EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Poljoprivreda u EU-u — pravila financiranja, upravljanja i nadzora

Poljoprivreda u EU-u — pravila financiranja, upravljanja i nadzora

 

SAŽETAK:

Uredba (EU) br. 1306/2013 o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke agrarne politike

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Jedan od temeljnih akata Zajedničke agrarne politike (ZAP-a) EU-a, ova uredba propisuje pravila za financiranje, upravljanje i nadzor u okviru dva glavna fonda ZAP-a.

Uredba je nekoliko puta izmijenjena i dopunjena, a nedavno Uredbom EU-a 2017/2393.

KLJUČNE TOČKE

Područje primjene

Ova Uredba propisuje pravila koja obuhvaćaju:

 • financiranje izdataka u okviru ZAP-a, uključujući izdatke za ruralni razvoj;
 • savjetodavni sustav za poljoprivredna gospodarstva;
 • sustave upravljanja i kontrole koje će uspostaviti zemlje EU-a;
 • sustav višestruke sukladnosti;
 • poravnanje računa.

Fondovi za financiranje ZAP-a

Struktura upravljanja

 • Oba fonda djeluju podijeljenim upravljanjem između EU-a i zemalja EU-a.
 • Agencije za plaćanje.
  • Odjeli ili tijela zemalja EU-a.
  • Odgovorni su za upravljanje i kontrolu izdataka.
  • Akreditirana agencija za plaćanja mora postupati sukladno propisima Europske komisije.
 • Certifikacijska tijela.
  • Javno ili privatno tijelo koje je odredila zemlja EU-a.
  • Daju mišljenje, sastavljeno u skladu s međunarodno prihvaćenim revizijskim standardima, o potpunosti, točnosti i istinitosti godišnjih obračuna agencije za plaćanja, o funkcioniranju njezina sustava unutarnje kontrole i o zakonitosti i pravilnosti izdataka za koje je tražena naknada od Komisije.

Upravljanje financijama

Uredba propisuje pravila za financijsko upravljanje oba fonda, uključujući:

 • za EFJP:
  • financiranje izdataka — uključujući gornju granicu proračuna, postupak plaćanja
  • proračunsku disciplinu — uključujući sustav mjesečnog ranog upozoravanja i nadzora;
 • za EPFRR:
  • financiranje programa ruralnog razvoja — uključujući financijske doprinose iz EPFRR-a i proračunskih obveza
  • financijski doprinos programima ruralnog razvoja — uključujući dogovore o predfinanciranju i privremena plaćanja;
 • sredstva putem kojih Komisija osigurava da su izdaci izvršeni u skladu s pravilima EU-a — uključujući ovlast za smanjenje i obustavu plaćanja.

Poravnanje računa

 • Provjere Komisije na licu mjesta u zemljama EU-a, uključujući potvrdu:
  • da administrativna praksa poštuje pravo EU-a;
  • da postoje potrebni popratni dokumenti i da su povezani s aktivnostima koje se financiraju iz fondova;
  • da su uvjeti prema kojima su se aktivnosti financirale iz EFJP-a ili EPFRR-a ispunjeni i provjereni;
  • akreditacije agencija za plaćanja.
 • Postupak odobrenja računa — Komisija donosi provedbenu odluku koja sadrži odluku Komisije o cjelovitosti, točnosti i istinitosti godišnjih izvješća koje podnose akreditirane agencije za plaćanja.
 • Provjera sukladnosti — ako troškovi nisu u skladu s primjenjivim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim pravom, Komisija će odrediti iznos koji će biti isključen iz financiranja EU-a.
 • Nepravilnosti — kada je zbog nepravilnosti ili nepažnje izvršeno neopravdano plaćanje, zemlje EU-a moraju zatražiti povrat od korisnika u roku od 18 mjeseci zajedno s izvješćem u kojem se navodi da je došlo do nepravilnosti.

