EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Program za politiku radiofrekvencijskog spektra

Program za politiku radiofrekvencijskog spektra

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Odluka br. 243/2012/EU o uspostavljanju višegodišnjeg programa za politiku radiofrekvencijskog spektra

ČEMU SLUŽI OVA ODLUKA?

Njome se utvrđuje politika radiofrekvencijskog spektra* u cijelom EU-u za pomoć u strateškom planiranju u upotrebi spektra za sve politike EU-a koje se odnose na unutarnje tržište, uključujući elektroničke komunikacije, bežične širokopojasne brzine, pokretnu komunikaciju i internet stvari (IoT), promet, energetsku i audiovizualnu politiku.

KLJUČNE TOČKE

 • Politika uspostavlja popis uporabe postojećeg spektra, program politike radiofrekvencijskog spektra (RSPP) i stvara plan za budućnost. Ne bavi se pitanjima spektra u područjima politike kao što su civilna zaštita, sigurnost i obrana i ne utječe na prava zemalja EU-a na uporabu spektra za vlastita sigurnosna pitanja.
 • Zemlje EU-a moraju surađivati radi dosljedne primjene ciljeva politike EU-a, koji su sljedeći:
  • promicanje inovacije i ulaganja kroz veću fleksibilnost uporabe spektra i učinkovito upravljanje spektrom radi udovoljavanja sve većoj potražnji koja odražava njegovu društvenu, kulturnu i gospodarsku važnost;
  • dodjela spektra radi potpore ciljevima EU-a i sve veće uporabe bežičnih podataka, uz oslobađanje dodatnog spektra da bi EU preuzeo vodeći položaj u širokopojasnim i novim tehnologijama;
  • promicanje prelaska potrošača na digitalnu tehnologiju i doprinosa digitalnoj agendi za Europu, prema kojoj svi građani EU-a imaju najveću moguću brzinu širokopojasnih usluga;
  • promicanje prijenosa ili najma prava na spektar i dijeljenje infrastrukture, izbjegavanje koncentracije prava štetnih za tržišno natjecanje i olakšavanje općih, a ne pojedinačnih odobrenja spektra;
  • izbjegavanje štetnih smetnji kroz učinkovitu uporabu spektra i povećanje otpornosti uređaja na smetnje, kao i smanjenje ugljičnog otiska unaprjeđivanjem energetske učinkovitosti.
 • Mora se osigurati dovoljno raspoloživog spektra radi pokrivanja i kapaciteta da bi EU do 2020. imao najveće bežične širokopojasne brzine na svijetu, ne manje od 30 Mbps za sve građane. Osobito bi ovo moglo uključivati:
  • brzo oslobađanje dodatnih frekvencijskih pojaseva;
  • uporabu pojasa od 800 MHz na cijelom području EU-a;
  • uporabu satelita ili malih ćelija radi omogućavanja pristupa internetu.
 • Zemlje EU-a moraju također osigurati raspoloživost radijskih frekvencija radi inovativnog audiovizualnog satelitskog i zemaljskog emitiranja, kad postoji jasna potreba i zaštititi sljedeće posebne potrebe spektra:
 • Odlukom 2007/344 osigurava se usklađena transparentnost uporabe radiofrekvenijskog spektra u EU-u putem zajedničke informacijske točke nazvane EFIS.

OTKADA SE OVA ODLUKA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 10. travnja 2012.

POZADINA

Direktiva (EU) 2018/1972 kojom se uspostavlja Europski zakonik elektroničkih komunikacija uvodi pravila o koordinaciji radiofrekvencijskog spektra između zemalja EU-a i usklađuje pravila njihova upravljanja. Uključuje posebna pravila kojima se olakšava ulazak novih igrača na tržište i zajedničku uporabu radiofrekvencijskog spektra. Direktivom se stavljaju izvan snage direktive 2002/20/EZ i 2002/21/EZ od 20. prosinca 2020.

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Radiofrekvencijski spektar: u elektromagnetskom zračenju, područje frekvencija od 3 Hz i 3000 GHz koje odgovara radiju. Frekvencije nose Wi-Fi i pokretne telefonske signale, a važne su u prijevozu, emitiranju, javnoj sigurnosti i sigurnosnoj komunikaciji.
Prepoznavanje putem radijskih frekvencija (RFID): tehnologija koja koristi radijskofrekvencijska magnetska polja kako bi prepoznala objekte koji nose oznake onda kada se približe čitatelju. Oznake općenito sadržavaju elektronički čip s antenom kako bi prenijele informacije čitatelju (bazna stanica ili općenitije, čitatelj).

