EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) br. 1305/2013 - potpora ruralnom razvoju

KOJI JE CILJ OVE UREDBE?

Uredbom se:

 • utvrđuje način na koji Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) doprinosi razvoju ruralnih područja i poljoprivrednog sektora za razdoblje 2014.–2020. da postanu:
  • otporniji, konkurentniji te inovativniji;
  • klimatski povoljniji i okolišno uravnoteženiji;
  • socijalno uključeniji;
 • utvrđuju pravila koja upravljaju potporom EU-a za ruralni razvoj, koji financira EPFRR;
 • objašnjavaju ciljevi EPFRR-a i kako on djeluje.

Izmijenjena je Uredbom (EU) 2017/2393 kojom je uveden niz tehničkih izmjena pet uredbi koje se odnose na Zajedničku poljoprivrednu politiku EU-a (ZPP):

KLJUČNE TOČKE

Ciljevi

Cilj je EFPRR-a:

 • potaknuti konkurentnost poljoprivrede;
 • osigurati održivo upravljanje prirodnim resursima i učinkovitu provedbu akcija protiv klimatskih promjena;
 • postići uravnotežen teritorijalni razvoj ruralnih područja u cijelom EU-u, uključujući stvaranje i zadržavanje radnih mjesta.

Prioriteti

EU podržava mjeru kako bi se zadovoljilo šest prioritetnih ciljeva:

 • 1.

  poticanje prijenosa znanja i inovacija;

 • 2.

  povećanje isplativosti i konkurentnosti svih vrsta poljoprivrede i održivog upravljanja šumama;

 • 3.

  promicanje organizacije lanca opskrbe hranom, uključujući preradu i plasiranje poljoprivrednih proizvoda na tržište, dobrobit životinja te upravljanje rizikom;

 • 4.

  obnovu, očuvanje i poboljšanje ekosustava povezanih s poljoprivredom i šumarstvom;

 • 5.

  promicanje učinkovitosti resursa i pomaka prema gospodarstvu s niskim udjelom ugljika;

 • 6.

  promicanje društvene uključenosti, suzbijanja siromaštva te gospodarskog razvoja u ruralnim područjima.

Zemlje i regije EU-a također mogu rješavati pitanja od posebne važnosti za njihovo područje, poput:

 • mladih poljoprivrednika;
 • malih poljoprivrednih gospodarstava;
 • planinskih područja;
 • žena u ruralnim područjima;
 • ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe njima te bioraznolikosti.

Proračun

 • Proračun EPFRR -a iznosi 99,3 milijardi EUR za 2015. Najmanje 30 % toga mora se iskoristiti za mjere zaštite okoliša i borbe protiv klimatskih promjena, dok je 5 % rezervirano za lokalne razvojne strategije.
 • Provedbenom uredbom (EU) 2015/791 revidira se raspodjela proračuna za potporu programa ruralnog razvoja EU-a (Prilog I. Uredbi (EU) br. 1305/2013).

Izmjena Uredbe iz 2017.

Uredbom (EU) 2017/2393, koja se primjenjuje od 1. siječnja 2018., nastoji se pojednostaviti i poboljšati pristup poljoprivrednika financiranju u okviru ZPP-a. Između ostalog, njome se uvodi:

 • novo sektorsko sredstvo za stabilizaciju prihoda koje osigurava naknadu poljoprivrednicima pogođenima značajnim padom u njihovim prihodima;
 • pomoć za ugovore o osiguranju u slučajevima kada je više od 20 % prosječne godišnje proizvodnje poljoprivrednika uništeno, primjerice zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta.

Provedba

Uredbom se zahtijeva konzistentnost politike za ruralni razvoj s ostalim politikama u ovom području. Propisi i sporazumi na razini EU-a osiguravaju učinkovitu primjenu financiranja EU-a, svodeći na minimum preklapanja i nedosljednosti.

