EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) br. 1305/2013 - potpora ruralnom razvoju

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Uredbom se:

 • utvrđuje način na koji Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) pridonosi razvoju ruralnih područja i poljoprivrednog sektora za razdoblje 2014.–2020. da postanu:
  • otporniji, konkurentniji te inovativniji;
  • klimatski povoljniji i okolišno uravnoteženiji;
  • socijalno uključeniji;
 • utvrđuju pravila koja upravljaju potporom EU-a za ruralni razvoj, koji financira EPFRR;
 • objašnjavaju ciljevi EPFRR-a i kako on djeluje.

Izmijenjena je Uredbom (EU) 2017/2393 kojom je uveden niz tehničkih izmjena pet uredbi koje se odnose na Zajedničku poljoprivrednu politiku EU-a (ZPP):

KLJUČNE TOČKE

Ciljevi

Cilj je EFPRR-a:

 • potaknuti konkurentnost poljoprivrede;
 • osigurati održivo upravljanje prirodnim resursima i učinkovitu provedbu akcija protiv klimatskih promjena;
 • postići uravnotežen teritorijalni razvoj ruralnih područja u cijelom EU-u, uključujući stvaranje i zadržavanje radnih mjesta.

Prioriteti

EU podržava mjeru da bi se zadovoljilo šest prioritetnih ciljeva:

 • 1.

  poticanje prijenosa znanja i inovacija;

 • 2.

  povećanje isplativosti i konkurentnosti svih vrsta poljoprivrede i održivog upravljanja šumama;

 • 3.

  promicanje organizacije lanca opskrbe hranom, uključujući preradu i plasiranje poljoprivrednih proizvoda na tržište, dobrobit životinja te upravljanje rizikom;

 • 4.

  obnovu, očuvanje i poboljšanje ekosustava povezanih s poljoprivredom i šumarstvom;

 • 5.

  promicanje učinkovitosti resursa i pomaka prema gospodarstvu s niskim udjelom ugljika;

 • 6.

  promicanje društvene uključenosti, suzbijanja siromaštva te gospodarskog razvoja u ruralnim područjima.

Zemlje i regije EU-a također mogu rješavati pitanja od posebne važnosti za njihovo područje, poput:

 • mladih poljoprivrednika;
 • malih poljoprivrednih gospodarstava;
 • planinskih područja;
 • žena u ruralnim područjima;
 • ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe njima te bioraznolikosti.

Proračun

 • Proračun EPFRR -a iznosi 99,3 milijardi EUR za 2015. Najmanje 30 % toga mora se iskoristiti za mjere zaštite okoliša i borbe protiv klimatskih promjena, dok je 5 % rezervirano za lokalne razvojne strategije.
 • Provedbenom uredbom (EU) 2015/791 revidira se raspodjela proračuna za potporu programa ruralnog razvoja EU-a (Prilog I. Uredbi (EU) br. 1305/2013).

Izmjena Uredbe iz 2017.

Uredbom (EU) 2017/2393, koja se primjenjuje od 1. siječnja 2018., nastoji se pojednostaviti i poboljšati pristup poljoprivrednika financiranju u okviru ZPP-a. Između ostalog, njome se uvodi:

 • novo sektorsko sredstvo za stabilizaciju prihoda koje osigurava naknadu poljoprivrednicima pogođenima značajnim padom u njihovim prihodima;
 • pomoć za ugovore o osiguranju u slučajevima kada je više od 20 % prosječne godišnje proizvodnje poljoprivrednika uništeno, primjerice zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta.

Provedba

Uredbom se zahtijeva konzistentnost politike za ruralni razvoj s ostalim politikama u ovom području. Propisi i sporazumi na razini EU-a osiguravaju učinkovitu primjenu financiranja EU-a, svodeći na minimum preklapanja i nedosljednosti.

OTKAD SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 1. siječnja 2014.

POZADINA

EPFRR je jedan od dva EU fonda koji osiguravaju novac za provedbu ZPP-a (drugi je Europski fond za jamstva u poljoprivredi). Podržava ciljeve strategije Europa 2020. promicanjem ruralnog razvoja diljem EU-a, uz druge inicijative u ovom području kojima se osigurava učinkovito iskorištavanje financiranja EU-a.

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20.12.2013., str. 487.–548.)

Sukcesivne izmjene Uredbe (EU) br. 1305/2013 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2017/2393 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2017. o izmjeni uredaba (EU) br. 1305/2013 o potpori ruralnom razvoju iz Europskoga poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), (EU) br. 1306/2013 o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike, (EU) br. 1307/2013 o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike, (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i (EU) br. 652/2014 o utvrđivanju odredaba za upravljanje rashodima koji se odnose na prehrambeni lanac, zdravlje i dobrobit životinja te na biljno zdravstvo i biljni reprodukcijski materijal (SL L 350, 29.12.2017, str. 15.–49.)

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 807/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i uvođenju prijelaznih odredbi (SL L 227, 31.7.2014., str. 1.–17.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 808/2014 od 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila primjene Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (SL L 227, 31.7.2014., str. 18.–68.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 809/2014 od 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, mjera ruralnog razvoja i višestruke sukladnosti (SL L 227, 31.7.2014., str. 69.-124.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) br. 652/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o utvrđivanju odredaba za upravljanje rashodima koji se odnose na prehrambeni lanac, zdravlje i dobrobit životinja te na biljno zdravstvo i biljni reprodukcijski materijal, o izmjeni direktiva Vijeća 98/56/EZ, 2000/29/EZ i 2008/90/EZ, uredbi (EZ) br. 178/2002, (EZ) br. 882/2004 i (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage odluka Vijeća 66/399/EEZ, 76/894/EEZ i 2009/470/EZ (SL L 189, 27.6.2014., str. 1.–32.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 320.–469.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (SL L 347, 20.12.2013., str. 549.-607.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) br 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (SL L 347, 20.12.2013., str. 608.–670.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 671.–854.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 24.05.2019

Top