EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zaštita osobnih podataka kada se njima koriste policija ili tijela kaznenog prava (od 2018.)

Zaštita osobnih podataka kada se njima koriste policija ili tijela kaznenog prava (od 2018.)

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva (EU) 2016/680 – zaštita pojedinaca u vezi s obradom njihovih osobnih podataka od strane policije ili tijela kaznenog prava i o slobodnom kretanju takvih podataka

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

 • Cilj joj je bolja zaštita osobnih podataka pojedinaca kada njihove podatke obrađuju policija ili tijela kaznenog prava.
 • Cilj joj je i poboljšanje suradnje u borbi protiv terorizma i prekograničnog kriminala u EU-u omogućavanjem policiji i tijelima kaznenog prava u zemljama EU-a učinkovitiju i djelotvorniju razmjenu informacija potrebnih za istrage.
 • Direktiva o zaštiti podataka za policiju i tijela kaznenog prava dio je EU-ova paketa reformi za zaštitu podataka, zajedno s Općom uredbom o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679).

KLJUČNE TOČKE

Direktivom se zahtijeva da su podatci koje su prikupila tijela za izvršavanje zakonodavstva:

 • obrađivani zakonito i pošteno;
 • prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te da ih se obrađuje samo u skladu s tim svrhama;
 • primjereni i relevantni te da nisu pretjerani u odnosu na svrhu u koju se obrađuju;
 • točni i, prema potrebi, ažurni;
 • čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju;
 • odgovarajuće sigurni, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade.

Rokovi

Zemlje EU-a moraju osigurati da se za brisanje osobnih podataka ili za redovito preispitivanje potrebe za pohranom osobnih podataka predvide odgovarajući rokovi.

Pojedinci na koje se odnosi („ispitanici”)

Ovom se direktivom zahtijeva da tijela za provođenje zakona rade jasnu razliku između podataka različitih kategorija osoba, uključujući:

 • osobe za koje postoje ozbiljni razlozi za vjerovati da su počinile ili će počiniti kazneno djelo;
 • osobe osuđene za kazneno djelo;
 • žrtve kaznenih djela ili osobe za koje se opravdano vjeruje da bi mogle biti žrtve kaznenih djela;
 • osobe koje su strane u kaznenim djelima, uključujući potencijalne svjedoke.

Informacije dostupne ili pružene ispitaniku

Pojedinci imaju pravo na to da im tijela za provođenje zakona (tj. zaštitu podataka) stave na raspolaganje određene informacije, uključujući:

 • naziv i kontaktne podatke nadležnog tijela koje odlučuje o svrsi i sredstvima obrade podataka;
 • zašto se njihovi podatci obrađuju;
 • pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu i kontaktne podatke nadzornog tijela;
 • postojanje prava da se zatraži pristup osobnim podatcima, njihov ispravak ili brisanje, kao i prava na ograničavanje obrade njihovih osobnih podataka.

Sigurnost

Nacionalna tijela moraju poduzeti tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurala odgovarajuću razinu sigurnosti s obzirom na rizik. Kod automatizirane obrade podataka treba poduzeti brojne mjere, uključujući:

 • neovlaštenim osobama zabraniti pristup opremi koja se upotrebljava za obradu;
 • spriječiti neovlašteno čitanje, kopiranje, mijenjanje ili uklanjanje nosača podataka;
 • spriječiti neovlašteno unošenje osobnih podataka te neovlašteno pregledavanje, mijenjanje ili brisanje pohranjenih osobnih podataka.

Stavljanje izvan snage

Direktiva zamjenjuje Okvirnu odluku 2008/977/PUP o zaštiti osobnih podataka obrađenih u okviru policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima, a stupa na snagu 6. svibnja 2018.

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 5. svibnja 2016. Zemlje EU-a moraju je uključiti u svoje nacionalno pravo do 6. svibnja 2018.

POZADINA

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP (SL L 119, 4. 5. 2016., str. 89.–131.)

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016., str. 1.–88.)

Posljednje ažuriranje 23.01.2017

Top