Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Priprema temelja za ultrabrze širokopojasne usluge do 2020.

Go to the summaries’ table of contents

Priprema temelja za ultrabrze širokopojasne usluge do 2020.

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Odluka br. 243/2012/EU o uspostavljanju višegodišnjeg programa za politiku radiofrekvencijskog spektra.

KOJI JE CILJ OVE ODLUKE?

Uspostavlja politiku radiofrekvencijskog* spektra na području cijele Europske unije (EU) radi pomoći pri strateškom planiranju u elektroničkim komunikacijama, uključujući bežične širokopojasne usluge, pokretnu komunikaciju i internet stvari (IoT), osiguravajući i široki pojas za druge prioritetne usluge (kao što su policijska služba, vojska i hitna služba).

KLJUČNE TOČKE

Politika uspostavlja popis uporabe postojećeg spektra, program politike radiofrekvencijskog spektra (RSPP) i stvara plan za budućnost. Ne bavi se pitanjima spektra u područjima politike kao što su civilna zaštita, sigurnost i obrana i ne utječe na prava zemalja EU-a na uporabu spektra za vlastita sigurnosna pitanja.

Zemlje EU-a moraju surađivati radi dosljedne primjene ciljeva politike EU-a,a koji su sljedeći :

  • promicanje inovacije i ulaganja kroz veću fleksibilnost uporabe spektra i učinkovito upravljanje spektrom radi udovoljavanja sve većoj potražnji koja odražava njegovu društvenu, kulturnu i gospodarsku važnost;
  • dodjela spektra radi potpore ciljevima EU-a i sve veće uporabe bežičnih podataka, uz oslobađanje dodatnog spektra da bi EU preuzeo vodeći položaj u širokopojasnim i novim tehnologijama;
  • promicanje prelaska potrošača na digitalnu tehnologiju i doprinosa digitalnoj agendi za Europu, prema kojoj svi građani EU-a imaju najveću moguću brzinu širokopojasnih usluga;
  • promicanje prijenosa ili najma prava na spektar i dijeljenje infrastrukture, izbjegavanje koncentracije prava štetnih za tržišno natjecanje i olakšavanje općih, a ne pojedinačnih odobrenja spektra;
  • izbjegavanje štetnih smetnji kroz učinkovitu uporabu spektra i povećanje otpornosti uređaja na smetnje, kao i smanjenje ugljičnog otiska unaprjeđivanjem energetske učinkovitosti.

Mora se osigurati dovoljno raspoloživog spektra radi pokrivanja i kapaciteta da bi EU do 2020. imao najveće bežične širokopojasne brzine na svijetu, ne manje od 30 Mbps za sve građane. Osobito bi ovo moglo uključivati:

  • brzo oslobađanje dodatnih frekvencijskih pojaseva;
  • uporabu pojasa od 800 MHz na cijelom području EU-a;
  • uporabu satelita ili malih ćelija radi omogućavanja pristupa internetu.

Zemlje EU-a moraju također osigurati raspoloživost radijskih frekvencija radi inovativnog audiovizualnog satelitskog i zemaljskog emitiranja, kad postoji jasna potreba i zaštititi sljedeće posebne potrebe spektra:

OTKAD SE ODLUKA PRIMJENJUJE?

Odluka se primjenjuje od 10. travnja 2012.

POZADINA

Za više informacija pogledajte:

* KLJUČNI POJMOVI

Radiofrekvencijski spektar: u elektromagnetskom zračenju, područje frekvencija od 3 Hz i 3000 GHz koje odgovara radiju. Frekvencije nose Wi-Fi i pokretne telefonske signale, a važne su u prijevozu, emitiranju, javnoj sigurnosti i sigurnosnoj komunikaciji.

Prepoznavanje putem radijskih frekvencija (RFID): tehnologija koja koristi radijskofrekvencijska magnetska polja kako bi prepoznala objekte koji nose oznake onda kada se približe čitatelju. Oznake općenito sadrže elektronički čip s antenom kako bi prenijele informacije čitatelju (bazna stanica ili općenitije, čitatelj).

