EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

„Zakon o malom poduzetništvu” za europske MSP-ove

SAŽETAK DOKUMENTA:

Komunikacija Europske komisije (COM)(2008) 394 završna verzija) – „Počnimo od najmanjih” – „Zakon o malom poduzetništvu” za Europu

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI ZAKON O MALOM PODUZETNIŠTVU?

Komunikacija utvrđuje veliki broj načela namijenjenih poticanju poduzetništva u EU-u i olakšavanju napretka malih poduzeća.

Također uključuje zakonodavne prijedloge za provedbu, na razini EU-a i na nacionalnoj razini u zemljama EU-a.

Dokument nije obvezujući, ali ga je potvrdilo Vijeće i dobio je potporu Europskog vijeća i Europskog parlamenta.

KLJUČNE TOČKE

Glavni prioriteti Zakona o malom poduzetništvu jesu promicanje poduzetništva, poboljšanje pristupa financijama, smanjenje regulatornog opterećenja i poboljšanje pristupa tržištima i internacionalizaciji.

Ti su prioriteti utvrđeni u okviru 10 načela namijenjenih vođenju oblikovanja i provedbi politika na razini EU-a i razini zemalja EU-a:

 • 1.

  stvoriti okolinu u kojoj poduzetnici i obiteljska poduzeća mogu napredovati, a poduzetništvo se nagrađuje;

 • 2.

  osigurati da pošteni poduzetnici koji su bankrotirali brzo dobiju drugu priliku;

 • 3.

  oblikovati pravila u skladu s načelom „počnimo od najmanjih”;

 • 4.

  učiniti da javna uprava odgovara potrebama malih i srednjih poduzeća (MSP-ova);

 • 5.

  prilagoditi alate javne politike potrebama MSP-ova: olakšati sudjelovanje MSP-ova u javnoj nabavi i bolje iskoristiti mogućnosti državnih potpora za MSP-ove;

 • 6.

  MSP-ovima olakšati pristup financijama i razviti pravno i poslovno okruženje koje podržava pravodobna plaćanja u trgovinskim transakcijama;

 • 7.

  pomoći MSP-ovima da imaju više koristi od mogućnosti koje pruža jedinstveno tržište EU-a;

 • 8.

  promicati unapređenje vještina u MSP-ovima te svih oblika inovacija;

 • 9.

  omogućiti MSP-ovima da izazove zaštite okoliša pretvore u prilike;

 • 10.

  potaknuti i podržati MSP-ove da imaju koristi od rasta tržišta.

Preispitivanjem Zakona o malom poduzetništvu Europske komisije iz 2011. utvrđeno je:

 • da je usvojena većina inicijativa;
 • da od četiri zakonodavna prijedloga jedino statut europskog privatnog trgovačkog društva nije usvojen;
 • da postoje varijacije u pristupu zemalja EU-a vezano uz provedbu i različiti rezultati;
 • da je većina zemalja EU-a usvojila ciljeve smanjivanja administrativnih opterećenja, ali nisu ih sve zemlje postigle.

Preispitivanjem su također predložene nove mjere u cilju integracije Zakona o malom poduzetništvu u okviru strategiju Europa 2020. Te mjere uključuju:

 • promicanje načela „samo jednom” u upravnim tijelima prilikom zahtijevanja informacija ili dokumenata;
 • poboljšanje pristupa financijama kroz kreditno jamstvo kako bi se pomoglo MSP-ovima da se nose s izazovima globalizacije i klimatskih promjena;
 • zajedničku konsolidiranu osnovicu poreza na dobit za pomoć tvrtkama na jedinstvenom tržištu.

Javnim savjetovanjem iz 2014. o Zakonu o malom poduzetništvu utvrđeno je da je došlo do napretka, ali utvrđeno je:

 • da administrativna i pravna opterećenja ostaju najveća briga;
 • da je pristup financijama i dalje težak, unatoč poduzetim mjerama;
 • da je potreban daljnji trud u odnosu na pristupanje tržištima, posebice poboljšanje veza među postojećim programima EU-a.

POZADINA

Za više informacija pogledajte „Zakon o malom poduzetništvu za Europu” na mrežnoj stranici Europske komisije.

DOKUMENT

Komunikacija Komisije Vijeću, Europskom parlamentu, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – „Počnimo od najmanjih” – „Zakon o malom poduzetništvu” za Europu (COM(2008) 394 završna verzija od 25. lipnja 2008.)

VEZANI DOKUMENTI

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Preispitivanje „Zakona o malom poduzetništvu” za Europu (COM(2011) 78 završna verzija od 23. veljače 2011.)

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: Prikladnost propisa EU-a (COM(2012) 746 završna verzija od 12. prosinca 2012.)

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: „Akcijski plan za poduzetništvo do 2020.” – Kako ponovno pobuditi poduzetnički duh u Europi (COM(2012) 795 završna verzija od 9. siječnja 2013.)

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: Pametno donošenje propisa – Odgovor na potrebe malih i srednjih poduzeća (COM(2013) 122 završna verzija od 7. ožujka 2013.)

Posljednje ažuriranje 24.02.2016

Top