EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Nova financijska pravila kojima se uređuje proračun EU-a (Financijska uredba)

Nova financijska pravila kojima se uređuje proračun EU-a (Financijska uredba)

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046 – financijska pravila koja se primjenjuju na opći proračun EU-a

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

 • Uredbom se ažuriraju i pojednostavljuju pravila za izradu i provedbu proračuna EU-a.
 • Njome se ukupan broj pravila smanjuje za polovicu, čime ona postaju sažetija i jednostavnija za primjenu. Dosadašnja Pravila o primjeni sada su spojena s Financijskom uredbom u jedinstven skup pravila.
 • Izmjenama cijeli proračunski postupak postaje pristupačniji i za primatelje sredstava EU-a i za upravitelje sredstvima EU-a.

KLJUČNE TOČKE

Novom Financijskom uredbom EU-a:

 • zamjenjuju se prethodna složena pravila i postupci jedinstvenim pravilnikom koji omogućuje lakši pristup financiranju iz EU-a, jednostavniju provedbu i stroži fokus na rezultate;
 • pomaže se podnositeljima zahtjeva za sredstva EU-a
  • smanjivanjem količine informacija potrebnih za podnošenje zahtjeva za sredstva EU-a
  • omogućivanjem da informacije i dokazi budu dostavljeni samo jednom i ponovno upotrebljeni
  • upotrebom pojednostavnjenih oblika bespovratnih sredstava, kao što su jednokratni iznosi, financiranje uz primjenu paušalne stope i jedinični troškovi
  • usmjeravanjem financiranja više na rezultate nego na stvarne troškove;
 • olakšava se pristup jedinstvene revizije u cilju izbjegavanja udvostručavanja i višestrukih kontrola
  • ponovnom upotrebom informacija koje su već dostupne institucijama EU-a, upravljačkim tijelima i drugim tijelima
  • međusobnim oslanjanjem na postojeće revizije koje provode neovisni revizori i poštujući međunarodno prihvaćena načela, kao i na procjene sâme Europske komisije i drugih tijela, uključujući nacionalna tijela i pouzdane partnere kao što su Ujedinjeni narodi i Svjetska banka;
 • jačaju se mjere za suzbijanje prijevare
  • usmjeravanjem kontrola i revizija na potencijalno sumnjive projekte; zaštitom od izbjegavanja poreza i pranja novca sprečavanjem upotrebe fiktivnih poduzeća* sa sjedištem u poreznim oazama
  • proširenjem pravila za sukob interesa na tijela zemalja EU-a koja primaju sredstva EU-a
  • dobrovoljnim otkrivanjem identiteta dionika.

Godišnji proračunski rokovi (u praksi Europski parlament, Vijeće i Komisija pokušavaju prije predstaviti dokumente kako bi se postupak nesmetano proveo)

 • Do 1. srpnja: sve institucije EU-a Komisiji šalju svoje procijenjene prihode i rashode za sljedeću godinu.
 • Do 1. rujna: Komisija podnosi nacrt proračuna Europskom parlamentu i Vijeću.
 • Do 1. listopada: Vijeće Europskom parlamentu podnosi svoje mišljenje o nacrtu proračuna.
 • Do 18. prosinca: Vijeće i Europski parlament postižu dogovor o proračunu za sljedeću godinu.

Delegirani akti

Komisija je donijela dva delegirana akta na temelju Financijske uredbe:

 • Uredbom (EU) 2019/715 utvrđuje se okvirna financijska uredba za tijela EU-a iz članka 70. Financijske uredbe (uglavnom decentralizirane agencije);
 • Uredba (EU) 2019/887 sadržava model financijske uredbe za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 71. Financijske uredbe.

Ovi delegirani akti zamjenjuju prethodne propise za ta tijela.

Nova pravila jačaju upravljanje tim tijelima, primjerice u pogledu izbjegavanja sukoba interesa. Sva predmetna tijela moraju donijeti financijska pravila na temelju ova dva delegirana akta. Od njih mogu odstupiti samo ako to zahtijevaju njihove posebne potrebe i nakon prethodne suglasnosti Komisije.

OTKAD SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Većina novih pravila primjenjuje se od 2. kolovoza 2018. Sva izuzeća navedena su u članku 282. Uredbe.

POZADINA

 • Godišnjim proračunom EU-a predviđaju se i odobravaju svi prihodi i rashodi za EU za sljedeću financijsku godinu (od 1. siječnja do 31. prosinca). Prihod i rashod moraju biti uravnoteženi.
 • Širok niz unutarnjih i vanjskih kontrola osmišljen je za sprečavanje i ispravljanje financijskih pogreški ili prijevare. Prekršitelji se suočavaju s financijskim sankcijama. Identitet primatelja sredstava EU-a javno je dostupan.
 • Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Fiktivna poduzeća: poduzeća koja su često bez aktivnog poslovanja ili značajnih sredstava. Iako ova vrsta poduzeća nije nužno nezakonita, fiktivna poduzeća ponekad se upotrebljavaju za potrebe utaje poreza, izbjegavanja plaćanja poreza i pranja novca ili za postizanje specifičnih ciljeva kao što su anonimnost.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (SL L 193, 30.7.2018., str. 1.–222.). Tekst je ponovno objavljen u ispravku (SL L 60, 28.2.2019., str. 36.)

VEZANI DOKUMENTI

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/887 оd 13. ožujka 2019. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 71. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 142, 29.5.2019., str. 16.–42.)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/715 оd 18. prosinca 2018. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju UFEU-a i Ugovora o Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 122, 10.5.2019., str. 1.–38.)

Izjave: Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredbi (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (prvo čitanje) – donošenje zakonodavnog akta (SL L 267I, 30.7.2018., str. 1.–3.)

Posljednje ažuriranje 12.07.2019

Top