GLAVNI DOKUMENT

Odluka br. 243/2012/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. o uspostavljanju višegodišnjeg programa za politiku radiofrekvencijskog spektra (SL L 81, 21.3.2012., str. 7.–17.)

VEZANI DOKUMENTI

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/785 оd 14. svibnja 2019. o usklađivanju radiofrekvencijskog spektra za opremu s ultraširokopojasnom tehnologijom u Uniji i stavljanju izvan snage Odluke 2007/131/EZ (SL L 127, 16.5.2019., str. 23.–33.)

Direktiva (EU) 2018/1972 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija (preinaka) (SL L 321, 17.12.2018., str. 36.–214.)

Odluka (EU) 2017/899 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o uporabi frekvencijskog pojasa 470-790 MHz u Uniji (SL L 138, 25.5.2017., str. 131.–137.)

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/687 od 28. travnja 2016. o usklađivanju frekvencijskog pojasa 694–790 MHz za zemaljske sustave koji se upotrebljavaju za pružanje usluga bežičnih širokopojasnih elektroničkih komunikacija i fleksibilnu nacionalnu upotrebu u Uniji (SL L 118, 4.5.2016., str. 4.–15.)

Provedbena Odluka Komisije (EU) 2016/339 od 8. ožujka 2016. o usklađivanju frekvencijskog pojasa 2 010–2 025 MHz za prijenosne i mobilne bežične videoveze te bežične kamere koje se upotrebljavaju za proizvodnju programa i posebne događaje (SL L 63, 10.3.2016., str. 5.–8.)

Provedbena Odluka Komisije (EU) 2015/750 od 8. svibnja 2015. o usklađivanju frekvencijskog pojasa 1 452–1 492 MHz za zemaljske sustave kojima se pružaju usluge elektroničkih komunikacija u Uniji (SL L 119, 12.5.2015., str. 27.–31.)

Naknadne izmjene Odluke (EU) 2015/750 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

Provedbena Odluka Komisije 2014/641/EU od 1. rujna 2014. o usklađenim tehničkim uvjetima uporabe radiofrekvencijskog spektra za bežičnu audioopremu za proizvodnju programa pri prijenosu posebnih događaja u Uniji (SL L 263, 3.9.2014., str. 29.–34.)

Provedbena odluka Komisije 2014/276/EU od 2. svibnja 2014. o izmjeni Odluke 2008/411/EZ o usklađivanju frekvencijskog pojasa 3 400 – 3 800 za zemaljske sustave koji pružaju usluge elektroničkih komunikacija u Zajednici (SL L 139, 14.5.2014., str. 18.–25.)

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Programa za politiku radiofrekvencijskog spektra (COM(2014) 228 final, 22.4.2014.)

Provedbena odluka Komisije 2013/752/EU od 11. prosinca 2013. o izmjeni Odluke 2006/771/EZ o usklađivanju radijskog spektra za uporabu uređaja malog dometa i ukidanju Odluke 2005/928/EZ (SL L 334, 13.12.2013., str. 17.–36.)

Provedbena odluka Komisije 2013/654/EU od 12. studenoga 2013. o izmjeni Odluke 2008/294/EZ radi uvrštavanja dodatne pristupne tehnologije i frekvencijskih pojasa za usluge mobilne komunikacije u zrakoplovima (MCA usluge) (SL L 303, 14.11.2013., str. 48.–51.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Provedbena Odluka Komisije 2013/195/EU od 23. travnja 2013. o određivanju praktičnih rješenja, jedinstvenih oblika i metodologije u vezi s popisom radiofrekvencijskog spektra uspostavljenog Odlukom br. 243/2012/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju višegodišnjeg programa za politiku radiofrekvencijskog spektra (SL L 113, 25.4.2013., str. 18.–21.)

Provedbena Odluka Komisije 2012/688/EU od 5. studenoga 2012. o usklađivanju frekvencijskih pojaseva 1 920–1 980 MHz i 2 110–2 170 MHz za zemaljske sustave koji mogu pružati elektroničke komunikacijske usluge u Uniji (SL L 307, 7.11.2012., str. 84.–88.)

Odluka Komisije 2007/344/EZ od 16. svibnja 2007. o usklađenoj dostupnosti informacija u vezi s uporabom spektra u Zajednici (SL L 129, 17.5.2007., str. 67.–70.)

Posljednje ažuriranje 29.01.2020

Top