Kontrole

 • Kako bi se osigurala pravilna dodjela potpore korisnicima, od zemalja EU-a se zahtijeva da uspostave učinkovite sustave kontrole. Za određene isplate, zemlje EU-a moraju imati sustav za upravljanje i kontrolu plaćanja poljoprivrednicima, tj. integrirani administrativni i kontrolni sustav.
 • Zahtjevi za kontrolom bit će smanjeni u regijama u kojima su prethodne provjere pokazale dobre rezultate, a povećani u regijama u kojima postoje problemi.
 • Kontrola transakcija. Uredba propisuje posebna pravila o nadzoru komercijalnih dokumenata onih subjekata koji primaju ili vrše plaćanja koja se izravno ili neizravno odnose na sustav financiranja od strane EFJP-a (ili njihovih predstavnika) kako bi provjerili jesu li transakcije koje čine dio sustava doista ispravno provedene i izvršene.

Kaznene sankcije

Uredba propisuje da, osim neplaćanja ili povlačenja plaćanja, zemlje EU-a moraju nametnuti administrativne kazne korisnicima koji ne ispunjavaju zahtjeve prihvatljivosti, dužnosti ili obveze.

Višestruka sukladnost

 • Sva izravna plaćanja, određena plaćanja za ruralni razvoj i određena plaćanja za vinograde povezana su s usklađenosti s nizom minimalnih zakonskih zahtjeva koji se odnose na:
  • okoliš,
  • klimatske promjene,
  • poljoprivredno stanje zemljišta,
  • standarde zdravlja ljudi, životinja i biljaka, i
  • dobrobit životinja.

Savjetodavni sustav za poljoprivredna gospodarstva

Kako bi savjetovali korisnike o upravljanju zemljištem i upravljanju poljoprivrednim zemljištem, zemlje EU-a moraju uspostaviti savjetodavni sustav za poljoprivredna gospodarstva.

Sustavi obuhvaćaju više elemenata uključujući:

 • poljoprivredne prakse korisne za klimu, okoliš i održavanje poljoprivrednog područja;
 • mjere na razini poljoprivrednog gospodarstva potrebne u programima ruralnog razvoja za modernizaciju poljoprivrednih gospodarstava, razvoj konkurentnosti, sektorske integracije, inovacije i tržišnu orijentaciju, kao i za promicanje poduzetništva;
 • osiguravanje da savjetnici posjeduju odgovarajuće kvalifikacije i obuku.

Zajednička pravila

Uredba također određuje niz zajedničkih pravila koja pokrivaju pitanja kao što su:

 • informacije koje države članice EU-a dostavljaju Komisiji te njihovo korištenje;
 • korištenje eura i primijenjenog deviznog tečaja;
 • uspostava okvira za praćenje i procjenu za mjerenje uspješnosti ZAP-a;
 • zahtjev za transparentnošću svih korisnika, s iznimkom onih poljoprivrednih gospodarstava koja ispunjavaju uvjete za program za male poljoprivrednike.

OTKAD SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 1. siječnja 2014.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (SL L 347, 20.12.2013., str. 549.-607.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EU) br. 1306/2013 uključene su u izvorni dokument. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20.12.2013., str. 487.–548.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (SL L 347, 20.12.2013., str. 608.-670.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 671.-854.)

Vidjeti pročišćeni tekst

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 640/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava te uvjeta za odbijanje ili obustavu plaćanja i administrativne kazne koje se primjenjuju za izravna plaćanja, potporu ruralnom razvoju i višestruku sukladnost (SL L 181, 20.6.2014., str. 48.-73.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 809/2014 od 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, mjera ruralnog razvoja i višestruke sukladnosti (SL L 227, 31.7.2014., str. 69.-124.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 906/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu rashoda za javne intervencije (SL L 255, 28.8.2014., str. 1.-17.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 907/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanja i ostalih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, jamstava i upotrebe eura (SL L 255, 28.8.2014., str. 18.-58.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 908/2014 od 6. kolovoza 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanje i drugih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, pravila o kontroli, jamstava i transparentnosti (SL L 255, 28.8.2014., str. 59.-124.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 16.04.2019

Top