1998., str. 23.–27.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 05.05.2020

Top