EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Osiguravanje sigurnosti dizala

Osiguravanje sigurnosti dizala

Zakon Europske unije (EU) o prodaji i stavljanju u uporabu dizala i sigurnosnih komponenti za dizala ima dva ključna cilja: i) dozvoliti prodaju dizala i njihovih sigurnosnih komponenti diljem tržišta EU-a i ii) osigurati visoku razinu sigurnosti za korisnike dizala i osoblje za održavanje dizala.

DOKUMENT

Direktiva 2014/33/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na dizala i sigurnosne komponente za dizala.

SAŽETAK

Zakon Europske unije (EU) o prodaji i stavljanju u uporabu dizala i sigurnosnih komponenti za dizala ima dva ključna cilja: i) dozvoliti prodaju dizala i njihovih sigurnosnih komponenti diljem tržišta EU-a i ii) osigurati visoku razinu sigurnosti za korisnike dizala i osoblje za održavanje dizala.

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Direktiva navodi jedinstvena pravila za prodaju i stavljanje u uporabu dizala i sigurnosnih komponenti za dizala. Primjenjuje se na dizala koja se trajno upotrebljavaju u zgradama i građevinama i namijenjena su za prijevoz osoba i dobara. Ne odnosi se na uspinjače, dizalice i pokretne stepenice ili trake.

KLJUČNE TOČKE

Direktiva definira odgovornosti proizvođača, uvoznika i distributera u kontekstu prodaje dizala i sigurnosnih komponenti za dizala:

  • svi proizvodi koji se prodaju u EU-u moraju nositi oznaku CE o sukladnosti kako bi pokazali da zadovoljavaju sve osnovne sigurnosne zahtjeve zakonodavstva EU-a;
  • prije dobivanja oznake CE, proizvođač mora provesti ocjenu sigurnosti i sukladnosti i uspostaviti tehničku dokumentaciju za njegova dizala i komponente;
  • uvoznici moraju provjeriti jesu li proizvođači ispravno proveli postupak ocjenjivanja sukladnosti te obavijestiti tijela za nadzor sigurnosti ako smatraju da dizala ili komponente nisu u skladu s osnovnim sigurnosnim zahtjevima;
  • sva potrebna dokumentacija mora se bilježiti i čuvati 10 godina;
  • dokumentacija i sigurnosne informacije moraju biti napisane na jeziku kojega s lakoćom razumiju krajnji korisnici;
  • proizvođači i uvoznici moraju naznačiti svoju poštansku adresu na sigurnosnim komponentama i dizalima;
  • proizvođači mogu koristiti elektronička sredstva kako bi pokazali sukladnost.

Dodatno, direktivom se određuje kako nacionalna tijela za nadzor sigurnosti moraju identificirati i spriječiti uvoz opasnih sigurnosnih komponenti ili dizala iz država koje nisu članice EU-a.

KADA DIREKTIVA STUPA NA SNAGU?

Direktiva se primjenjuje od 18. travnja 2014. Direktiva stavlja izvan snage Direktivu 95/16/EZ, a na snagu stupa 20. travnja 2016.

POZADINA

Ovom se direktivom ažuriraju pravila EU-a o prodaji dizala i sigurnosnih komponenti za dizala. Dio je napora koji se ulažu u modernizaciju europskog zakonodavstva u širokom spektru industrijskih sektora s ciljem pojednostavljenja pravila, smanjenja upravnih opterećenja te utvrđivanja jasnijih i dosljednijih pravila.

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Direktiva 2014/33/EU

18.4.2014. Određeni članci i točke u prilozima primjenjuju se od 19.4.2016.

19.4.2016.

SL L 96, 29.3.2014., str. 251.-308.

Posljednje ažuriranje 17.02.2015

Top