GLAVNI DOKUMENT

Odluka br. 243/2012/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. o uspostavljanju višegodišnjeg programa za politiku radiofrekvencijskog spektra (SL L 81, 21.3.2012., str. 7.–17.)

VEZANI DOKUMENTI

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Programa za politiku radiofrekvencijskog spektra (COM(2014) 228 final od 22.4.2014.)

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o popisu radiofrekvencijskog spektra (COM(2014) 536 final od 1.9.2014)

Provedbena Odluka Komisije 2013/195/EU od 23. travnja 2013. o određivanju praktičnih rješenja, jedinstvenih oblika i metodologije u vezi s popisom radiofrekvencijskog spektra uspostavljenog Odlukom br. 243/2012/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju višegodišnjeg programa za politiku radiofrekvencijskog spektra (SL L 113, 25.4.2013., str. 18.–21.)

Provedbena Odluka Komisije 2012/688/EU od 5. studenoga 2012. o usklađivanju frekvencijskih pojaseva 1 920–1 980 MHz i 2 110–2 170 MHz za zemaljske sustave koji mogu pružati elektroničke komunikacijske usluge u Uniji (SL L 307, 7.11.2012., str. 84.–88.)

Provedbena Odluka Komisije 2013/654/EU od 12. studenoga 2013. o izmjeni Odluke 2008/294/EZ radi uvrštavanja dodatne pristupne tehnologije i frekvencijskih pojasa za usluge mobilne komunikacije u zrakoplovima (MCA usluge) (SL L 303, 14.11.2013, str. 48.–51.)

Provedbena odluka Komisije 2013/752/EU od 11. prosinca 2013. o izmjeni Odluke 2006/771/EZ o usklađivanju radijskog spektra za uporabu uređaja malog dometa i ukidanju Odluke 2005/928/EZ (SL L 334, 13.12.2013., str. 17.–36.)

Provedbena Odluka Komisije 2014/276/EU od 2. svibnja 2014. o izmjeni Odluke 2008/411/EZ o usklađivanju frekvencijskog pojasa 3 400 – 3 800 za zemaljske sustave koji pružaju usluge elektroničkih komunikacija u Zajednici (SL L 139, 14.5.2014., str. 18.–25.)

Provedbena Odluka Komisije 2014/641/EU od 1. rujna 2014. o usklađenim tehničkim uvjetima uporabe radiofrekvencijskog spektra za bežičnu audioopremu za proizvodnju programa pri prijenosu posebnih događaja u Uniji (SL L 263, 3.9.2014., str. 29.–34.)

Provedbena Odluka Komisije 2014/702/EU od 7. listopada 2014. o izmjeni Odluke 2007/131/EZ o dopuštanju usklađene uporabe radiofrekvencijskog spektra za opremu s ultraširokopojasnom tehnologijom u Zajednici (SL L 293, 9.10.2014., str. 48.–56.)

Provedbena Odluka Komisije (EU) 2015/750 od 8. svibnja 2015. o usklađivanju frekvencijskog pojasa 1 452–1 492 MHz za zemaljske sustave kojima se pružaju usluge elektroničkih komunikacija u Uniji (SL L 119, 12.5.2015., str. 27.–31.)

Provedbena Odluka Komisije (EU) 2016/339 od 8. ožujka 2016. o usklađivanju frekvencijskog pojasa 2 010–2 025 MHz za prijenosne i mobilne bežične videoveze te bežične kamere koje se upotrebljavaju za proizvodnju programa i posebne događaje (SL L 63, 10.3.2016, str. 5.–8.)

Provedbena Odluka Komisije (EU) 2016/687 od 28. travnja 2016. o usklađivanju frekvencijskog pojasa 694–790 MHz za zemaljske sustave koji se upotrebljavaju za pružanje usluga bežičnih širokopojasnih elektroničkih komunikacija i fleksibilnu nacionalnu upotrebu u Uniji (SL L 118, 4.5.2016., str. 4.–15.)

Posljednje ažuriranje 13.09.2016

Top