Pandemija bolesti COVID-19

Uredbom o izmjeni (EU) 2020/872 pruža se iznimna privremena hitna pomoć poljoprivrednicima i MSP-ovima koja su aktivna u preradi, stavljanju na tržište ili razvoju poljoprivrednih proizvoda i pamuka u okviru EPFRR-a.

Zemlje EU-a moraju usmjeriti potporu korisnicima koji su najviše pogođeni krizom izazvanom bolešću COVID-19, na temelju dostupnih dokaza i objektivnih i nediskriminirajućih kriterija odabira.

Potpora mora biti u obliku paušalnog iznosa koji će se platiti do 30. lipnja 2021., na temelju zahtjeva za potporu koje je odobrilo nacionalno nadležno tijelo do 31. prosinca 2020.

Maksimalni iznos potpore ne smije prelaziti 7000 EUR po poljoprivredniku i 50 000 EUR po MSP-u.

OD KADA SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 1. siječnja 2014.

POZADINA

EPFRR je jedan od dva EU fonda koji osiguravaju novac za provedbu ZPP-a (drugi je Europski fond za jamstva u poljoprivredi). Podržava ciljeve strategije Europa 2020. promicanjem ruralnog razvoja diljem EU-a, uz druge inicijative u ovom području kojima se osigurava učinkovito iskorištavanje financiranja EU-a.

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20.12.2013., str. 487.–548.)

Sukcesivne izmjene Uredbe (EU) 1305/2013 uključene su u originalni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2020/872 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1305/2013 u pogledu posebne mjere za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) kao odgovor na izbijanje bolesti COVID-19 (SL L 204, 26.6.2020., str. 1.–3.)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1009 оd 10. srpnja 2020. o izmjeni provedbenih uredaba (EU) br. 808/2014 i (EU) br. 809/2014 u pogledu određenih mjera u kontekstu krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 (SL L 224, 13.7.2020., str. 1.–6.)

Uredba (EU) 2019/288 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. veljače 2019. o izmjeni uredaba (EU) br. 1305/2013 i (EU) br. 1307/2013 u pogledu određenih pravila o izravnim plaćanjima i potpori ruralnom razvoju za 2019. i 2020. (SL L 53, 22.2.2019., str. 14.–16.)

Uredba (EU) 2017/2393 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2017. o izmjeni uredaba (EU) br. 1305/2013 o potpori ruralnom razvoju iz Europskoga poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), (EU) br. 1306/2013 o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike, (EU) br. 1307/2013 o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike, (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i (EU) br. 652/2014 o utvrđivanju odredaba za upravljanje rashodima koji se odnose na prehrambeni lanac, zdravlje i dobrobit životinja te na biljno zdravstvo i biljni reprodukcijski materijal (SL L 350, 29.12.2017, str. 15.–49.)

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 807/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i uvođenju prijelaznih odredbi (SL L 227, 31.7.2014., str. 1.–17.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 808/2014 od 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila primjene Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (SL L 227, 31.7.2014., str. 18.–68.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 809/2014 od 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, mjera ruralnog razvoja i višestruke sukladnosti (SL L 227, 31.7.2014., str. 69.–124.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) br. 652/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o utvrđivanju odredaba za upravljanje rashodima koji se odnose na prehrambeni lanac, zdravlje i dobrobit životinja te na biljno zdravstvo i biljni reprodukcijski materijal, o izmjeni direktiva Vijeća 98/56/EZ, 2000/29/EZ i 2008/90/EZ, uredbi (EZ) br. 178/2002, (EZ) br. 882/2004 i (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage odluka Vijeća 66/399/EEZ, 76/894/EEZ i 2009/470/EZ (SL L 189, 27.6.2014., str. 1.–32.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 320.–469.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (SL L 347, 20.12.2013., str. 549.–607.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (SL L 347, 20.12.2013., str. 608.–670.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 671.–854.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 20.08.2020

Top