EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europski fond za regionalni razvoj (2014. – 2020.)

Europski fond za regionalni razvoj (2014. – 2020.)

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) br. 1301/2013 o Europskom fondu za regionalni razvoj i posebnim pravilima o cilju „Ulaganje za rast i radna mjesta”

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

 • Njome se uspostavlja Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) za razdoblje od 2014. – 2020. ERDF-om se nastoji promovirati usklađen, uravnotežen i održiv razvoj EU-a ispravljajući neke od razlika između razina razvoja njegovih regija.
 • Uredba je dvaput izmijenjena:
  • izmjena Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046financijske uredbe EU-a (vidjeti sažetak) kojom se uspostavljaju pravila za sastavljanje i provedbu proračuna EU-a; i
  • izmjena Uredbe (EU) 2020/460, donesene nakon izbijanja bolesti COVID-19, u kojoj se navode posebne mjere za mobilizaciju ulaganja u zdravstvene sustave država članica EU-a i u druge sektore njihovih gospodarstava (Investicijska inicijativa kao odgovor na koronavirus), i
  • izmjena Uredbe (EU) 2020/558, donesene nakon izbijanja bolesti COVID-19, u kojoj se navodi iznimna fleksibilnost za korištenje europskim strukturnim i investicijskim fondovima.

KLJUČNE TOČKE

Prihvatljivost

Sve su regije u EU-a prihvatljive, no dodijeljena pomoć ovisi o prioritetima EU-a i vrsti regije.

Ključna područja

ERDF usmjerava svoja ulaganja u četiri ključna područja:

 • inovacije i istraživanje;
 • informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT);
 • podupiranje malih i srednjih poduzeća (MSP-ova);
 • promicanje gospodarstva s niskim udjelom ugljika.

Vrste ulaganja

 • u MSP-ove za stvaranje i održavanje održivih radnih mjesta,
 • u sve vrste poduzeća na području inovacija i istraživanja, gospodarstvo s niskim udjelom ugljika, kao i u IKT tehnologiju kada su uključeni MSP-ovi,
 • u infrastrukturu kojom se pružaju osnovne usluge u područjima energije, okoliša, prijevoza i IKT-a, ali također i u socijalnu, zdravstvenu i obrazovnu infrastrukturu,
 • radni kapital u MSP-ovima gdje je potrebno kao privremena mjera radi pružanja učinkovitog odgovora na javnozdravstvenu krizu (nakon izbijanja pandemije bolesti COVID-19), i
 • u razvoj endogenog potencijala.

Ukupni proračun

Proračun za razdoblje od 2014. do 2020. godine jest više od 185 milijardi eura.

Politika i proračunski prioriteti

 • Četiri su ključna područja navedena u tekstu iznad vrlo značajna za dodjelu sredstava iz ERDF-a koja se razlikuju ovisno o kategoriji regije.
 • Regije su određene s obzirom na njihov BDP izražen kao postotak u odnosu na prosjek EU-a:
  • razvijenije regije: BDP iznad 90 %
  • regije u tranziciji: BDP od 75 % – 90 %
  • manje razvijene regije: BDP ispod 75 %
 • U razvijenijim regijama, (regijama u tranziciji), (manje razvijenim regijama), najmanje 80 % (60 %) (50 %) ukupnih sredstava iz ERDF-a u svakoj zemlji mora se dodijeliti za dva ili više od četiri ključna područja, posebice inovacije i istraživanje, MSP-ove, IKT i gospodarstvo s niskim udjelom ugljika; zbog njihove važnosti, najmanje 20 % (15 %) (12 %) ukupnih sredstava iz ERDF-a u svakoj zemlji mora se posebno usmjeriti prema projektima gospodarstva s niskim udjelom ugljika.
 • Najmanje 5 % sredstava ERDF-a predviđeno je za održivi urbani razvoj. Na razini EU-a, uspostavlja se mreža urbanog razvoja radi promoviranja umrežavanja i razmjene iskustava vezanih uz održivi urbani razvoj.

Provedba

Investicijska inicijativa za odgovor na koronavirus

Investicijskom inicijativom za koronavirus, uvedenom Uredbom (EU) 2020/460, zemljama EU-a omogućuje se pristup 37 milijardi eura iz fondova ESI za jačanje zdravstvenih sustava i pružanje podrške malim i srednjim poduzećima, kratkotrajnim shemama rada i uslugama koje se pružaju unutar zajednice.

Posebne mjere za koronavirus: veća fleksibilnost pri korištenju fondovima ESI

Izmjenom Uredbe (EU) 2020/558 zemaljma EU-a omogućuje se prenošenje sredstava između Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda i Kohezijskog fonda, između različitih kategorija i između posebnih prioritetnih područja triju fondova.

Od 1. srpnja 2020. do 30. lipnja 2021., programi kohezijske politike povezani s bolešću COVID-19 mogu se iznimno financirati 100 % financijskim sredstvima EU-a tijekom fiskalne godine. Mjerama se također pojednostavljuje odobrenje programa radi ubrzanja provedbe, jednostavnijeg korištenja instrumentima financiranja i pojednostavljenja revizija.

OTKAD SE PRIMJENJUJE OVA UREDBA?

Primjenjuje se od 21. prosinca 2013.

POZADINA

Za više informacija pogledajte:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za regionalni razvoj i o posebnim odredbama o cilju „Ulaganje za rast i radna mjesta” te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1080/2006 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 289.–302.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EU) br. 1301/2013 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2056 od 22. kolovoza 2017. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 522/2014 o dopuni Uredbe (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu detaljnih pravila o načelima za odabir inovativnih mjera i upravljanje njima u području održivog urbanog razvoja koje podupire Europski fond za regionalni razvoj (SL L 294, 11. 11. 2017., str. 26)

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 522/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu detaljnih pravila o načelima za odabir inovativnih mjera i upravljanje njima u području održivog urbanog razvoja koje podupire Europski fond za regionalni razvoj (SL L 148, 20. 5. 2014., str. 1.–3.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Provedbena odluka Komisije 2014/99/EU od 18. veljače 2014. o utvrđivanju popisa regija prihvatljivih za financiranje u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda te država članica prihvatljivih za financiranje u okviru Kohezijskog fonda za razdoblje od 2014. – 2020. (SL L 50, 20. 2. 2014., str. 22.–34.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 07.07.2020

Top