EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zajednička organizacija poljoprivrednih tržišta u EU-u

Zajednička organizacija poljoprivrednih tržišta u EU-u

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) br. 1308/2013 – zajednička organizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

 • Njome se želi pružiti zaštitna mreža poljoprivrednim tržištima primjenom alata tržišne potpore (primjerice, javne intervencije ili privatnog skladištenja), iznimnih mjera i pomoći za određene sektore (posebice u sektoru voća i povrća te vina).
 • Njome se želi potaknuti suradnja u sklopu organizacija proizvođača i sektorskih organizacija (organizacije koje predstavljaju aktivnosti koje uključuju proizvodnju proizvoda, trgovanje proizvodima i/ili obradu proizvoda u nizu sektora).
 • Njome se također utvrđuju minimalni zahtjevi kvalitete (tržišni standardi) za brojne proizvode kao i pravila o trgovini poljoprivrednim proizvodima te posebna pravila o tržišnom natjecanju.

KLJUČNE TOČKE

Najvažnije značajke zajedničke organizacije tržišta (ZOT) jesu:

Tržišna intervencija

Uredbom se utvrđuju pravila o:

 • javnoj intervenciji, ako proizvode otkupljuju i pohranjuju vlade EU-a ili njihove agencije do njihove prodaje i
 • dodijeljenoj potpori za skladištenje proizvoda od strane organizacija iz privatnog sektora.

Preispituje postojeće sustave javne intervencije i pomoći za privatno skladištenje, što ih čini odgovornijima i učinkovitijima. To se, primjerice, čini tehničkim prilagodbama za proizvode od govedine i mliječne proizvode te određene sireve sa zaštićenom oznakom izvornosti ili zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla.

Izvanredne mjere

 • Europska komisija može pribjeći hitnim mjerama protiv tržišnih poremećaja izazvanih značajnim oscilacijama cijena ili kada postoji opasnost od značajnih oscilacija cijena. Komisija također može poduzeti akcije za rješavanjem tržišnog utjecaja mjera borbe protiv širenja bolesti životinja ili ozbiljnih smetnji tržišta koje je prouzročio gubitak povjerenja potrošača zbog rizika za javno, životinjsko ili biljno zdravlje, kao i rizika od bolesti.
 • U slučaju velikih poremećaja na tržištu, pričuva za krize pruža dodatnu podršku u financiranju tih mjera.

Mjere kontrole isporučenih proizvoda

 • Kvote za mlijeko i šećer: uredbom se ove kvote ukidaju 2015., odnosno 2017., što proizvođačima u EU-u omogućuje da budu konkurentniji i na domaćem i na globalnom tržištu.
 • Uredba u sektoru vina: uredbom je 2016. uveden novi sustav za odobravanje prava na sadnju novih nasada vinove loze koji će se primjenjivati do 2030. Time se omogućuje povećanje zasađenog područja za do 1 % godišnje.

Ostale mjere

Godišnji proračun za programe kojima se promiče konzumacija voća i mlijeka u školama povećao se (s 90 na 150 milijuna EUR).

Organizacije proizvođača i sektorske organizacije

Uredbom se promiče osnivanje organizacija proizvođača radi jačanja njihovih ovlasti u prehrambenom lancu. Uredba je izmijenjena i dopunjena:

 • Uredba (EU) 2017/2393 kojom se priznatim organizacijama proizvođača u svim sektorima u kojima je uveden ZOT omogućuje obavljanje aktivnosti poput planiranja proizvodnje, optimizacije proizvodnih troškova, plasiranja na tržište proizvoda članova proizvođača i pregovaranja o ugovorima. Njome se također proširuju ciljevi sektorskih organizacija na sprječavanje rizika i upravljanje rizicima koji su povezani sa zdravljem životinja, zaštitom bilja i okolišem.
 • uredbama (EU) 2017/891 i (EU) 2017/892 kojima se pojednostavnjuju i objašnjavaju pravila u vezi s organizacijama proizvođača u sektoru voća i povrća.

Trgovina sa zemljama izvan EU-a

Uvoz i izvoz određenih proizvoda može zahtijevati dozvolu.

Uvozne carine u Zajedničkoj carinskoj tarifi primjenjuju se na poljoprivredne proizvode, iako su utvrđena posebna pravila za određene proizvode (npr. konoplja, hmelj, vino i šećer za rafiniranje). Nadalje, Komisija može fiksno odrediti uvozne carinske kvote, tj. određena ograničenja u vezi s volumenom robe koja se može uvesti po umanjenoj carini.

OTKADA SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 1. siječnja 2014.

POZADINA

Uredba o zajedničkim organizacijama tržišta poljoprivrednih proizvoda jedan je od paketa mjera reformi ZPP-a. Paket također uključuje uredbe o:

Za više informacija pogledajte:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 671.–854.)

Naknadne izmjene Uredbe (EU) br. 1308/2013 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2017/2393 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2017. o izmjeni uredaba (EU) br. 1305/2013 o potpori ruralnom razvoju iz Europskoga poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), (EU) br. 1306/2013 o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike, (EU) br. 1307/2013 o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike, (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i (EU) br. 652/2014 o utvrđivanju odredaba za upravljanje rashodima koji se odnose na prehrambeni lanac, zdravlje i dobrobit životinja te na biljno zdravstvo i biljni reprodukcijski materijal (SL L 350, 29.12.2017., str. 15.–49.)

Presuda Suda (sedmo vijeće) od 14. lipnja 2017. Verband Sozialer Wettbewerb eV protiv TofuTown.com GmbH. Zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Landgericht Trier. Zahtjev za prethodnu odluku – Uredba (EU) br. 1308/2013 – Članak 78. i Prilog VII. dio III. – Odluka 2010/791/EU – Definicije, oznake i prodajne oznake – „Mlijeko” i „mliječni proizvodi” – Oznake korištene za promociju i stavljanje na tržište čisto biljnih proizvoda. U predmetu C-422/16

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/891 od 13. ožujka 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sektora voća i povrća te prerađevina voća i povrća i o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu novčanih kazni koje će se primjenjivati u tim sektorima i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 543/2011 (SL L 138, 25.5.2017., str. 4.–56.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/892 od 13. ožujka 2017. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u sektoru voća i povrća te prerađevina voća i povrća (SL L 138, 25.5.2017., str. 57.–91.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba Vijeća (EU) br. 1370/2013 od 16. prosinca 2013. o utvrđivanju mjera za određivanje određenih potpora i subvencija vezanih uz zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda (SL L 346, 20.12.2013., str. 12.–19.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (SL L 347, 20.12.2013., str. 549.–607.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 18.09.2018

Top