EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Iskorištavanje europskog istraživanja i inovacija

Iskorištavanje europskog istraživanja i inovacija

Ova komunikacija Europske komisije o istraživanju i inovacijama kao izvorima obnovljenog rasta istražuje načine jačanja utjecaja istraživanja i inovacija koji imaju važnu ulogu u poticanju budućeg gospodarskog rasta u Europi. Usredotočena je na način na koji zemlje EU-a mogu podići kvalitetu ulaganja u to područje. Nadalje, ističe da europski potencijal rasta leži u razvoju novih proizvoda i usluga te da je Europa na dobrom putu da iskoristi taj potencijal.

DOKUMENT

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: Istraživanje i inovacije kao izvori obnovljenog rasta (COM(2014) 339 završna verzija od 10. lipnja 2014. - nije objavljena u Službenom listu).

SAŽETAK

Ukazujući na strategiju Europa 2020. i nedavne godišnje preglede rasta, komunikacija vladama preporučuje promicanje rashoda za poticanje rasta, posebno u području istraživanja i inovacija - čak i ako teže nižim nacionalnim deficitima i dugovima (fiskalna konsolidacija).

Ta ulaganja moraju ići ruku pod ruku s reformama sustava istraživanja i inovacija radi povećanja kvalitete, učinkovitosti i utjecaja javne potrošnje za istraživanje i inovacije. Komunikacija naglašava važnost jačanja učinka poluge javne potrošnje za istraživanje i inovacije na privatna ulaganja i preporučuje krojenje reformi za istraživanje i inovacije u skladu s karakteristikama svake zemlje.

Zemlje EU-a moraju se usredotočiti na tri glavna područja reforme:

  • 1.

    unapređenje kvalitete razvoja strategije i postupka izrade politika: primjerice, kreiranje sveobuhvatne strategije za istraživanje i inovacije sa smjernicama na najvišoj političkoj razini, istodobno se usredotočujući na ograničeni broj ključnih prednosti i prilika (pametna specijalizacija);

  • 2.

    unapređivanje kvalitete programa, usmjeravanje resursa i mehanizmi za financiranje: primjerice, jačanje usmjerenosti nacionalnih programa za istraživanje i inovacije na ključne društvene izazove i rješavanje zabrinutosti građana; dodjeljivanje sredstava na osnovu natječaja; programe istraživanja i inovacija učiniti relevantnijima i dostupnima poduzećima;

  • 3.

    optimiziranje kvalitete javnih ustanova u području istraživanja i inovacija: primjerice, potaknuti institucije koje se javno financiraju za istraživanje i inovacije na poduzetništvo te na traženje novih prilika i partnerstava s poduzećima, uključujući ona izvan Europe, te na privlačenje najboljih mogućih istraživača da rade za njih.

Kako bi zemljama EU-a pomogla u uspješnoj provedbi reformi za istraživanja i inovacije, Komisija će koristiti iskustvo stečeno u vodećoj inicijativi Unija inovacija i Europskom istraživačkom prostoru te u potpunosti iskoristiti sadržaje dostupne u sklopu strategije Obzor 2020.

Komunikacija navodi da uspješna inovacija ovisi o kvaliteti javnih politika, kao i snažnom inovativnom okruženju. Naglašava uspjehe EU-a u istraživanju i inovacijama poput lansiranja Unije inovacija, ali navodi da se mora učiniti više u područjima kao što su produbljivanje jedinstvenog tržišta, jačanje inovacijskog kapaciteta javnog sektora, poboljšanje pristupa financijama, razvoj vještina ljudi i poticanje „pionirskog istraživanja” (tj. istraživanja u novim područjima koja mogu biti multidisciplinarna i uključivati nekonvencionalne pristupe).

Posljednje ažuriranje 23.09.2014

Top