EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kazneni postupci – pretpostavka nedužnosti i pravo na sudjelovanje na raspravi

Kazneni postupci – pretpostavka nedužnosti i pravo na sudjelovanje na raspravi

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva (EU) 2016/343 – jačanje određenih vidova pretpostavke nedužnosti i prava sudjelovati na raspravi u kaznenim postupcima

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Cilj joj je jamčiti:

 • pretpostavku nedužnosti bilo koga tko je optužen ili osumnjičen za zločin od strane policijskih ili pravosudnih tijela;
 • pravo optuženika da sudjeluje u kaznenom postupku.

KLJUČNE TOČKE

Područje primjene

 • Direktiva se primjenjuje na bilo kojeg pojedinca (fizičku osobu) koji je osumnjičenik ili optuženik u kaznenom postupku.
 • Primjenjuje se u svim fazama kaznenog postupka, od trenutka kada je osoba osumnjičena ili optužena za počinjenje kaznenog djela pa sve do konačne odluke.

Prava

Direktivom se utvrđuju temeljna prava osumnjičenika ili optuženika u kaznenom postupku:

 • nedužnostdok se ne dokaže krivnja:
  • zemlje EU-a moraju poduzeti korake kako bi se osiguralo da se u izjavama za javnost tijela javne vlasti i sudskim odlukama (osim onih o krivnji) za tu osobu ne navodi da je kriva.
  • zemlje EU-a također moraju poduzeti korake kako bi se osiguralo da se osumnjičenici ili optuženici na sudu i u javnosti upotrebom mjera tjelesnog ograničavanja slobode ne predstavljaju kao krivi;
 • teret dokaza u postupku;
 • pravo braniti se šutnjom i da sam sebe ne izloži kaznenom progonu;
 • pravo na sudjelovatnje na raspravi – suđenje se može održavati u odsutnosti osumnjičenika ili optuženika kada je ispunjen jedan od ovih uvjeta:
  • osoba je pravovremeno obaviještena o raspravi i o posljedicama neopravdanog nedolaska;
  • osobu zastupa opunomoćeni branitelj kojeg je ona sama imenovala ili ga je imenovala država.

Pravna sredstva

 • Zemlje EU-a moraju osigurati učinkovita pravna sredstva u slučaju povrede tih prava.
 • U slučaju kršenja prava da se brane šutnjom ili prava da sami sebe ne izlože kaznenom progonu, zemlje EU-a moraju osigurati da se uzmu u obzir prava obrane i pravičnost postupka pri procjeni dotičnih izjava.
 • Kada osumnjičenik ili optuženik nije sudjelovao na raspravi i u slučaju da nisu bili ispunjeni gore navedeni uvjeti, on ima pravo na obnovu postupka ili na drugo pravno sredstvo koje omogućuje novo utvrđivanje merituma predmeta (uključujući iznošenje novih dokaza).

OTKAD SE PRIMJENJUJE OVA DIREKTIVA?

Primjenjuje se od 31. ožujka 2016. Zemlje EU-a trebaju je uključiti u svoje nacionalno pravo do 1. travnja 2018.

POZADINA

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva (EU) 2016/343 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o jačanju određenih vidova pretpostavke nedužnosti i prava sudjelovati na raspravi u kaznenom postupku (SL L 65, 11.3.2016., str. 1.–11.)

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2010/64/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o pravu na tumačenje i prevođenje u kaznenim postupcima (SL L 280, 26.10.2010., str. 1.–7.)

Direktiva 2012/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o pravu na informiranje u kaznenom postupku (SL L 142, 1.6.2012., str. 1.–10.)

Direktiva 2013/48/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o pravu na pristup odvjetniku u kaznenom postupku i u postupku na temelju europskog uhidbenog naloga te o pravu na obavješćivanje treće strane u slučaju oduzimanja slobode i na komunikaciju s trećim osobama i konzularnim tijelima (SL L 294, 6.11.2013., str. 1.–12.)

Uredba (EU) 2016/800 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o postupovnim jamstvima za djecu koja su osumnjičenici ili optuženici u kaznenim postupcima (SL L 132, 21.5.2016., str. 1.–20.)

Direktiva (EU) 2016/1919 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pravnoj pomoći za osumnjičenike i okrivljenike u kaznenom postupku i za tražene osobe u postupku na temelju europskog uhidbenog naloga (SL L 297, 4.11.2016., str. 1.–8.)

Posljednje ažuriranje 14.02.2017

Top