EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Nova hrana — pravila od 2018

Nova hrana — pravila od 2018

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) 2015/2283 o novoj hrani

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

 • Njome se utvrđuju pravila za stavljanje na tržište nove hrane* u Europskoj uniji (EU-u). Pravila su namijenjena osiguravanju visoke razine zaštite zdravlja ljudi i interesa potrošača.

KLJUČNE TOČKE

 • Subjekti u poslovanju s hranom moraju utvrditi je li proizvod koji žele staviti na tržište obuhvaćen zakonodavstvom. Ako nisu sigurni:
  • mogu se savjetovati s nacionalnim tijelima predmetnog tržišta uz dostavu svih potrebnih informacija,
  • ta se nacionalna tijela mogu savjetovati s kolegama u drugim zemljama EU-a i Europskom komisijom.
 • Komisija mora uspostaviti pozitivni popis odobrene nove hrane do 1. siječnja 2018. i redovno ga ažurirati.
 • Odobreni proizvod ne smije:
  • predstavljati rizik za ljudsko zdravlje na temelju znanstvenih dokaza,
  • dovoditi potrošača u zabludu, posebno kada je hrana namijenjena zamjeni druge hrane i kada je njezina nutritivna vrijednost značajno promijenjena,
  • biti nutritivno nepovoljna pri uobičajenoj konzumaciji, ako je hrana namijenjena zamjeni druge hrane.
 • Postupak odobrenja za stavljanje nove hrane na tržište može pokrenuti podnositelj zahtjeva (država EU-a, država koja nije članica EU-a ili zainteresirana strana) ili Komisija.
 • Zahtjev mora sadržavati pojedinosti kao što su naziv i opis nove hrane, njezin detaljan sastav, proizvodne postupke i znanstvene dokaze koji potvrđuju da nova hrana ne predstavlja nikakav rizik za ljudsko zdravlje.
 • Komisija može zatražiti od Europske agencije za sigurnost hrane mišljenje o sigurnosti nove hrane.
 • Komisija predstavlja svoje konačno mišljenje o tome hoće li odobriti novu hranu Stalnom odboru za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje. Njegovo je odobrenje nužno prije nego se novi proizvod može dodati na pozitivni popis.
 • Posebna se pravila primjenjuju na tradicionalnu hranu iz država koje nisu članice EU-a koju njihovi subjekti u poslovanju s hranom ili uvoznici žele prodavati u EU-u.
 • Zakonodavstvo se ne primjenjuje na:

OTKADA SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 1. siječnja 2018.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Nova hrana: hrana koja se nije u značajnoj mjeri upotrebljavala za prehranu ljudi u EU-u prije 15. svibnja 1997. Ovo obuhvaća široki raspon proizvoda, kao što je hrana s novom ili namjerno izmijenjenom molekularnom strukturom, hrana za čiju se proizvodnju rabi novi proizvodni postupak (kruh koji je izložen ultraljubičastom svjetlu da bi se povećala razina vitamina D) ili proizvedena od mikroorganizama, gljivica ili algi (npr. uporaba mikroalge Schizochytrium sp u hrani kao što su žitni štapići, masti za kuhanje itd., kao alternativnog izvora dokosaheksaenoične kiseline).

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani, o izmjeni Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Komisije (EZ) br. 1852/2001 (SL L 327, 11.12.2015., str. 1.–22.)

VEZANI DOKUMENTI

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2468 оd 20. prosinca 2017. o utvrđivanju administrativnih i znanstvenih zahtjeva koji se odnose na tradicionalnu hranu iz trećih zemalja u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća o novoj hrani (SL L 351, 30.12.2017., str. 55.–63.)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2469 оd 20. prosinca 2017. o utvrđivanju administrativnih i znanstvenih zahtjeva u vezi sa zahtjevima iz članka 10. Uredbe (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća o novoj hrani (SL L 351, 30.12.2017., str. 64.–71.)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2470 оd 20. prosinca 2017. o utvrđivanju Unijina popisa nove hrane u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća o novoj hrani (SL L 351, 30.12.2017., str. 72.–201.)

Posljednje ažuriranje 04.04.2018

Top